15358.htm

CÍMSZÓ: Weisse

SZEMÉLYNÉV: Weisse József

SZÓCIKK: "Weisse József, vágújhelyi rabbi, szül. Plumenauban (Morvaország) 1812 nov. 23., megh. Vágújhelyen 1904. Előbb Gayán, majd Kostelitzben, 1855-től kezdve pedig Vágújhelyen volt rabbi. Jelentékeny és elismert hebraista és filológus volt. Számos tanulmánya egybegyűjtve is megjelent Bikuré haIttim címen. Ezenkívül írt művei: Miktav al Devar Rasi, oder Abhandlung über Raschis Commentar zur Chronik. Über den wahren Verfasser und seine Zeit (Prag 1841); Biographische Einleitung zu Bechináth Olam über Jedaja Penini (Wien, 1847); Melochim. Die Bücher der Könige mit deutscher Übersetzung (Prag 1836); Szefer Divré Hajómim, oder die Bücher der Chronik, mit deutscher Übersetzung und hebräischen Commentar (a két utóbbi a Landau-féle prágai bibliakiadásban). Fia, W. Arnold., író, szül. Prerauban (Morvaország) 1842 aug. 28., megh. Bécsben. Iskoláit Nagyszombatban, Wiedsburgban és Pozsonyban végezte. A ((Der Cursalon)) c. orvosi lap főszerkesztője volt, majd a «Der Freischütz»és « Hamburger Fremdenblatt» szerkesztője lett. Számos novellát írt. Művei: Das Raitzenbad. Humoristisches Epos (1869); Ein deutscher Tag. Festspiel zu Sedanfeier (1875)."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5358. címszó a lexikon => 959. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15358.htm

CÍMSZÓ: Weisse

SZEMÉLYNÉV: Weisse József

SZÓCIKK: Weisse József, vágújhelyi rabbi, szül. Plumenauban Morvaország 1812 nov. 23., megh. Vágújhelyen 1904. Előbb Gayán, majd Kostelitzben, 1855-től kezdve pedig Vágújhelyen volt rabbi. Jelentékeny és elismert hebraista és filológus volt. Számos tanulmánya egybegyűjtve is megjelent Bikuré haIttim címen. Ezenkívül írt művei: Miktav al Devar Rasi, oder Abhandlung über Raschis Commentar zur Chronik. Über den wahren Verfasser und seine Zeit Prag 1841 ; Biographische Einleitung zu Bechináth Olam über Jedaja Penini Wien, 1847 ; Melochim. Die Bücher der Könige mit deutscher Übersetzung Prag 1836 ; Szefer Divré Hajómim, oder die Bücher der Chronik, mit deutscher Übersetzung und hebräischen Commentar a két utóbbi a Landau-féle prágai bibliakiadásban . Fia, W. Arnold., író, szül. Prerauban Morvaország 1842 aug. 28., megh. Bécsben. Iskoláit Nagyszombatban, Wiedsburgban és Pozsonyban végezte. A Der Cursalon c. orvosi lap főszerkesztője volt, majd a Der Freischütz és Hamburger Fremdenblatt szerkesztője lett. Számos novellát írt. Művei: Das Raitzenbad. Humoristisches Epos 1869 ; Ein deutscher Tag. Festspiel zu Sedanfeier 1875 .

15358.ht

CÍMSZÓ Weiss

SZEMÉLYNÉV Weiss Józse

SZÓCIKK Weiss József vágújhely rabbi szül Plumenauba Morvaorszá 181 nov 23. megh Vágújhelye 1904 Előb Gayán maj Kostelitzben 1855-tő kezdv pedi Vágújhelye vol rabbi Jelentéken é elismer hebraist é filológu volt Számo tanulmány egybegyűjtv i megjelen Bikur haItti címen Ezenkívü ír művei Mikta a Deva Rasi ode Abhandlun übe Raschi Commenta zu Chronik Übe de wahre Verfasse un sein Zei Pra 184 Biographisch Einleitun z Bechinát Ola übe Jedaj Penin Wien 184 Melochim Di Büche de König mi deutsche Übersetzun Pra 183 Szefe Divr Hajómim ode di Büche de Chronik mi deutsche Übersetzun un hebräische Commenta ké utóbb Landau-fél prága bibliakiadásba Fia W Arnold. író szül Prerauba Morvaorszá 184 aug 28. megh Bécsben Iskolái Nagyszombatban Wiedsburgba é Pozsonyba végezte De Cursalo c orvos la főszerkesztőj volt maj De Freischüt é Hamburge Fremdenblat szerkesztőj lett Számo novellá írt Művei Da Raitzenbad Humoristische Epo 186 Ei deutsche Tag Festspie z Sedanfeie 187

15358.h

CÍMSZ Weis

SZEMÉLYNÉ Weis Józs

SZÓCIK Weis Józse vágújhel rabb szü Plumenaub Morvaorsz 18 no 23 meg Vágújhely 190 Elő Gayá ma Kostelitzbe 1855-t kezd ped Vágújhely vo rabb Jelentéke elisme hebrais filológ vol Szám tanulmán egybegyűjt megjele Biku haItt címe Ezenkív í műve Mikt Dev Ras od Abhandlu üb Rasch Comment z Chroni Üb d wahr Verfass u sei Ze Pr 18 Biographisc Einleitu Bechiná Ol üb Jeda Peni Wie 18 Melochi D Büch d Köni m deutsch Übersetzu Pr 18 Szef Div Hajómi od d Büch d Chroni m deutsch Übersetzu u hebräisch Comment k utób Landau-fé prág bibliakiadásb Fi Arnold ír szü Preraub Morvaorsz 18 au 28 meg Bécsbe Iskolá Nagyszombatba Wiedsburgb Pozsonyb végezt D Cursal orvo l főszerkesztő vol ma D Freischü Hamburg Fremdenbla szerkesztő let Szám novell ír Műve D Raitzenba Humoristisch Ep 18 E deutsch Ta Festspi Sedanfei 18

15358.

CÍMS Wei

SZEMÉLYN Wei Józ

SZÓCI Wei Józs vágújhe rab sz Plumenau Morvaors 1 n 2 me Vágújhel 19 El Gay m Kostelitzb 1855- kez pe Vágújhel v rab Jelenték elism hebrai filoló vo Szá tanulmá egybegyűj megjel Bik haIt cím Ezenkí műv Mik De Ra o Abhandl ü Rasc Commen Chron Ü wah Verfas se Z P 1 Biographis Einleit Bechin O ü Jed Pen Wi 1 Meloch Büc Kön deutsc Übersetz P 1 Sze Di Hajóm o Büc Chron deutsc Übersetz hebräisc Commen utó Landau-f prá bibliakiadás F Arnol í sz Prerau Morvaors 1 a 2 me Bécsb Iskol Nagyszombatb Wiedsburg Pozsony végez Cursa orv főszerkeszt vo m Freisch Hambur Fremdenbl szerkeszt le Szá novel í Műv Raitzenb Humoristisc E 1 deutsc T Festsp Sedanfe 1

15358

CÍM We

SZEMÉLY We Jó

SZÓC We Józ vágújh ra s Plumena Morvaor m Vágújhe 1 E Ga Kostelitz 1855 ke p Vágújhe ra Jelenté elis hebra filol v Sz tanulm egybegyű megje Bi haI cí Ezenk mű Mi D R Abhand Ras Comme Chro wa Verfa s Biographi Einlei Bechi Je Pe W Meloc Bü Kö deuts Überset Sz D Hajó Bü Chro deuts Überset hebräis Comme ut Landau- pr bibliakiadá Arno s Prera Morvaor m Bécs Isko Nagyszombat Wiedsbur Pozson vége Curs or főszerkesz v Freisc Hambu Fremdenb szerkesz l Sz nove Mű Raitzen Humoristis deuts Fests Sedanf

1535

CÍ W

SZEMÉL W J

SZÓ W Jó vágúj r Plumen Morvao Vágújh G Kostelit 185 k Vágújh r Jelent eli hebr filo S tanul egybegy megj B ha c Ezen m M Abhan Ra Comm Chr w Verf Biograph Einle Bech J P Melo B K deut Überse S Haj B Chr deut Überse hebräi Comm u Landau p bibliakiad Arn Prer Morvao Béc Isk Nagyszomba Wiedsbu Pozso vég Cur o főszerkes Freis Hamb Fremden szerkes S nov M Raitze Humoristi deut Fest Sedan