15354.htm

CÍMSZÓ: Weiss

SZEMÉLYNÉV: Weiss József

SZÓCIKK: 5.   W. József (Josef Hirsch), rabbi, szül. Podolán (Nyitra m.) 1800., megh. Egerben 1881. 1840-től kezdve volt egri főrabbi s mint ilyen az orthodox párt vezetője és a pesti reform­mozgalom egyik leghevesebb ellenzője. A szabadságharc lelkes híve volt és a magyar függetlenségi mozgalom erőteljes szószólója. A szabadságharc leveretése után az üldözések elől me­nekülnie kellett. W. az egri érsek védelme mellett hosszabb ideig egy kolostorban talált menedéket, később mégis elfogták, lázadás miatt perbe fogták és Bécsbe hurcolták, ahol hosszú ideig vizsgálati fogságban sinylődött. Hazafias maga­tartását lázadásnak minősítették és emiatt fogták vádba, de a törvényszék felmentette. Könyvtárának és kéziratainak nagy részét unokája, Wise Stephen rabbi (1. o.) a newyorki Columbia Egyetemnek adományozta.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 5354. címszó a lexikon => 959. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15354.htm

CÍMSZÓ: Weiss

SZEMÉLYNÉV: Weiss József

SZÓCIKK: 5. W. József Josef Hirsch , rabbi, szül. Podolán Nyitra m. 1800., megh. Egerben 1881. 1840-től kezdve volt egri főrabbi s mint ilyen az orthodox párt vezetője és a pesti reform­mozgalom egyik leghevesebb ellenzője. A szabadságharc lelkes híve volt és a magyar függetlenségi mozgalom erőteljes szószólója. A szabadságharc leveretése után az üldözések elől me­nekülnie kellett. W. az egri érsek védelme mellett hosszabb ideig egy kolostorban talált menedéket, később mégis elfogták, lázadás miatt perbe fogták és Bécsbe hurcolták, ahol hosszú ideig vizsgálati fogságban sinylődött. Hazafias maga­tartását lázadásnak minősítették és emiatt fogták vádba, de a törvényszék felmentette. Könyvtárának és kéziratainak nagy részét unokája, Wise Stephen rabbi 1. o. a newyorki Columbia Egyetemnek adományozta.

15354.ht

CÍMSZÓ Weis

SZEMÉLYNÉV Weis Józse

SZÓCIKK 5 W Józse Jose Hirsc rabbi szül Podolá Nyitr m 1800. megh Egerbe 1881 1840-tő kezdv vol egr főrabb min ilye a orthodo pár vezetőj é pest reform­mozgalo egyi legheveseb ellenzője szabadsághar lelke hív vol é magya függetlenség mozgalo erőtelje szószólója szabadsághar leveretés utá a üldözése elő me­nekülni kellett W a egr érse védelm mellet hosszab idei eg kolostorba talál menedéket későb mégi elfogták lázadá miat perb fogtá é Bécsb hurcolták aho hossz idei vizsgálat fogságba sinylődött Hazafia maga­tartásá lázadásna minősítetté é emiat fogtá vádba d törvényszé felmentette Könyvtárána é kézirataina nag részé unokája Wis Stephe rabb 1 o newyork Columbi Egyetemne adományozta

15354.h

CÍMSZ Wei

SZEMÉLYNÉ Wei Józs

SZÓCIK Józs Jos Hirs rabb szü Podol Nyit 1800 meg Egerb 188 1840-t kezd vo eg főrab mi ily orthod pá vezető pes reform­mozgal egy leghevese ellenzőj szabadságha lelk hí vo magy függetlensé mozgal erőtelj szószólój szabadságha levereté ut üldözés el me­neküln kellet eg érs védel melle hossza ide e kolostorb talá menedéke késő még elfogtá lázad mia per fogt Bécs hurcoltá ah hoss ide vizsgála fogságb sinylődöt Hazafi maga­tartás lázadásn minősített emia fogt vádb törvénysz felmentett Könyvtárán kéziratain na rész unokáj Wi Steph rab newyor Columb Egyetemn adományozt

15354.

CÍMS We

SZEMÉLYN We Józ

SZÓCI Józ Jo Hir rab sz Podo Nyi 180 me Eger 18 1840- kez v e főra m il ortho p vezet pe reform­mozga eg legheves ellenző szabadságh lel h v mag függetlens mozga erőtel szószóló szabadságh leveret u üldözé e me­nekül kelle e ér véde mell hossz id kolostor tal menedék kés mé elfogt láza mi pe fog Béc hurcolt a hos id vizsgál fogság sinylődö Hazaf maga­tartá lázadás minősítet emi fog vád törvénys felmentet Könyvtárá kéziratai n rés unoká W Step ra newyo Colum Egyetem adományoz

15354

CÍM W

SZEMÉLY W Jó

SZÓC Jó J Hi ra s Pod Ny 18 m Ege 1 1840 ke főr i orth veze p reform­mozg e legheve ellenz szabadság le ma független mozg erőte szószól szabadság levere üldöz me­nekü kell é véd mel hoss i kolosto ta menedé ké m elfog láz m p fo Bé hurcol ho i vizsgá fogsá sinylőd Haza maga­tart lázadá minősíte em fo vá törvény felmente Könyvtár kézirata ré unok Ste r newy Colu Egyete adományo

1535SZEMÉL J

SZÓ J H r Po N 1 Eg 184 k fő ort vez reform­moz leghev ellen szabadsá l m függetle moz erőt szószó szabadsá lever üldö me­nek kel vé me hos kolost t mened k elfo lá f B hurco h vizsg fogs sinylő Haz maga­tar lázad minősít e f v törvén felment Könyvtá kézirat r uno St new Col Egyet adomány