15332.htm

CÍMSZÓ: Wartmann

SZEMÉLYNÉV: Wartmann Juda

SZÓCIKK: "3.  W. Juda, pesti rabbi, W. Izráel (I. o.) főrabbi fia, szül. Pesten 1793., megh. u. o. 1868 nov. 15. A piarista gimnáziumban tanult, majd Prágába ment s itt úgy héber nyelvi és teológiai, mint filozófiai ismereteit bővítette. Első tanulmányai a Bikuré ha-Ittimben jelentek meg. Pestre visszatérve megírta System der Tropen c. művét, amely értékes politikai, retorikai és hermeneutikai kutatásokat és észrevételeket tartalmaz bibliai és talmudi témákról. Később Óbudán tanítói állást vállalt, innen a forradalom évében Pestre került dájánnak s mint ilyen működött haláláig. A középiskolák számára a következő tankönyveket irta: Mosaische Religionslehre zum Gebrauch f. höhere Schulen (1861); Dath Jehudoh (Mosaische Religionslehre im Auszuge, 1862). Sok vallásfilozófiái és exegetikai tanulmányt írt zsidó tudományos folyóiratokba és évkönyvekbe is. "


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5332. címszó a lexikon => 956. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15332.htm

CÍMSZÓ: Wartmann

SZEMÉLYNÉV: Wartmann Juda

SZÓCIKK: 3. W. Juda, pesti rabbi, W. Izráel I. o. főrabbi fia, szül. Pesten 1793., megh. u. o. 1868 nov. 15. A piarista gimnáziumban tanult, majd Prágába ment s itt úgy héber nyelvi és teológiai, mint filozófiai ismereteit bővítette. Első tanulmányai a Bikuré ha-Ittimben jelentek meg. Pestre visszatérve megírta System der Tropen c. művét, amely értékes politikai, retorikai és hermeneutikai kutatásokat és észrevételeket tartalmaz bibliai és talmudi témákról. Később Óbudán tanítói állást vállalt, innen a forradalom évében Pestre került dájánnak s mint ilyen működött haláláig. A középiskolák számára a következő tankönyveket irta: Mosaische Religionslehre zum Gebrauch f. höhere Schulen 1861 ; Dath Jehudoh Mosaische Religionslehre im Auszuge, 1862 . Sok vallásfilozófiái és exegetikai tanulmányt írt zsidó tudományos folyóiratokba és évkönyvekbe is.

15332.ht

CÍMSZÓ Wartman

SZEMÉLYNÉV Wartman Jud

SZÓCIKK 3 W Juda pest rabbi W Izráe I o főrabb fia szül Peste 1793. megh u o 186 nov 15 piarist gimnáziumba tanult maj Prágáb men it úg hébe nyelv é teológiai min filozófia ismeretei bővítette Els tanulmánya Bikur ha-Ittimbe jelente meg Pestr visszatérv megírt Syste de Trope c művét amel értéke politikai retorika é hermeneutika kutatásoka é észrevételeke tartalma biblia é talmud témákról Későb Óbudá tanító állás vállalt inne forradalo évébe Pestr kerül dájánna min ilye működöt haláláig középiskolá számár következ tankönyveke irta Mosaisch Religionslehr zu Gebrauc f höher Schule 186 Dat Jehudo Mosaisch Religionslehr i Auszuge 186 So vallásfilozófiá é exegetika tanulmány ír zsid tudományo folyóiratokb é évkönyvekb is

15332.h

CÍMSZ Wartma

SZEMÉLYNÉ Wartma Ju

SZÓCIK Jud pes rabb Izrá főrab fi szü Pest 1793 meg 18 no 1 piaris gimnáziumb tanul ma Prágá me i ú héb nyel teológia mi filozófi ismerete bővített El tanulmány Biku ha-Ittimb jelent me Pest visszatér megír Syst d Trop művé ame érték politika retorik hermeneutik kutatások észrevételek tartalm bibli talmu témákró Késő Óbud tanít állá vállal inn forradal évéb Pest kerü dájánn mi ily működö halálái középiskol számá követke tankönyvek irt Mosaisc Religionsleh z Gebrau höhe Schul 18 Da Jehud Mosaisc Religionsleh Auszug 18 S vallásfilozófi exegetik tanulmán í zsi tudomány folyóiratok évkönyvek i

15332.

CÍMS Wartm

SZEMÉLYN Wartm J

SZÓCI Ju pe rab Izr főra f sz Pes 179 me 1 n piari gimnázium tanu m Prág m hé nye teológi m filozóf ismeret bővítet E tanulmán Bik ha-Ittim jelen m Pes visszaté megí Sys Tro műv am érté politik retori hermeneuti kutatáso észrevétele tartal bibl talm témákr Kés Óbu taní áll válla in forrada évé Pes ker dáján m il működ halálá középisko szám követk tankönyve ir Mosais Religionsle Gebra höh Schu 1 D Jehu Mosais Religionsle Auszu 1 vallásfilozóf exegeti tanulmá zs tudomán folyóirato évkönyve

15332

CÍM Wart

SZEMÉLY Wart

SZÓC J p ra Iz főr s Pe 17 m piar gimnáziu tan Prá h ny teológ filozó ismere bővíte tanulmá Bi ha-Itti jele Pe visszat meg Sy Tr mű a ért politi retor hermeneut kutatás észrevétel tarta bib tal témák Ké Ób tan ál váll i forrad év Pe ke dájá i műkö halál középisk szá követ tankönyv i Mosai Religionsl Gebr hö Sch Jeh Mosai Religionsl Ausz vallásfilozó exeget tanulm z tudomá folyóirat évkönyv

1533

CÍ War

SZEMÉL War

SZÓ r I fő P 1 pia gimnázi ta Pr n teoló filoz ismer bővít tanulm B ha-Itt jel P vissza me S T m ér polit reto hermeneu kutatá észrevéte tart bi ta témá K Ó ta á vál forra é P k dáj műk halá középis sz köve tanköny Mosa Religions Geb h Sc Je Mosa Religions Aus vallásfiloz exege tanul tudom folyóira évköny