15333.htm

CÍMSZÓ: Wartmann

SZEMÉLYNÉV: Wartmann Mór

SZÓCIKK: "4.W. Mór, politikus, szül. Pesten 1832 febr. 28., megh. Budapesten 1892 nov. 26. W. Izráel (1. o.), pesti főrabbi unokája. Atyja jómódú kereskedő volt, aki fiát gondos nevelésben részesí­tette ; gimnáziumi érettségi után a pesti egyete­men bölcsészetet hallgatott. Tanulmányai befejeztével atyja nagykereskedésébe lépett. Az abszolutizmus idején hírlapi cikkekben és élő szóval hirdette, hogy a külföldi tőkével közvetlen érintkezésbe lépve, Ausztriától gazdaságilag független Magyarországot kell teremteni. Több ipari vállalat sikeres megalapításával példát adott arra, hogy e földmívelő országban is mennyire lehet az ipart fejleszteni. Emellett a magyar kereskedelmet a magyarosodás útjára terelte, mely érdemének elismeréséül a Budapesti Ipar- és Kereskedelmi Kamara elnöki méltóságába emelte. Nagyfontosságú publicisztikai működést fejtett ki és a napilapokban harcolt a zsidóság egyenjogúsításáért. Az 1868-69-iki kongresszus az akkor alig 37 éves W.-t másodelnökül választotta és ő vezette I. Fe­renc József király elé az egyetemes gyűlés hódoló küldöttségét. A kongresszus után, 1869., mint első zsidó vallású képviselő a magyar parlamentbe jutott s haláláig képviselte a Lipótvárost. Deák Ferenc politikájának egyik legértékesebb munkatársa volt. Sokat dolgozott a képviselőház pénzügyi és gazdasági feladatainak megoldásán, elnöke volt a pénzügyi bizottságnak, előadója a főldmívelési és kereskedelmi minisztérium költségvetésének és tagja a delegációnak. Valahányszor felszólalt a parlamentben, szakszerű fejtegetései általános figyelmet keltettek. Midőn a kongresszus után, 1870. a magyar zsidóság szervezeti kérdése az országgyűlésen szóba került, W. az egységes zsidóság elvét hangoztatta. A román kereskedelmi szerződés parlamenti tárgyalásánál, 1875., a szerződés zsidóellenes célzata ellen emelt szót. A Pesti Izr. Hitközség elnöki székébe emelte a kiváló politikust, kinek vezetése alatt a nagy hitközség intézményei megerősödtek. W. vasszorgalmú és vasakaratú férfiú volt, aki Magyarországnak és felekezetének egyaránt sok hasznos szolgálatot tett."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5333. címszó a lexikon => 956. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15333.htm

CÍMSZÓ: Wartmann

SZEMÉLYNÉV: Wartmann Mór

SZÓCIKK: 4.W. Mór, politikus, szül. Pesten 1832 febr. 28., megh. Budapesten 1892 nov. 26. W. Izráel 1. o. , pesti főrabbi unokája. Atyja jómódú kereskedő volt, aki fiát gondos nevelésben részesí­tette ; gimnáziumi érettségi után a pesti egyete­men bölcsészetet hallgatott. Tanulmányai befejeztével atyja nagykereskedésébe lépett. Az abszolutizmus idején hírlapi cikkekben és élő szóval hirdette, hogy a külföldi tőkével közvetlen érintkezésbe lépve, Ausztriától gazdaságilag független Magyarországot kell teremteni. Több ipari vállalat sikeres megalapításával példát adott arra, hogy e földmívelő országban is mennyire lehet az ipart fejleszteni. Emellett a magyar kereskedelmet a magyarosodás útjára terelte, mely érdemének elismeréséül a Budapesti Ipar- és Kereskedelmi Kamara elnöki méltóságába emelte. Nagyfontosságú publicisztikai működést fejtett ki és a napilapokban harcolt a zsidóság egyenjogúsításáért. Az 1868-69-iki kongresszus az akkor alig 37 éves W.-t másodelnökül választotta és ő vezette I. Fe­renc József király elé az egyetemes gyűlés hódoló küldöttségét. A kongresszus után, 1869., mint első zsidó vallású képviselő a magyar parlamentbe jutott s haláláig képviselte a Lipótvárost. Deák Ferenc politikájának egyik legértékesebb munkatársa volt. Sokat dolgozott a képviselőház pénzügyi és gazdasági feladatainak megoldásán, elnöke volt a pénzügyi bizottságnak, előadója a főldmívelési és kereskedelmi minisztérium költségvetésének és tagja a delegációnak. Valahányszor felszólalt a parlamentben, szakszerű fejtegetései általános figyelmet keltettek. Midőn a kongresszus után, 1870. a magyar zsidóság szervezeti kérdése az országgyűlésen szóba került, W. az egységes zsidóság elvét hangoztatta. A román kereskedelmi szerződés parlamenti tárgyalásánál, 1875., a szerződés zsidóellenes célzata ellen emelt szót. A Pesti Izr. Hitközség elnöki székébe emelte a kiváló politikust, kinek vezetése alatt a nagy hitközség intézményei megerősödtek. W. vasszorgalmú és vasakaratú férfiú volt, aki Magyarországnak és felekezetének egyaránt sok hasznos szolgálatot tett.

15333.ht

CÍMSZÓ Wartman

SZEMÉLYNÉV Wartman Mó

SZÓCIKK 4.W Mór politikus szül Peste 183 febr 28. megh Budapeste 189 nov 26 W Izráe 1 o pest főrabb unokája Atyj jómód keresked volt ak fiá gondo nevelésbe részesí­tett gimnázium érettség utá pest egyete­me bölcsészete hallgatott Tanulmánya befejeztéve atyj nagykereskedéséb lépett A abszolutizmu idejé hírlap cikkekbe é él szóva hirdette hog külföld tőkéve közvetle érintkezésb lépve Ausztriátó gazdaságila függetle Magyarországo kel teremteni Töb ipar vállala sikere megalapításáva példá adot arra hog földmível országba i mennyir lehe a ipar fejleszteni Emellet magya kereskedelme magyarosodá útjár terelte mel érdeméne elismeréséü Budapest Ipar é Kereskedelm Kamar elnök méltóságáb emelte Nagyfontosság publicisztika működés fejtet k é napilapokba harcol zsidósá egyenjogúsításáért A 1868-69-ik kongresszu a akko ali 3 éve W.- másodelnökü választott é vezett I Fe­ren Józse királ el a egyeteme gyűlé hódol küldöttségét kongresszu után 1869. min els zsid vallás képvisel magya parlamentb jutot halálái képviselt Lipótvárost Deá Feren politikájána egyi legértékeseb munkatárs volt Soka dolgozot képviselőhá pénzügy é gazdaság feladataina megoldásán elnök vol pénzügy bizottságnak előadój főldmívelés é kereskedelm minisztériu költségvetéséne é tagj delegációnak Valahányszo felszólal parlamentben szakszer fejtegetése általáno figyelme keltettek Midő kongresszu után 1870 magya zsidósá szervezet kérdés a országgyűlése szób került W a egysége zsidósá elvé hangoztatta romá kereskedelm szerződé parlament tárgyalásánál 1875. szerződé zsidóellene célzat elle emel szót Pest Izr Hitközsé elnök székéb emelt kivál politikust kine vezetés alat nag hitközsé intézménye megerősödtek W vasszorgalm é vasakarat férfi volt ak Magyarországna é felekezeténe egyarán so haszno szolgálato tett

15333.h

CÍMSZ Wartma

SZEMÉLYNÉ Wartma M

SZÓCIK 4. Mó politiku szü Pest 18 feb 28 meg Budapest 18 no 2 Izrá pes főrab unokáj Aty jómó kereske vol a fi gond nevelésb részesí­tet gimnáziu érettsé ut pes egyete­m bölcsészet hallgatot Tanulmány befejeztév aty nagykereskedésé lépet abszolutizm idej hírla cikkekb é szóv hirdett ho külföl tőkév közvetl érintkezés lépv Ausztriát gazdaságil függetl Magyarország ke teremten Tö ipa vállal siker megalapításáv péld ado arr ho földmíve országb mennyi leh ipa fejleszten Emelle magy kereskedelm magyarosod útjá terelt me érdemén elismerésé Budapes Ipa Kereskedel Kama elnö méltóságá emelt Nagyfontossá publicisztik működé fejte napilapokb harco zsidós egyenjogúsításáér 1868-69-i kongressz akk al év W. másodelnök választot vezet Fe­re Józs kirá e egyetem gyűl hódo küldöttségé kongressz utá 1869 mi el zsi vallá képvise magy parlament juto halálá képvisel Lipótváros De Fere politikáján egy legértékese munkatár vol Sok dolgozo képviselőh pénzüg gazdasá feladatain megoldásá elnö vo pénzüg bizottságna előadó főldmívelé kereskedel minisztéri költségvetésén tag delegációna Valahánysz felszóla parlamentbe szaksze fejtegetés általán figyelm keltette Mid kongressz utá 187 magy zsidós szerveze kérdé országgyűlés szó kerül egység zsidós elv hangoztatt rom kereskedel szerződ parlamen tárgyalásáná 1875 szerződ zsidóellen célza ell eme szó Pes Iz Hitközs elnö széké emel kivá politikus kin vezeté ala na hitközs intézmény megerősödte vasszorgal vasakara férf vol a Magyarországn felekezetén egyará s haszn szolgálat tet

15333.

CÍMS Wartm

SZEMÉLYN Wartm

SZÓCI 4 M politik sz Pes 1 fe 2 me Budapes 1 n Izr pe főra unoká At jóm keresk vo f gon nevelés részesí­te gimnázi éretts u pe egyete­ bölcsésze hallgato Tanulmán befejezté at nagykereskedés lépe abszolutiz ide hírl cikkek szó hirdet h külfö tőké közvet érintkezé lép Ausztriá gazdasági függet Magyarorszá k teremte T ip válla sike megalapításá pél ad ar h földmív ország menny le ip fejleszte Emell mag kereskedel magyaroso útj terel m érdemé elismerés Budape Ip Kereskede Kam eln méltóság emel Nagyfontoss publiciszti működ fejt napilapok harc zsidó egyenjogúsításáé 1868-69- kongress ak a é W másodelnö választo veze Fe­r Józ kir egyete gyű hód küldöttség kongress ut 186 m e zs vall képvis mag parlamen jut halál képvise Lipótváro D Fer politikájá eg legértékes munkatá vo So dolgoz képviselő pénzü gazdas feladatai megoldás eln v pénzü bizottságn előad főldmível kereskede minisztér költségvetésé ta delegáción Valahánys felszól parlamentb szaksz fejtegeté általá figyel keltett Mi kongress ut 18 mag zsidó szervez kérd országgyűlé sz kerü egysé zsidó el hangoztat ro kereskede szerző parlame tárgyalásán 187 szerző zsidóelle célz el em sz Pe I Hitköz eln szék eme kiv politiku ki vezet al n hitköz intézmén megerősödt vasszorga vasakar fér vo Magyarország felekezeté egyar hasz szolgála te

15333

CÍM Wart

SZEMÉLY Wart

SZÓC politi s Pe f m Budape Iz p főr unok A jó keres v go nevelé részesí­t gimnáz érett p egyet bölcsész hallgat Tanulmá befejezt a nagykereskedé lép abszoluti id hír cikke sz hirde külf tők közve érintkez lé Ausztri gazdaság függe Magyarorsz teremt i váll sik megalapítás pé a a földmí orszá menn l i fejleszt Emel ma kereskede magyaros út tere érdem elismeré Budap I Keresked Ka el méltósá eme Nagyfontos publiciszt műkö fej napilapo har zsid egyenjogúsításá 1868-69 kongres a másodeln választ vez Fe­ Jó ki egyet gy hó küldöttsé kongres u 18 z val képvi ma parlame ju halá képvis Lipótvár Fe politikáj e legértéke munkat v S dolgo képvisel pénz gazda feladata megoldá el pénz bizottság előa főldmíve keresked miniszté költségvetés t delegáció Valahány felszó parlament szaks fejteget által figye keltet M kongres u 1 ma zsid szerve kér országgyűl s ker egys zsid e hangozta r keresked szerz parlam tárgyalásá 18 szerz zsidóell cél e e s P Hitkö el szé em ki politik k veze a hitkö intézmé megerősöd vasszorg vasaka fé v Magyarorszá felekezet egya has szolgál t

1533

CÍ War

SZEMÉL War

SZÓ polit P Budap I fő uno j kere g nevel részesí­ gimná éret egye bölcsés hallga Tanulm befejez nagykeresked lé abszolut i hí cikk s hird kül tő közv érintke l Ausztr gazdasá függ Magyarors terem vál si megalapítá p földm orsz men fejlesz Eme m keresked magyaro ú ter érde elismer Buda Kereske K e méltós em Nagyfonto publicisz műk fe napilap ha zsi egyenjogúsítás 1868-6 kongre másodel válasz ve F J k egye g h küldötts kongre 1 va képv m parlam j hal képvi Lipótvá F politiká legérték munka dolg képvise pén gazd feladat megold e pén bizottsá elő főldmív kereske miniszt költségveté delegáci Valahán felsz parlamen szak fejtege álta figy kelte kongre m zsi szerv ké országgyű ke egy zsi hangozt kereske szer parla tárgyalás 1 szer zsidóel cé Hitk e sz e k politi vez hitk intézm megerősö vasszor vasak f Magyarorsz felekeze egy ha szolgá