15334.htm

CÍMSZÓ: Waldapfel

SZEMÉLYNÉV: Waldapfel János

SZÓCIKK: "Waldapfel János, pedagógus, szül. Nagyzábláton (Zemplén vm.) 1866 okt. 14. Egyetem: tanulmányait Budapesten végezte s miután tanári oklevelet szerzett, 1897-1920-ig a gyakorló főgimnázium tanára s a gyakorlati tanárképzés egyik vezetője volt. 1919-ben a Tanárképző Intézetben is előadott. Jankovich kultuszminiszter az Orsz. Közoktatási Tanácsba is meghívta a pedagógiai reformmunkálatokhoz előadóul 1897-ben Wolf Györgygyel együtt szerkesztette a Kármán Emlékkönyvet, 1914. Közműveltség címen folyóiratot szerkesztett. Művei: A nemzeti elem gimnáziumaink tantervében és utasításaiban (1895) Die Pädagogik Bacons 1896); A házi nevelésről (1896); A gimnáziumi tankönyv revíziója (1897); Adalékok a gimnáziumi oktatás elméletéhez (1898)."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 5334. címszó a lexikon => 957. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15334.htm

CÍMSZÓ: Waldapfel

SZEMÉLYNÉV: Waldapfel János

SZÓCIKK: Waldapfel János, pedagógus, szül. Nagyzábláton Zemplén vm. 1866 okt. 14. Egyetem: tanulmányait Budapesten végezte s miután tanári oklevelet szerzett, 1897-1920-ig a gyakorló főgimnázium tanára s a gyakorlati tanárképzés egyik vezetője volt. 1919-ben a Tanárképző Intézetben is előadott. Jankovich kultuszminiszter az Orsz. Közoktatási Tanácsba is meghívta a pedagógiai reformmunkálatokhoz előadóul 1897-ben Wolf Györgygyel együtt szerkesztette a Kármán Emlékkönyvet, 1914. Közműveltség címen folyóiratot szerkesztett. Művei: A nemzeti elem gimnáziumaink tantervében és utasításaiban 1895 Die Pädagogik Bacons 1896 ; A házi nevelésről 1896 ; A gimnáziumi tankönyv revíziója 1897 ; Adalékok a gimnáziumi oktatás elméletéhez 1898 .

15334.ht

CÍMSZÓ Waldapfe

SZEMÉLYNÉV Waldapfe Jáno

SZÓCIKK Waldapfe János pedagógus szül Nagyzábláto Zemplé vm 186 okt 14 Egyetem tanulmányai Budapeste végezt miutá tanár oklevele szerzett 1897-1920-i gyakorl főgimnáziu tanár gyakorlat tanárképzé egyi vezetőj volt 1919-be Tanárképz Intézetbe i előadott Jankovic kultuszminiszte a Orsz Közoktatás Tanácsb i meghívt pedagógia reformmunkálatokho előadóu 1897-be Wol Györgygye együt szerkesztett Kármá Emlékkönyvet 1914 Közműveltsé címe folyóirato szerkesztett Művei nemzet ele gimnáziumain tantervébe é utasításaiba 189 Di Pädagogi Bacon 189 ház nevelésrő 189 gimnázium tanköny revíziój 189 Adaléko gimnázium oktatá elméletéhe 189

15334.h

CÍMSZ Waldapf

SZEMÉLYNÉ Waldapf Ján

SZÓCIK Waldapf Jáno pedagógu szü Nagyzáblát Zempl v 18 ok 1 Egyete tanulmánya Budapest végez miut taná oklevel szerzet 1897-1920- gyakor főgimnázi taná gyakorla tanárképz egy vezető vol 1919-b Tanárkép Intézetb előadot Jankovi kultuszminiszt Ors Közoktatá Tanács meghív pedagógi reformmunkálatokh előadó 1897-b Wo Györgygy együ szerkesztet Kárm Emlékkönyve 191 Közművelts cím folyóirat szerkesztet Műve nemze el gimnáziumai tantervéb utasításaib 18 D Pädagog Baco 18 há nevelésr 18 gimnáziu tankön revízió 18 Adalék gimnáziu oktat elméletéh 18

15334.

CÍMS Waldap

SZEMÉLYN Waldap Já

SZÓCI Waldap Ján pedagóg sz Nagyzáblá Zemp 1 o Egyet tanulmány Budapes vége miu tan okleve szerze 1897-1920 gyako főgimnáz tan gyakorl tanárkép eg vezet vo 1919- Tanárké Intézet előado Jankov kultuszminisz Or Közoktat Tanác meghí pedagóg reformmunkálatok előad 1897- W Györgyg egy szerkeszte Kár Emlékkönyv 19 Közművelt cí folyóira szerkeszte Műv nemz e gimnáziuma tantervé utasításai 1 Pädago Bac 1 h nevelés 1 gimnázi tankö revízi 1 Adalé gimnázi okta elméleté 1

15334

CÍM Walda

SZEMÉLY Walda J

SZÓC Walda Já pedagó s Nagyzábl Zem Egye tanulmán Budape vég mi ta oklev szerz 1897-192 gyak főgimná ta gyakor tanárké e veze v 1919 Tanárk Intéze előad Janko kultuszminis O Közokta Taná megh pedagó reformmunkálato előa 1897 György eg szerkeszt Ká Emlékköny 1 Közművel c folyóir szerkeszt Mű nem gimnázium tanterv utasítása Pädag Ba nevelé gimnáz tank revíz Adal gimnáz okt elmélet

1533

CÍ Wald

SZEMÉL Wald

SZÓ Wald J pedag Nagyzáb Ze Egy tanulmá Budap vé m t okle szer 1897-19 gya főgimn t gyako tanárk vez 191 Tanár Intéz előa Jank kultuszmini Közokt Tan meg pedag reformmunkálat elő 189 Györg e szerkesz K Emlékkön Közműve folyói szerkesz M ne gimnáziu tanter utasítás Päda B nevel gimná tan reví Ada gimná ok elméle