15356.htm

CÍMSZÓ: Weiss

SZEMÉLYNÉV: Weiss Márkus

SZÓCIKK: "7.  W. Márkus Nissa* (máskép Mordechaj, Ungvár). Születési és halálozási évét nem tudjuk. 1792-ben Pesten üzlete volt, majd Munkács mellett bérlete, amelyen galíciai zsidókat alkalma­zott, ezek azonban bánásmódja miatt fellázadtak. 1802-ben röpiratot írt ily címmel: Der Jude wie er ist, melyben a reformeszmék mellé állt, amiért sok támadásban volt része. Erre a következő évben Bécsben egy másik röpiratot adott ki: Der bedrängte Márkus Nissa Weiss und die Menschen címmel. Minthogy nem tudott elbánni ellenfeleivel, kikeresztelkedett. Ezután a következő műveket írta : In neuerfundenen Tabellen gegründete praktische Vorteile der Rechnungskunst (Ofen 1805); Der missverstandene Text und dessen wahrer Sinn (1806); Unparteische Betrachtungen über das grosse jüdische Sanhedrin zu Paris (1807). (V. ö. Büchler Sándor értek, a M. Zs. Szemle XVII. köt.)"


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5356. címszó a lexikon => 959. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15356.htm

CÍMSZÓ: Weiss

SZEMÉLYNÉV: Weiss Márkus

SZÓCIKK: 7. W. Márkus Nissa* máskép Mordechaj, Ungvár . Születési és halálozási évét nem tudjuk. 1792-ben Pesten üzlete volt, majd Munkács mellett bérlete, amelyen galíciai zsidókat alkalma­zott, ezek azonban bánásmódja miatt fellázadtak. 1802-ben röpiratot írt ily címmel: Der Jude wie er ist, melyben a reformeszmék mellé állt, amiért sok támadásban volt része. Erre a következő évben Bécsben egy másik röpiratot adott ki: Der bedrängte Márkus Nissa Weiss und die Menschen címmel. Minthogy nem tudott elbánni ellenfeleivel, kikeresztelkedett. Ezután a következő műveket írta : In neuerfundenen Tabellen gegründete praktische Vorteile der Rechnungskunst Ofen 1805 ; Der missverstandene Text und dessen wahrer Sinn 1806 ; Unparteische Betrachtungen über das grosse jüdische Sanhedrin zu Paris 1807 . V. ö. Büchler Sándor értek, a M. Zs. Szemle XVII. köt.

15356.ht

CÍMSZÓ Weis

SZEMÉLYNÉV Weis Márku

SZÓCIKK 7 W Márku Nissa máské Mordechaj Ungvá Születés é halálozás évé ne tudjuk 1792-be Peste üzlet volt maj Munkác mellet bérlete amelye galícia zsidóka alkalma­zott eze azonba bánásmódj miat fellázadtak 1802-be röpirato ír il címmel De Jud wi e ist melybe reformeszmé mell állt amiér so támadásba vol része Err következ évbe Bécsbe eg mási röpirato adot ki De bedrängt Márku Niss Weis un di Mensche címmel Minthog ne tudot elbánn ellenfeleivel kikeresztelkedett Ezutá következ műveke írt I neuerfundene Tabelle gegründet praktisch Vorteil de Rechnungskuns Ofe 180 De missverstanden Tex un desse wahre Sin 180 Unparteisch Betrachtunge übe da gross jüdisch Sanhedri z Pari 180 V ö Büchle Sándo értek M Zs Szeml XVII köt

15356.h

CÍMSZ Wei

SZEMÉLYNÉ Wei Márk

SZÓCIK Márk Niss másk Mordecha Ungv Születé halálozá év n tudju 1792-b Pest üzle vol ma Munká melle bérlet amely galíci zsidók alkalma­zot ez azonb bánásmód mia fellázadta 1802-b röpirat í i címme D Ju w is melyb reformeszm mel áll amié s támadásb vo rész Er követke évb Bécsb e más röpirat ado k D bedräng Márk Nis Wei u d Mensch címme Mintho n tudo elbán ellenfeleive kikeresztelkedet Ezut követke művek ír neuerfunden Tabell gegründe praktisc Vortei d Rechnungskun Of 18 D missverstande Te u dess wahr Si 18 Unparteisc Betrachtung üb d gros jüdisc Sanhedr Par 18 Büchl Sánd érte Z Szem XVI kö

15356.

CÍMS We

SZEMÉLYN We Már

SZÓCI Már Nis más Mordech Ung Szület haláloz é tudj 1792- Pes üzl vo m Munk mell bérle amel galíc zsidó alkalma­zo e azon bánásmó mi fellázadt 1802- röpira címm J i mely reformesz me ál ami támadás v rés E követk év Bécs má röpira ad bedrän Már Ni We Mensc címm Minth tud elbá ellenfeleiv kikeresztelkede Ezu követk műve í neuerfunde Tabel gegründ praktis Vorte Rechnungsku O 1 missverstand T des wah S 1 Unparteis Betrachtun ü gro jüdis Sanhed Pa 1 Büch Sán ért Sze XV k

15356

CÍM W

SZEMÉLY W Má

SZÓC Má Ni má Mordec Un Szüle halálo tud 1792 Pe üz v Mun mel bérl ame galí zsid alkalma­z azo bánásm m fellázad 1802 röpir cím mel reformes m á am támadá ré követ é Béc m röpir a bedrä Má N W Mens cím Mint tu elb ellenfelei kikeresztelked Ez követ műv neuerfund Tabe gegrün prakti Vort Rechnungsk missverstan de wa Unpartei Betrachtu gr jüdi Sanhe P Büc Sá ér Sz X

1535SZEMÉL M

SZÓ M N m Morde U Szül halál tu 179 P ü Mu me bér am gal zsi alkalma­ az bánás felláza 180 röpi cí me reforme a támad r köve Bé röpi bedr M Men cí Min t el ellenfele kikeresztelke E köve mű neuerfun Tab gegrü prakt Vor Rechnungs missversta d w Unparte Betracht g jüd Sanh Bü S é S