15385.htm

CÍMSZÓ: Wertheimer Adolf

SZEMÉLYNÉV: Wertheimer Adolf

SZÓCIKK: Wertheimer, 1. Adolf, bankigazgató, szül. Nagyváradon 1868 márc. 12. 1885-ben lépett a Kereskedelmi Bank szolgálatába, ahol a tisztviselői ranglétra minden fokozatán áthaladva ügyvezető igazgató lett. A Budapesti Áru- és Értéktőzsde tanácsának és több nagy iparvállalat igazgatóságának tagja. Aktuális közgazdasági kérdésekről sűrűn jelennek meg cikkei szaklapokban és napilapok hasábjain. Értékes közgazdasági munkássága mellett felekezeti és kulturális téren is élénk tevékenységet fejt ki. Több cikluson át tagja volt a Pesti Izraelita Hitközség előljáróságának, jelenleg pedig az Imit elnöke. Mint neves műgyűjtőt, akinek értékes gyűjteménye van magyar mesterek képeiből és a magyar ötvösművészet remekeiből, az Országos Magyar Képző­művészeti Társulat igazgatójává választotta. Megrendezte a belga-magyar kiállítást, mely érdemeinek elismeréséül a belga király a Lipót-rend középkeresztjével tüntette ki.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5385. címszó a lexikon => 962. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15385.htm

CÍMSZÓ: Wertheimer Adolf

SZEMÉLYNÉV: Wertheimer Adolf

SZÓCIKK: Wertheimer, 1. Adolf, bankigazgató, szül. Nagyváradon 1868 márc. 12. 1885-ben lépett a Kereskedelmi Bank szolgálatába, ahol a tisztviselői ranglétra minden fokozatán áthaladva ügyvezető igazgató lett. A Budapesti Áru- és Értéktőzsde tanácsának és több nagy iparvállalat igazgatóságának tagja. Aktuális közgazdasági kérdésekről sűrűn jelennek meg cikkei szaklapokban és napilapok hasábjain. Értékes közgazdasági munkássága mellett felekezeti és kulturális téren is élénk tevékenységet fejt ki. Több cikluson át tagja volt a Pesti Izraelita Hitközség előljáróságának, jelenleg pedig az Imit elnöke. Mint neves műgyűjtőt, akinek értékes gyűjteménye van magyar mesterek képeiből és a magyar ötvösművészet remekeiből, az Országos Magyar Képző­művészeti Társulat igazgatójává választotta. Megrendezte a belga-magyar kiállítást, mely érdemeinek elismeréséül a belga király a Lipót-rend középkeresztjével tüntette ki.

15385.ht

CÍMSZÓ Wertheime Adol

SZEMÉLYNÉV Wertheime Adol

SZÓCIKK Wertheimer 1 Adolf bankigazgató szül Nagyvárado 186 márc 12 1885-be lépet Kereskedelm Ban szolgálatába aho tisztviselő ranglétr minde fokozatá áthaladv ügyvezet igazgat lett Budapest Áru é Értéktőzsd tanácsána é töb nag iparvállala igazgatóságána tagja Aktuáli közgazdaság kérdésekrő sűrű jelenne me cikke szaklapokba é napilapo hasábjain Értéke közgazdaság munkásság mellet felekezet é kulturáli tére i élén tevékenysége fej ki Töb cikluso á tagj vol Pest Izraelit Hitközsé előljáróságának jelenle pedi a Imi elnöke Min neve műgyűjtőt akine értéke gyűjtemény va magya mestere képeibő é magya ötvösművésze remekeiből a Országo Magya Képző­művészet Társula igazgatójáv választotta Megrendezt belga-magya kiállítást mel érdemeine elismeréséü belg királ Lipót-ren középkeresztjéve tüntett ki

15385.h

CÍMSZ Wertheim Ado

SZEMÉLYNÉ Wertheim Ado

SZÓCIK Wertheime Adol bankigazgat szü Nagyvárad 18 már 1 1885-b lépe Kereskedel Ba szolgálatáb ah tisztvisel ranglét mind fokozat áthalad ügyveze igazga let Budapes Ár Értéktőzs tanácsán tö na iparvállal igazgatóságán tagj Aktuál közgazdasá kérdésekr sűr jelenn m cikk szaklapokb napilap hasábjai Érték közgazdasá munkássá melle felekeze kulturál tér élé tevékenység fe k Tö ciklus tag vo Pes Izraeli Hitközs előljáróságána jelenl ped Im elnök Mi nev műgyűjtő akin érték gyűjtemén v magy mester képeib magy ötvösművész remekeibő Ország Magy Képző­művésze Társul igazgatójá választott Megrendez belga-magy kiállítás me érdemein elismerésé bel kirá Lipót-re középkeresztjév tüntet k

15385.

CÍMS Werthei Ad

SZEMÉLYN Werthei Ad

SZÓCI Wertheim Ado bankigazga sz Nagyvára 1 má 1885- lép Kereskede B szolgálatá a tisztvise ranglé min fokoza áthala ügyvez igazg le Budape Á Értéktőz tanácsá t n iparválla igazgatóságá tag Aktuá közgazdas kérdések sű jelen cik szaklapok napila hasábja Érté közgazdas munkáss mell felekez kulturá té él tevékenysé f T ciklu ta v Pe Izrael Hitköz előljáróságán jelen pe I elnö M ne műgyűjt aki érté gyűjtemé mag meste képei mag ötvösművés remekeib Orszá Mag Képző­művész Társu igazgatój választot Megrende belga-mag kiállítá m érdemei elismerés be kir Lipót-r középkeresztjé tünte

15385

CÍM Werthe A

SZEMÉLY Werthe A

SZÓC Werthei Ad bankigazg s Nagyvár m 1885 lé Keresked szolgálat tisztvis rangl mi fokoz áthal ügyve igaz l Budap Értéktő tanács iparváll igazgatóság ta Aktu közgazda kérdése s jele ci szaklapo napil hasábj Ért közgazda munkás mel feleke kultur t é tevékenys cikl t P Izrae Hitkö előljáróságá jele p eln n műgyűj ak ért gyűjtem ma mest képe ma ötvösművé remekei Orsz Ma Képző­művés Társ igazgató választo Megrend belga-ma kiállít érdeme elismeré b ki Lipót- középkeresztj tünt

1538

CÍ Werth

SZEMÉL Werth

SZÓ Werthe A bankigaz Nagyvá 188 l Kereske szolgála tisztvi rang m foko átha ügyv iga Buda Értékt tanác iparvál igazgatósá t Akt közgazd kérdés jel c szaklap napi hasáb Ér közgazd munká me felek kultu tevékeny cik Izra Hitk előljáróság jel el műgyű a ér gyűjte m mes kép m ötvösműv remeke Ors M Képző­művé Tár igazgat választ Megren belga-m kiállí érdem elismer k Lipót középkereszt tün