15351.htm

CÍMSZÓ: Weiss

SZEMÉLYNÉV: Weiss Berthold

SZÓCIKK: "2. W. Berthold (csepeli), nagyiparos, szül. Budapesten 1845., megh. u. o. 1915. Középiskolái elvégzése után a kereskedelmi pályára lépett s 1880 óta a magyar nagyipar jelentékeny tényezője volt. Már 1876. tagja lett a tőzsdebíróságnak és nagy része volt a helyiérdekű vasutak létrehozásában, valamint a nyolcvanas évek ipartörvényeinek megalkotásában. Ugyanez időben testvérével, W. Manfréddal (1. o.) megalapította az első magyar konzervgyárat, valamint az ércáru- és tölténygyárat Csepelen és ugyanily gyárakat Berlinben is, továbbá Vácon kötő-és szövőgyárat, azonkívül résztvett a selmecbányai és kőszegi fegyvergyár újjászervezésében, a Danubius hajógyár és a rózsahegyi fonó- és szövőgyár megalapításában. A pénzintézetek vezetésében is nagy része volt s ő vetette fel a vidéki takarékpénztárak jelzálogbankjának tervét is. Vezetőségi tagja volt a Kereskedelmi és Iparkamarának s a fővárosi bizottságnak. 1896. a magyarajtai kerület szabadelvű programmal országgyűlési képviselővé választotta. Ő kezdeményezte a Magántisztviselők Országos Nyugdíjintézetét, amelynek elnökévé választották. Díszelnöke volt a Pesti Lloyd-társulatnak. 1903-ban a közügyek terén szerzett érdemei elismeréséül a király udvari tanácsossá nevezte ki. Művei: Közgazdasági és közegészségi állapotok, tekintettel Pestre (1869); A jegybankügy reformja, tekintettel az osztrák-magyar bankviszonyokra (1870, néme­tül is); Kereskedelmi hóditások (1886, németül is); Budapest érdekei és a keleti vasút (1887) ; Az osztrák-magyar bank új alapszabályai{1898); Takarékpénztáraink reformja (1899)."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5351. címszó a lexikon => 958. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15351.htm

CÍMSZÓ: Weiss

SZEMÉLYNÉV: Weiss Berthold

SZÓCIKK: 2. W. Berthold csepeli , nagyiparos, szül. Budapesten 1845., megh. u. o. 1915. Középiskolái elvégzése után a kereskedelmi pályára lépett s 1880 óta a magyar nagyipar jelentékeny tényezője volt. Már 1876. tagja lett a tőzsdebíróságnak és nagy része volt a helyiérdekű vasutak létrehozásában, valamint a nyolcvanas évek ipartörvényeinek megalkotásában. Ugyanez időben testvérével, W. Manfréddal 1. o. megalapította az első magyar konzervgyárat, valamint az ércáru- és tölténygyárat Csepelen és ugyanily gyárakat Berlinben is, továbbá Vácon kötő-és szövőgyárat, azonkívül résztvett a selmecbányai és kőszegi fegyvergyár újjászervezésében, a Danubius hajógyár és a rózsahegyi fonó- és szövőgyár megalapításában. A pénzintézetek vezetésében is nagy része volt s ő vetette fel a vidéki takarékpénztárak jelzálogbankjának tervét is. Vezetőségi tagja volt a Kereskedelmi és Iparkamarának s a fővárosi bizottságnak. 1896. a magyarajtai kerület szabadelvű programmal országgyűlési képviselővé választotta. Ő kezdeményezte a Magántisztviselők Országos Nyugdíjintézetét, amelynek elnökévé választották. Díszelnöke volt a Pesti Lloyd-társulatnak. 1903-ban a közügyek terén szerzett érdemei elismeréséül a király udvari tanácsossá nevezte ki. Művei: Közgazdasági és közegészségi állapotok, tekintettel Pestre 1869 ; A jegybankügy reformja, tekintettel az osztrák-magyar bankviszonyokra 1870, néme­tül is ; Kereskedelmi hóditások 1886, németül is ; Budapest érdekei és a keleti vasút 1887 ; Az osztrák-magyar bank új alapszabályai{1898 ; Takarékpénztáraink reformja 1899 .

15351.ht

CÍMSZÓ Weis

SZEMÉLYNÉV Weis Berthol

SZÓCIKK 2 W Berthol csepel nagyiparos szül Budapeste 1845. megh u o 1915 Középiskolá elvégzés utá kereskedelm pályár lépet 188 ót magya nagyipa jelentéken tényezőj volt Má 1876 tagj let tőzsdebíróságna é nag rész vol helyiérdek vasuta létrehozásában valamin nyolcvana éve ipartörvényeine megalkotásában Ugyane időbe testvérével W Manfrédda 1 o megalapított a els magya konzervgyárat valamin a ércáru é tölténygyára Csepele é ugyanil gyáraka Berlinbe is tovább Váco kötő-é szövőgyárat azonkívü résztvet selmecbánya é kőszeg fegyvergyá újjászervezésében Danubiu hajógyá é rózsahegy fonó é szövőgyá megalapításában pénzintézete vezetésébe i nag rész vol vetett fe vidék takarékpénztára jelzálogbankjána tervé is Vezetőség tagj vol Kereskedelm é Iparkamarána főváros bizottságnak 1896 magyarajta kerüle szabadelv programma országgyűlés képviselőv választotta kezdeményezt Magántisztviselő Országo Nyugdíjintézetét amelyne elnökév választották Díszelnök vol Pest Lloyd-társulatnak 1903-ba közügye teré szerzet érdeme elismeréséü királ udvar tanácsoss nevezt ki Művei Közgazdaság é közegészség állapotok tekintette Pestr 186 jegybanküg reformja tekintette a osztrák-magya bankviszonyokr 1870 néme­tü i Kereskedelm hóditáso 1886 németü i Budapes érdeke é kelet vasú 188 A osztrák-magya ban ú alapszabályai{189 Takarékpénztárain reformj 189

15351.h

CÍMSZ Wei

SZEMÉLYNÉ Wei Bertho

SZÓCIK Bertho csepe nagyiparo szü Budapest 1845 meg 191 Középiskol elvégzé ut kereskedel pályá lépe 18 ó magy nagyip jelentéke tényező vol M 187 tag le tőzsdebíróságn na rés vo helyiérde vasut létrehozásába valami nyolcvan év ipartörvényein megalkotásába Ugyan időb testvéréve Manfrédd megalapítot el magy konzervgyára valami ércár tölténygyár Csepel ugyani gyárak Berlinb i továb Vác kötő- szövőgyára azonkív résztve selmecbány kősze fegyvergy újjászervezésébe Danubi hajógy rózsaheg fon szövőgy megalapításába pénzintézet vezetéséb na rés vo vetet f vidé takarékpénztár jelzálogbankján terv i Vezetősé tag vo Kereskedel Iparkamarán főváro bizottságna 189 magyarajt kerül szabadel programm országgyűlé képviselő választott kezdeményez Magántisztvisel Ország Nyugdíjintézeté amelyn elnöké választottá Díszelnö vo Pes Lloyd-társulatna 1903-b közügy ter szerze érdem elismerésé kirá udva tanácsos nevez k Műve Közgazdasá közegészsé állapoto tekintett Pest 18 jegybankü reformj tekintett osztrák-magy bankviszonyok 187 néme­t Kereskedel hóditás 188 német Budape érdek kele vas 18 osztrák-magy ba alapszabályai{18 Takarékpénztárai reform 18

15351.

CÍMS We

SZEMÉLYN We Berth

SZÓCI Berth csep nagyipar sz Budapes 184 me 19 Középisko elvégz u kereskede pály lép 1 mag nagyi jelenték tényez vo 18 ta l tőzsdebíróság n ré v helyiérd vasu létrehozásáb valam nyolcva é ipartörvényei megalkotásáb Ugya idő testvérév Manfréd megalapíto e mag konzervgyár valam ércá tölténygyá Csepe ugyan gyára Berlin tová Vá kötő szövőgyár azonkí résztv selmecbán kősz fegyverg újjászervezéséb Danub hajóg rózsahe fo szövőg megalapításáb pénzintéze vezetésé n ré v vete vid takarékpénztá jelzálogbankjá ter Vezetős ta v Kereskede Iparkamará fővár bizottságn 18 magyaraj kerü szabade program országgyűl képvisel választot kezdeménye Magántisztvise Orszá Nyugdíjintézet amely elnök választott Díszeln v Pe Lloyd-társulatn 1903- közüg te szerz érde elismerés kir udv tanácso neve Műv Közgazdas közegészs állapot tekintet Pes 1 jegybank reform tekintet osztrák-mag bankviszonyo 18 néme­ Kereskede hóditá 18 néme Budap érde kel va 1 osztrák-mag b alapszabályai{1 Takarékpénztára refor 1

15351

CÍM W

SZEMÉLY W Bert

SZÓC Bert cse nagyipa s Budape 18 m 1 Középisk elvég keresked pál lé ma nagy jelenté ténye v 1 t tőzsdebírósá r helyiér vas létrehozásá vala nyolcv ipartörvénye megalkotásá Ugy id testvéré Manfré megalapít ma konzervgyá vala érc tölténygy Csep ugya gyár Berli tov V köt szövőgyá azonk részt selmecbá kős fegyver újjászervezésé Danu hajó rózsah f szövő megalapításá pénzintéz vezetés r vet vi takarékpénzt jelzálogbankj te Vezető t Keresked Iparkamar fővá bizottság 1 magyara ker szabad progra országgyű képvise választo kezdemény Magántisztvis Orsz Nyugdíjintéze amel elnö választot Díszel P Lloyd-társulat 1903 közü t szer érd elismeré ki ud tanács nev Mű Közgazda közegész állapo tekinte Pe jegyban refor tekinte osztrák-ma bankviszony 1 ném Keresked hódit 1 ném Buda érd ke v osztrák-ma alapszabályai{ Takarékpénztár refo

1535SZEMÉL Ber

SZÓ Ber cs nagyip Budap 1 Középis elvé kereske pá l m nag jelent tény tőzsdebírós helyié va létrehozás val nyolc ipartörvény megalkotás Ug i testvér Manfr megalapí m konzervgy val ér töltényg Cse ugy gyá Berl to kö szövőgy azon rész selmecb kő fegyve újjászervezés Dan haj rózsa szöv megalapítás pénzinté vezeté ve v takarékpénz jelzálogbank t Vezet Kereske Iparkama főv bizottsá magyar ke szaba progr országgy képvis választ kezdemén Magántisztvi Ors Nyugdíjintéz ame eln választo Dísze Lloyd-társula 190 köz sze ér elismer k u tanác ne M Közgazd közegés állap tekint P jegyba refo tekint osztrák-m bankviszon né Kereske hódi né Bud ér k osztrák-m alapszabályai Takarékpénztá ref