15378.htm

CÍMSZÓ: Wellesz

SZEMÉLYNÉV: Wellesz Gyula

SZÓCIKK: "Wellesz Gyula, rabbi, szül. Budapesten 1872 dec. 31., megh. 1915. ápr. 1898-ban a csurgói, 1900. a nagybittsei hitközség választotta meg rabbijává, 1910. óbudai főrabbi lett. A középkori francia-zsidó történet jeles művelője volt. Művei : Ábrahám de Balmes,mint nyelvész (1895); Rási élete és működése (1906). Cikkei és tanulmányai a Magyar Zsidó Szemlében, a Hacofében, az Archaeologiai Értesítőben és más magyar és külföldi folyóiratokban jelentek meg."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5378. címszó a lexikon => 961. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15378.htm

CÍMSZÓ: Wellesz

SZEMÉLYNÉV: Wellesz Gyula

SZÓCIKK: Wellesz Gyula, rabbi, szül. Budapesten 1872 dec. 31., megh. 1915. ápr. 1898-ban a csurgói, 1900. a nagybittsei hitközség választotta meg rabbijává, 1910. óbudai főrabbi lett. A középkori francia-zsidó történet jeles művelője volt. Művei : Ábrahám de Balmes,mint nyelvész 1895 ; Rási élete és működése 1906 . Cikkei és tanulmányai a Magyar Zsidó Szemlében, a Hacofében, az Archaeologiai Értesítőben és más magyar és külföldi folyóiratokban jelentek meg.

15378.ht

CÍMSZÓ Welles

SZEMÉLYNÉV Welles Gyul

SZÓCIKK Welles Gyula rabbi szül Budapeste 187 dec 31. megh 1915 ápr 1898-ba csurgói 1900 nagybittse hitközsé választott me rabbijává 1910 óbuda főrabb lett középkor francia-zsid történe jele művelőj volt Műve Ábrahá d Balmes,min nyelvés 189 Rás élet é működés 190 Cikke é tanulmánya Magya Zsid Szemlében Hacofében a Archaeologia Értesítőbe é má magya é külföld folyóiratokba jelente meg

15378.h

CÍMSZ Welle

SZEMÉLYNÉ Welle Gyu

SZÓCIK Welle Gyul rabb szü Budapest 18 de 31 meg 191 áp 1898-b csurgó 190 nagybitts hitközs választot m rabbijáv 191 óbud főrab let középko francia-zsi történ jel művelő vol Műv Ábrah Balmes,mi nyelvé 18 Rá éle működé 19 Cikk tanulmány Magy Zsi Szemlébe Hacofébe Archaeologi Értesítőb m magy külföl folyóiratokb jelent me

15378.

CÍMS Well

SZEMÉLYN Well Gy

SZÓCI Well Gyu rab sz Budapes 1 d 3 me 19 á 1898- csurg 19 nagybitt hitköz választo rabbijá 19 óbu főra le középk francia-zs törté je művel vo Mű Ábra Balmes,m nyelv 1 R él működ 1 Cik tanulmán Mag Zs Szemléb Hacoféb Archaeolog Értesítő mag külfö folyóiratok jelen m

15378

CÍM Wel

SZEMÉLY Wel G

SZÓC Wel Gy ra s Budape m 1 1898 csur 1 nagybit hitkö választ rabbij 1 ób főr l közép francia-z tört j műve v M Ábr Balmes, nyel é műkö Ci tanulmá Ma Z Szemlé Hacofé Archaeolo Értesít ma külf folyóirato jele

1537

CÍ We

SZEMÉL We

SZÓ We G r Budap 189 csu nagybi hitk válasz rabbi ó fő közé francia- tör műv Áb Balmes nye műk C tanulm M Szeml Hacof Archaeol Értesí m kül folyóirat jel