15367.htm

CÍMSZÓ: Weisz

SZEMÉLYNÉV: Weisz Julián

SZÓCIKK: "8.  W. Julián*, író, szül. Temesváron 1858 nov. 2. Korán az újságírói pályára lépett és egyideig szerkesztette a Budapester Tageblatt, a régebbi Nemzeti Ujság és a Kleines Journal c. napilapokat. 1907-ben országgyűlési képviselő, majd udvari tanácsos lett. Főmunkatársa és szépirodalmi szerkesztője a Pester Lloydnak, ahová számos humoros elbeszélést ír. Művei: Halbseide Nippsachen; Memoiren eines Wickelkindes; Backfischträume; Leichte Reizungen ; Tollhaus des Lebens: Von der heiteren Seite."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5367. címszó a lexikon => 960. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15367.htm

CÍMSZÓ: Weisz

SZEMÉLYNÉV: Weisz Julián

SZÓCIKK: 8. W. Julián*, író, szül. Temesváron 1858 nov. 2. Korán az újságírói pályára lépett és egyideig szerkesztette a Budapester Tageblatt, a régebbi Nemzeti Ujság és a Kleines Journal c. napilapokat. 1907-ben országgyűlési képviselő, majd udvari tanácsos lett. Főmunkatársa és szépirodalmi szerkesztője a Pester Lloydnak, ahová számos humoros elbeszélést ír. Művei: Halbseide Nippsachen; Memoiren eines Wickelkindes; Backfischträume; Leichte Reizungen ; Tollhaus des Lebens: Von der heiteren Seite.

15367.ht

CÍMSZÓ Weis

SZEMÉLYNÉV Weis Juliá

SZÓCIKK 8 W Julián* író szül Temesváro 185 nov 2 Korá a újságíró pályár lépet é egyidei szerkesztett Budapeste Tageblatt régebb Nemzet Ujsá é Kleine Journa c napilapokat 1907-be országgyűlés képviselő maj udvar tanácso lett Főmunkatárs é szépirodalm szerkesztőj Peste Lloydnak ahov számo humoro elbeszélés ír Művei Halbseid Nippsachen Memoire eine Wickelkindes Backfischträume Leicht Reizunge Tollhau de Lebens Vo de heitere Seite

15367.h

CÍMSZ Wei

SZEMÉLYNÉ Wei Juli

SZÓCIK Julián ír szü Temesvár 18 no Kor újságír pályá lépe egyide szerkesztet Budapest Tageblat régeb Nemze Ujs Klein Journ napilapoka 1907-b országgyűlé képvisel ma udva tanács let Főmunkatár szépirodal szerkesztő Pest Lloydna aho szám humor elbeszélé í Műve Halbsei Nippsache Memoir ein Wickelkinde Backfischträum Leich Reizung Tollha d Leben V d heiter Seit

15367.

CÍMS We

SZEMÉLYN We Jul

SZÓCI Juliá í sz Temesvá 1 n Ko újságí pály lép egyid szerkeszte Budapes Tagebla rége Nemz Uj Klei Jour napilapok 1907- országgyűl képvise m udv tanác le Főmunkatá szépiroda szerkeszt Pes Lloydn ah szá humo elbeszél Műv Halbse Nippsach Memoi ei Wickelkind Backfischträu Leic Reizun Tollh Lebe heite Sei

15367

CÍM W

SZEMÉLY W Ju

SZÓC Juli s Temesv K újság pál lé egyi szerkeszt Budape Tagebl rég Nem U Kle Jou napilapo 1907 országgyű képvis ud taná l Főmunkat szépirod szerkesz Pe Lloyd a sz hum elbeszé Mű Halbs Nippsac Memo e Wickelkin Backfischträ Lei Reizu Toll Leb heit Se

1536SZEMÉL J

SZÓ Jul Temes újsá pá l egy szerkesz Budap Tageb ré Ne Kl Jo napilap 190 országgy képvi u tan Főmunka szépiro szerkes P Lloy s hu elbesz M Halb Nippsa Mem Wickelki Backfischtr Le Reiz Tol Le hei S