15373.htm

CÍMSZÓ: WEisz

SZEMÉLYNÉV: Weisz Sámuel

SZÓCIKK: 14.   W. Sámuel, rabbi, szül. Nyírbátorban (Szabolcs vm.) 1880 máj. 29. 1895-1905-ig volt a budapesti rabbiképző növendéke, 1904. avatták bölcsészdoktorrá Budapesten, 1906. pedig rabbivá. 1907 óta a pesti izraelita hitközség vallástanára. Magyarra fordította J. Herz angol chief-rabbi Gondolatok c. munkáját. Önálló műve: Tanchum Jerusalmi Mursid al-Kafi (1904). Cikkei az Egyenlőségben és a Magyar Zsidó Szemlében jelennek meg.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5373. címszó a lexikon => 961. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15373.htm

CÍMSZÓ: WEisz

SZEMÉLYNÉV: Weisz Sámuel

SZÓCIKK: 14. W. Sámuel, rabbi, szül. Nyírbátorban Szabolcs vm. 1880 máj. 29. 1895-1905-ig volt a budapesti rabbiképző növendéke, 1904. avatták bölcsészdoktorrá Budapesten, 1906. pedig rabbivá. 1907 óta a pesti izraelita hitközség vallástanára. Magyarra fordította J. Herz angol chief-rabbi Gondolatok c. munkáját. Önálló műve: Tanchum Jerusalmi Mursid al-Kafi 1904 . Cikkei az Egyenlőségben és a Magyar Zsidó Szemlében jelennek meg.

15373.ht

CÍMSZÓ WEis

SZEMÉLYNÉV Weis Sámue

SZÓCIKK 14 W Sámuel rabbi szül Nyírbátorba Szabolc vm 188 máj 29 1895-1905-i vol budapest rabbiképz növendéke 1904 avattá bölcsészdoktorr Budapesten 1906 pedi rabbivá 190 ót pest izraelit hitközsé vallástanára Magyarr fordított J Her ango chief-rabb Gondolato c munkáját Önáll műve Tanchu Jerusalm Mursi al-Kaf 190 Cikke a Egyenlőségbe é Magya Zsid Szemlébe jelenne meg

15373.h

CÍMSZ WEi

SZEMÉLYNÉ Wei Sámu

SZÓCIK 1 Sámue rabb szü Nyírbátorb Szabol v 18 má 2 1895-1905- vo budapes rabbikép növendék 190 avatt bölcsészdoktor Budapeste 190 ped rabbiv 19 ó pes izraeli hitközs vallástanár Magyar fordítot He ang chief-rab Gondolat munkájá Önál műv Tanch Jerusal Murs al-Ka 19 Cikk Egyenlőségb Magy Zsi Szemléb jelenn me

15373.

CÍMS WE

SZEMÉLYN We Sám

SZÓCI Sámu rab sz Nyírbátor Szabo 1 m 1895-1905 v budape rabbiké növendé 19 avat bölcsészdokto Budapest 19 pe rabbi 1 pe izrael hitköz vallástaná Magya fordíto H an chief-ra Gondola munkáj Öná mű Tanc Jerusa Mur al-K 1 Cik Egyenlőség Mag Zs Szemlé jelen m

15373

CÍM W

SZEMÉLY W Sá

SZÓC Sám ra s Nyírbáto Szab 1895-190 budap rabbik növend 1 ava bölcsészdokt Budapes 1 p rabb p izrae hitkö vallástan Magy fordít a chief-r Gondol munká Ön m Tan Jerus Mu al- Ci Egyenlősé Ma Z Szeml jele

1537SZEMÉL S

SZÓ Sá r Nyírbát Sza 1895-19 buda rabbi növen av bölcsészdok Budape rab izra hitk vallásta Mag fordí chief- Gondo munk Ö Ta Jeru M al C Egyenlős M Szem jel