15372.htm

CÍMSZÓ: Weisz

SZEMÉLYNÉV: Weisz Mór

SZÓCIKK: "13.  W. Mór, rabbi, szül. Verbón (Nyitra vm.) 187?, okt. 2. 1889-1899-ig volt a budapesti Rabbiképző növendéke.1898-ban avatták bölcsészdoktorrá Budapesten, 1900. pedig rabbivá. Azóta a pesti Chevra Kadisa rabbija. Több munkát írt az olasz zsidók története köréből. Müvei: A zsidók története Sicilia szigetén (1889); Gans Dávid élete és művei és azoknak forrásai (1912); Winterberg Gyula családfája (1912); Magyar zsidó oklevéltár (Frisch Árminnal együtt, 1905). Cikkei a Bloch Emlékkönyvben, a Blau Emlékkönyvben, a Magyar Zsidó Szemlében és a Nyitramegyei Lapokban, jelentek meg.."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 5372. címszó a lexikon => 961. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15372.htm

CÍMSZÓ: Weisz

SZEMÉLYNÉV: Weisz Mór

SZÓCIKK: 13. W. Mór, rabbi, szül. Verbón Nyitra vm. 187?, okt. 2. 1889-1899-ig volt a budapesti Rabbiképző növendéke.1898-ban avatták bölcsészdoktorrá Budapesten, 1900. pedig rabbivá. Azóta a pesti Chevra Kadisa rabbija. Több munkát írt az olasz zsidók története köréből. Müvei: A zsidók története Sicilia szigetén 1889 ; Gans Dávid élete és művei és azoknak forrásai 1912 ; Winterberg Gyula családfája 1912 ; Magyar zsidó oklevéltár Frisch Árminnal együtt, 1905 . Cikkei a Bloch Emlékkönyvben, a Blau Emlékkönyvben, a Magyar Zsidó Szemlében és a Nyitramegyei Lapokban, jelentek meg..

15372.ht

CÍMSZÓ Weis

SZEMÉLYNÉV Weis Mó

SZÓCIKK 13 W Mór rabbi szül Verbó Nyitr vm 187? okt 2 1889-1899-i vol budapest Rabbiképz növendéke.1898-ba avattá bölcsészdoktorr Budapesten 1900 pedi rabbivá Azót pest Chevr Kadis rabbija Töb munká ír a olas zsidó történet köréből Müvei zsidó történet Sicili szigeté 188 Gan Dávi élet é műve é azokna forrása 191 Winterber Gyul családfáj 191 Magya zsid oklevéltá Frisc Árminna együtt 190 Cikke Bloc Emlékkönyvben Bla Emlékkönyvben Magya Zsid Szemlébe é Nyitramegye Lapokban jelente meg.

15372.h

CÍMSZ Wei

SZEMÉLYNÉ Wei M

SZÓCIK 1 Mó rabb szü Verb Nyit v 187 ok 1889-1899- vo budapes Rabbikép növendéke.1898-b avatt bölcsészdoktor Budapeste 190 ped rabbiv Azó pes Chev Kadi rabbij Tö munk í ola zsid történe körébő Müve zsid történe Sicil sziget 18 Ga Dáv éle műv azokn forrás 19 Winterbe Gyu családfá 19 Magy zsi oklevélt Fris Árminn együt 19 Cikk Blo Emlékkönyvbe Bl Emlékkönyvbe Magy Zsi Szemléb Nyitramegy Lapokba jelent meg

15372.

CÍMS We

SZEMÉLYN We

SZÓCI M rab sz Ver Nyi 18 o 1889-1899 v budape Rabbiké növendéke.1898- avat bölcsészdokto Budapest 19 pe rabbi Az pe Che Kad rabbi T mun ol zsi történ köréb Müv zsi történ Sici szige 1 G Dá él mű azok forrá 1 Winterb Gy családf 1 Mag zs oklevél Fri Ármin együ 1 Cik Bl Emlékkönyvb B Emlékkönyvb Mag Zs Szemlé Nyitrameg Lapokb jelen me

15372

CÍM W

SZEMÉLY W

SZÓC ra s Ve Ny 1 1889-189 budap Rabbik növendéke.1898 ava bölcsészdokt Budapes 1 p rabb A p Ch Ka rabb mu o zs törté köré Mü zs törté Sic szig D é m azo forr Winter G család Ma z oklevé Fr Ármi egy Ci B Emlékkönyv Emlékkönyv Ma Z Szeml Nyitrame Lapok jele m

1537SZEMÉL

SZÓ r V N 1889-18 buda Rabbi növendéke.189 av bölcsészdok Budape rab C K rab m z tört kör M z tört Si szi az for Winte csalá M oklev F Árm eg C Emlékköny Emlékköny M Szem Nyitram Lapo jel