15381.htm

CÍMSZÓ: Werbőczi zsidó esküje

SZÓCIKK: Werbőczi zsidó-esküje. Valamelyik német zsidóeskü mintájára készült, hasonlóan a Budai Törvénykönyv zsidóesküjéhez (1. Budai Törvénykönyv). Werbőczi ezt az esküformát a «Hármás Könyv»-ébe iktatta. E szerint peres ügyeknél az esküvel való bizonyításnál, a zsidónak a zsidó köpenyben (l. Zsidó-öltözet), csúcsos kalappal, mezítláb és napnak, azaz Kelet felé fordulva a következő esküformát kellett elmondani: «Én, N. zsidó, esküszöm az élő Istenre, szent Istenre, ki az eget és földet, tengert és mindent, mi ezeken és ezekben van, teremtette, hogy ezen ügyben, melyben e keresztény vádol, ártatlan vagyok. És ha bűnös vagyok, nyeljen el a föld, mely Dathant és Abyront elnyelte. És ha vétkes vagyok, szélhüdés és bélpokol lepjen meg, mely a szíriai Naamánt Elizaeus esdeklésére elhagyta és Gehazit, Elizaeus szolgáját megszállta. És ha vétkes vagyok, nyavalyatörés, vérfolyás és hirtelen gutaütés érjen és véletlen halál ragadjon el és vesszek el testestül, lelkestül és vagyonostul és Ábrahám kebelébe soha ne jussak. És ha vétkes vagyok, Mózesnek a Szináj hegyen nyert törvénye semmisítsen meg és mindazon írás, mely Mózes öt könyvébe van írva, szégyenítsen meg. És ha ezen eskü nem való és igaz, törüljön el Adonaj és Istenségének hatalma.» Ez az eskü¬forma egyébként majdnem szóról-szóra megegyezik Conrad, mainzi érsek 1160-1200 körül megállapított ((Erfurti zsidó-eskü»-jével és ez a német zsidó-eskü átszűrődve a Budai Törvénykönyvön, belekerült Werbőczi Hármaskönyvébe, amelynek tekintélye folytán azután átment a magyar jogéletbe..


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5381. címszó a lexikon => 961. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15381.htm

CÍMSZÓ: Werbőczi zsidó esküje

SZÓCIKK: Werbőczi zsidó-esküje. Valamelyik német zsidóeskü mintájára készült, hasonlóan a Budai Törvénykönyv zsidóesküjéhez 1. Budai Törvénykönyv . Werbőczi ezt az esküformát a Hármás Könyv -ébe iktatta. E szerint peres ügyeknél az esküvel való bizonyításnál, a zsidónak a zsidó köpenyben l. Zsidó-öltözet , csúcsos kalappal, mezítláb és napnak, azaz Kelet felé fordulva a következő esküformát kellett elmondani: Én, N. zsidó, esküszöm az élő Istenre, szent Istenre, ki az eget és földet, tengert és mindent, mi ezeken és ezekben van, teremtette, hogy ezen ügyben, melyben e keresztény vádol, ártatlan vagyok. És ha bűnös vagyok, nyeljen el a föld, mely Dathant és Abyront elnyelte. És ha vétkes vagyok, szélhüdés és bélpokol lepjen meg, mely a szíriai Naamánt Elizaeus esdeklésére elhagyta és Gehazit, Elizaeus szolgáját megszállta. És ha vétkes vagyok, nyavalyatörés, vérfolyás és hirtelen gutaütés érjen és véletlen halál ragadjon el és vesszek el testestül, lelkestül és vagyonostul és Ábrahám kebelébe soha ne jussak. És ha vétkes vagyok, Mózesnek a Szináj hegyen nyert törvénye semmisítsen meg és mindazon írás, mely Mózes öt könyvébe van írva, szégyenítsen meg. És ha ezen eskü nem való és igaz, törüljön el Adonaj és Istenségének hatalma. Ez az eskü¬forma egyébként majdnem szóról-szóra megegyezik Conrad, mainzi érsek 1160-1200 körül megállapított Erfurti zsidó-eskü -jével és ez a német zsidó-eskü átszűrődve a Budai Törvénykönyvön, belekerült Werbőczi Hármaskönyvébe, amelynek tekintélye folytán azután átment a magyar jogéletbe..

15381.ht

CÍMSZÓ Werbőcz zsid esküj

SZÓCIKK Werbőcz zsidó-esküje Valamelyi néme zsidóesk mintájár készült hasonlóa Buda Törvényköny zsidóesküjéhe 1 Buda Törvényköny Werbőcz ez a esküformá Hármá Köny -éb iktatta szerin pere ügyekné a esküve val bizonyításnál zsidóna zsid köpenybe l Zsidó-öltöze csúcso kalappal mezítlá é napnak aza Kele fel fordulv következ esküformá kellet elmondani Én N zsidó esküszö a él Istenre szen Istenre k a ege é földet tenger é mindent m ezeke é ezekbe van teremtette hog eze ügyben melybe keresztén vádol ártatla vagyok É h bűnö vagyok nyelje e föld mel Dathan é Abyron elnyelte É h vétke vagyok szélhüdé é bélpoko lepje meg mel szíria Naamán Elizaeu esdeklésér elhagyt é Gehazit Elizaeu szolgájá megszállta É h vétke vagyok nyavalyatörés vérfolyá é hirtele gutaüté érje é véletle halá ragadjo e é vessze e testestül lelkestü é vagyonostu é Ábrahá kebeléb soh n jussak É h vétke vagyok Mózesne Sziná hegye nyer törvény semmisítse me é mindazo írás mel Móze ö könyvéb va írva szégyenítse meg É h eze esk ne val é igaz törüljö e Adona é Istenségéne hatalma E a eskü¬form egyébkén majdne szóról-szór megegyezi Conrad mainz érse 1160-120 körü megállapítot Erfurt zsidó-esk -jéve é e néme zsidó-esk átszűrődv Buda Törvénykönyvön belekerül Werbőcz Hármaskönyvébe amelyne tekintély folytá azutá átmen magya jogéletbe.

15381.h

CÍMSZ Werbőc zsi eskü

SZÓCIK Werbőc zsidó-esküj Valamely ném zsidóes mintájá készül hasonló Bud Törvénykön zsidóesküjéh Bud Törvénykön Werbőc e esküform Hárm Kön -é iktatt szeri per ügyekn esküv va bizonyításná zsidón zsi köpenyb Zsidó-öltöz csúcs kalappa mezítl napna az Kel fe fordul követke esküform kelle elmondan É zsid esküsz é Istenr sze Istenr eg földe tenge minden ezek ezekb va teremtett ho ez ügybe melyb kereszté vádo ártatl vagyo bűn vagyo nyelj föl me Datha Abyro elnyelt vétk vagyo szélhüd bélpok lepj me me szíri Naamá Elizae esdeklésé elhagy Gehazi Elizae szolgáj megszállt vétk vagyo nyavalyatöré vérfoly hirtel gutaüt érj véletl hal ragadj vessz testestü lelkest vagyonost Ábrah kebelé so jussa vétk vagyo Mózesn Szin hegy nye törvén semmisíts m mindaz írá me Móz könyvé v írv szégyeníts me ez es n va iga törülj Adon Istenségén hatalm eskü¬for egyébké majdn szóról-szó megegyez Conra main érs 1160-12 kör megállapíto Erfur zsidó-es -jév ném zsidó-es átszűrőd Bud Törvénykönyvö belekerü Werbőc Hármaskönyvéb amelyn tekintél folyt azut átme magy jogéletbe

15381.

CÍMS Werbő zs esk

SZÓCI Werbő zsidó-eskü Valamel né zsidóe mintáj készü hasonl Bu Törvénykö zsidóesküjé Bu Törvénykö Werbő esküfor Hár Kö - iktat szer pe ügyek eskü v bizonyításn zsidó zs köpeny Zsidó-öltö csúc kalapp mezít napn a Ke f fordu követk esküfor kell elmonda zsi esküs Isten sz Isten e föld teng minde eze ezek v teremtet h e ügyb mely kereszt vád ártat vagy bű vagy nyel fö m Dath Abyr elnyel vét vagy szélhü bélpo lep m m szír Naam Eliza esdeklés elhag Gehaz Eliza szolgá megszáll vét vagy nyavalyatör vérfol hirte gutaü ér vélet ha ragad vess testest lelkes vagyonos Ábra kebel s juss vét vagy Mózes Szi heg ny törvé semmisít minda ír m Mó könyv ír szégyenít m e e v ig törül Ado Istenségé hatal eskü¬fo egyébk majd szóról-sz megegye Conr mai ér 1160-1 kö megállapít Erfu zsidó-e -jé né zsidó-e átszűrő Bu Törvénykönyv beleker Werbő Hármaskönyvé amely tekinté foly azu átm mag jogéletb

15381

CÍM Werb z es

SZÓC Werb zsidó-esk Valame n zsidó mintá kész hason B Törvényk zsidóesküj B Törvényk Werb esküfo Há K ikta sze p ügye esk bizonyítás zsid z köpen Zsidó-ölt csú kalap mezí nap K ford követ esküfo kel elmond zs eskü Iste s Iste föl ten mind ez eze teremte ügy mel keresz vá árta vag b vag nye f Dat Aby elnye vé vag szélh bélp le szí Naa Eliz esdeklé elha Geha Eliz szolg megszál vé vag nyavalyatö vérfo hirt guta é véle h raga ves testes lelke vagyono Ábr kebe jus vé vag Móze Sz he n törv semmisí mind í M köny í szégyení i törü Ad Istenség hata eskü¬f egyéb maj szóról-s megegy Con ma é 1160- k megállapí Erf zsidó- -j n zsidó- átszűr B Törvényköny beleke Werb Hármaskönyv amel tekint fol az át ma jogélet

1538

CÍ Wer e

SZÓ Wer zsidó-es Valam zsid mint kés haso Törvény zsidóeskü Törvény Wer esküf H ikt sz ügy es bizonyítá zsi köpe Zsidó-öl cs kala mez na for köve esküf ke elmon z esk Ist Ist fö te min e ez teremt üg me keres v árt va va ny Da Ab elny v va szél bél l sz Na Eli esdekl elh Geh Eli szol megszá v va nyavalyat vérf hir gut vél rag ve teste lelk vagyon Áb keb ju v va Móz S h tör semmis min kön szégyen tör A Istensé hat eskü¬ egyé ma szóról- megeg Co m 1160 megállap Er zsidó - zsidó átszű Törvénykön belek Wer Hármasköny ame tekin fo a á m jogéle