15370.htm

CÍMSZÓ: Weisz

SZEMÉLYNÉV: Weisz Mihály

SZÓCIKK: 11.  W. Mihály, tanító, szül. Potsdamban 1789., megh. Nagyszalontán 1883. A harmincas években jött Nagyszalontára és helyhatósági enge­éllyel telepedett le, mint rendes jogú polgár. Midőn a szabadságharc idején a várost Paskievics csapatai veszélyeztették, W.-t küldték el Varga Sándor városbíróval egyetemben, hogy kérelmezzék a földek megkímélését és a lakosság épségben maradását. W. franciául érintkezett az adjutánssal, aminek eredményekép szigorú parancsban tiltotta el Paskievics a katona­ságot a lakosság molesztálásától. W.-t ezért polgártársai haláláig nagy tiszteletben tartották. (V. ö. Rozváry György, «Nagyszalonta mono­gráfiája) II. kötetét.)


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5370. címszó a lexikon => 960. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15370.htm

CÍMSZÓ: Weisz

SZEMÉLYNÉV: Weisz Mihály

SZÓCIKK: 11. W. Mihály, tanító, szül. Potsdamban 1789., megh. Nagyszalontán 1883. A harmincas években jött Nagyszalontára és helyhatósági enge­éllyel telepedett le, mint rendes jogú polgár. Midőn a szabadságharc idején a várost Paskievics csapatai veszélyeztették, W.-t küldték el Varga Sándor városbíróval egyetemben, hogy kérelmezzék a földek megkímélését és a lakosság épségben maradását. W. franciául érintkezett az adjutánssal, aminek eredményekép szigorú parancsban tiltotta el Paskievics a katona­ságot a lakosság molesztálásától. W.-t ezért polgártársai haláláig nagy tiszteletben tartották. V. ö. Rozváry György, Nagyszalonta mono­gráfiája II. kötetét.

15370.ht

CÍMSZÓ Weis

SZEMÉLYNÉV Weis Mihál

SZÓCIKK 11 W Mihály tanító szül Potsdamba 1789. megh Nagyszalontá 1883 harminca évekbe jöt Nagyszalontár é helyhatóság enge­éllye telepedet le min rende jog polgár Midő szabadsághar idejé város Paskievic csapata veszélyeztették W.- küldté e Varg Sándo városbíróva egyetemben hog kérelmezzé földe megkímélésé é lakossá épségbe maradását W franciáu érintkezet a adjutánssal amine eredményeké szigor parancsba tiltott e Paskievic katona­ságo lakossá molesztálásától W.- ezér polgártársa halálái nag tiszteletbe tartották V ö Rozvár György Nagyszalont mono­gráfiáj II kötetét

15370.h

CÍMSZ Wei

SZEMÉLYNÉ Wei Mihá

SZÓCIK 1 Mihál tanít szü Potsdamb 1789 meg Nagyszalont 188 harminc évekb jö Nagyszalontá helyhatósá enge­élly telepede l mi rend jo polgá Mid szabadságha idej váro Paskievi csapat veszélyeztetté W. küldt Var Sánd városbíróv egyetembe ho kérelmezz föld megkímélés lakoss épségb maradásá franciá érintkeze adjutánssa amin eredmények szigo parancsb tiltot Paskievi katona­ság lakoss molesztálásátó W. ezé polgártárs halálá na tiszteletb tartottá Rozvá Györg Nagyszalon mono­gráfiá I köteté

15370.

CÍMS We

SZEMÉLYN We Mih

SZÓCI Mihá taní sz Potsdam 178 me Nagyszalon 18 harmin évek j Nagyszalont helyhatós enge­éll teleped m ren j polg Mi szabadságh ide vár Paskiev csapa veszélyeztett W küld Va Sán városbíró egyetemb h kérelmez föl megkímélé lakos épség maradás franci érintkez adjutánss ami eredménye szig parancs tilto Paskiev katona­sá lakos molesztálását W ez polgártár halál n tisztelet tartott Rozv Györ Nagyszalo mono­gráfi kötet

15370

CÍM W

SZEMÉLY W Mi

SZÓC Mih tan s Potsda 17 m Nagyszalo 1 harmi éve Nagyszalon helyható enge­él telepe re pol M szabadság id vá Paskie csap veszélyeztet kül V Sá városbír egyetem kérelme fö megkímél lako épsé maradá franc érintke adjutáns am eredmény szi paranc tilt Paskie katona­s lako molesztálásá e polgártá halá tisztele tartot Roz Gyö Nagyszal mono­gráf köte

1537SZEMÉL M

SZÓ Mi ta Potsd 1 Nagyszal harm év Nagyszalo helyhat enge­é telep r po szabadsá i v Paski csa veszélyezte kü S városbí egyete kérelm f megkímé lak éps marad fran érintk adjután a eredmén sz paran til Paski katona­ lak molesztálás polgárt hal tisztel tarto Ro Gy Nagysza mono­grá köt