15380.htm

CÍMSZÓ: Weltner

SZEMÉLYNÉV: Weltner Jakab

SZÓCIKK: "Weltner Jakab, szocialista író és politikus, szül. Budapest 1873. Mint asztalosmunkás bejárta a külföldet, ahol megismerkedett a szocialista tanokkal. Visszatérve, a fővárosban hozzáfogott az asztalosmunkások szervezéséhez és csakhamar a szocialista párt vezetői sorába emelkedett. Mint szónok, újságíró, lapszerkesztő és író egyaránt szolgálta a munkásmozgalmat. 1899- 1908-ig a párt titkára, 1908-tól a Népszava szerkesztője. Képviselte pártját a stockholmi (1917. évi) békekongresszuson. 1918-ban a Nemzeti Tanács tagja volt. 1919-ben Bécsbe költözött és onnan 1924. tért vissza. Művei: Tiz év a szervezkedésről ; A gazdasági harc ; Miért szervezkedjünk ; A német birodalom, a szociáldemokrata­párt és a béke. Megírta emlékiratait: Milljók egy miatt címen, amely figyelemreméltó korrajz s mint szocialista forrásmunka is elsőrangú. "


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5380. címszó a lexikon => 961. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15380.htm

CÍMSZÓ: Weltner

SZEMÉLYNÉV: Weltner Jakab

SZÓCIKK: Weltner Jakab, szocialista író és politikus, szül. Budapest 1873. Mint asztalosmunkás bejárta a külföldet, ahol megismerkedett a szocialista tanokkal. Visszatérve, a fővárosban hozzáfogott az asztalosmunkások szervezéséhez és csakhamar a szocialista párt vezetői sorába emelkedett. Mint szónok, újságíró, lapszerkesztő és író egyaránt szolgálta a munkásmozgalmat. 1899- 1908-ig a párt titkára, 1908-tól a Népszava szerkesztője. Képviselte pártját a stockholmi 1917. évi békekongresszuson. 1918-ban a Nemzeti Tanács tagja volt. 1919-ben Bécsbe költözött és onnan 1924. tért vissza. Művei: Tiz év a szervezkedésről ; A gazdasági harc ; Miért szervezkedjünk ; A német birodalom, a szociáldemokrata­párt és a béke. Megírta emlékiratait: Milljók egy miatt címen, amely figyelemreméltó korrajz s mint szocialista forrásmunka is elsőrangú.

15380.ht

CÍMSZÓ Weltne

SZEMÉLYNÉV Weltne Jaka

SZÓCIKK Weltne Jakab szocialist ír é politikus szül Budapes 1873 Min asztalosmunká bejárt külföldet aho megismerkedet szocialist tanokkal Visszatérve fővárosba hozzáfogot a asztalosmunkáso szervezéséhe é csakhama szocialist pár vezető soráb emelkedett Min szónok újságíró lapszerkeszt é ír egyarán szolgált munkásmozgalmat 1899 1908-i pár titkára 1908-tó Népszav szerkesztője Képviselt pártjá stockholm 1917 év békekongresszuson 1918-ba Nemzet Tanác tagj volt 1919-be Bécsb költözöt é onna 1924 tér vissza Művei Ti é szervezkedésrő gazdaság har Miér szervezkedjün néme birodalom szociáldemokrata­pár é béke Megírt emlékiratait Milljó eg miat címen amel figyelemremélt korraj min szocialist forrásmunk i elsőrangú

15380.h

CÍMSZ Weltn

SZEMÉLYNÉ Weltn Jak

SZÓCIK Weltn Jaka szocialis í politiku szü Budape 187 Mi asztalosmunk bejár külfölde ah megismerkede szocialis tanokka Visszatérv fővárosb hozzáfogo asztalosmunkás szervezéséh csakham szocialis pá vezet sorá emelkedet Mi szóno újságír lapszerkesz í egyará szolgál munkásmozgalma 189 1908- pá titkár 1908-t Népsza szerkesztőj Képvisel pártj stockhol 191 é békekongresszuso 1918-b Nemze Taná tag vol 1919-b Bécs költözö onn 192 té vissz Műve T szervezkedésr gazdasá ha Mié szervezkedjü ném birodalo szociáldemokrata­pá bék Megír emlékiratai Millj e mia címe ame figyelemremél korra mi szocialis forrásmun elsőrang

15380.

CÍMS Welt

SZEMÉLYN Welt Ja

SZÓCI Welt Jak szociali politik sz Budap 18 M asztalosmun bejá külföld a megismerked szociali tanokk Visszatér főváros hozzáfog asztalosmunká szervezésé csakha szociali p veze sor emelkede M szón újságí lapszerkes egyar szolgá munkásmozgalm 18 1908 p titká 1908- Népsz szerkesztő Képvise párt stockho 19 békekongresszus 1918- Nemz Tan ta vo 1919- Béc költöz on 19 t viss Műv szervezkedés gazdas h Mi szervezkedj né birodal szociáldemokrata­p bé Megí emlékirata Mill mi cím am figyelemremé korr m szociali forrásmu elsőran

15380

CÍM Wel

SZEMÉLY Wel J

SZÓC Wel Ja szocial politi s Buda 1 asztalosmu bej külföl megismerke szocial tanok Visszaté főváro hozzáfo asztalosmunk szervezés csakh szocial vez so emelked szó újság lapszerke egya szolg munkásmozgal 1 190 titk 1908 Néps szerkeszt Képvis pár stockh 1 békekongresszu 1918 Nem Ta t v 1919 Bé költö o 1 vis Mű szervezkedé gazda M szervezked n biroda szociáldemokrata­ b Meg emlékirat Mil m cí a figyelemrem kor szocial forrásm elsőra

1538

CÍ We

SZEMÉL We

SZÓ We J szocia polit Bud asztalosm be külfö megismerk szocia tano Visszat fővár hozzáf asztalosmun szervezé csak szocia ve s emelke sz újsá lapszerk egy szol munkásmozga 19 tit 190 Nép szerkesz Képvi pá stock békekongressz 191 Ne T 191 B költ vi M szervezked gazd szervezke birod szociáldemokrat Me emlékira Mi c figyelemre ko szocia forrás elsőr