15386.htm

CÍMSZÓ: Wertheimer Ede

SZEMÉLYNÉV: Wertheimer Ede

SZÓCIKK: "2.W. Ede* (monori), történetíró, szül. Pesten 1848. jún. 2. Egyetemi tanulmányait részben u. o., majd Bécsben és Berlinben végezte el, azután a bécsi Institut f. oesterr. Geschichtsforschung tanítványa lett. 1877-ben a kolozsvári egyetemnek, majd a pozsonyi jogakadémiának lett tanára.1900 óta tagja a M. Tud. Akadémiának. A király «monori» előnévvel és udv. tanácsosi méltósággal tüntette ki. Jelentékeny történetíró, aki a XIX. sz. középeurópai története terén fontos kutatásokat végzett. Publicisztikai cikkei a Pester Lloydban és a N. Fr. Presseben jelennek meg évtizedek óta, nagyobb tanulmányait a Historische Zeitschrift, a Századok, Budapesti Szemle, az Akadémiai Értekezések a Történettud. köréből és Archiv f. oesterr. Geschichte c. folyóiratokba írta. Főbb művei : Zur Geschichte des Türkenkrieges Maximilians II. (1875); Házasságtervezés Erzsébet angol királynő és Károly oszt. főherceg közt (1876); A tervezett négyes szövetség 1787-1790 (1880); Franciaország magatartása (1883); Ausztria és Magyarország a XIX. sz. első tizedében (2 köt. 1884-92., németül is 2 köt. 1884-90); Erzherzog Carl u. d. zweite Coalition (1885); Gegen Herrn Fournier (1885); Zur Geschichte Wiens (1889); Die dréi ersten Frauen des Kaisers Franz (1893); Die Verbannten des ersten Kaiserreiches (1897); Az 1811-12, magyar országgyűlés (1899); Der Herzog v. Reichstadt (1902 ; angol és svéd nyelven is, 2 köt. 1902-13); Gróf Andrássy Gyula élete és kora(3 köt. magyarul és németül 1910-13)."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5386. címszó a lexikon => 962. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15386.htm

CÍMSZÓ: Wertheimer Ede

SZEMÉLYNÉV: Wertheimer Ede

SZÓCIKK: 2.W. Ede* monori , történetíró, szül. Pesten 1848. jún. 2. Egyetemi tanulmányait részben u. o., majd Bécsben és Berlinben végezte el, azután a bécsi Institut f. oesterr. Geschichtsforschung tanítványa lett. 1877-ben a kolozsvári egyetemnek, majd a pozsonyi jogakadémiának lett tanára.1900 óta tagja a M. Tud. Akadémiának. A király monori előnévvel és udv. tanácsosi méltósággal tüntette ki. Jelentékeny történetíró, aki a XIX. sz. középeurópai története terén fontos kutatásokat végzett. Publicisztikai cikkei a Pester Lloydban és a N. Fr. Presseben jelennek meg évtizedek óta, nagyobb tanulmányait a Historische Zeitschrift, a Századok, Budapesti Szemle, az Akadémiai Értekezések a Történettud. köréből és Archiv f. oesterr. Geschichte c. folyóiratokba írta. Főbb művei : Zur Geschichte des Türkenkrieges Maximilians II. 1875 ; Házasságtervezés Erzsébet angol királynő és Károly oszt. főherceg közt 1876 ; A tervezett négyes szövetség 1787-1790 1880 ; Franciaország magatartása 1883 ; Ausztria és Magyarország a XIX. sz. első tizedében 2 köt. 1884-92., németül is 2 köt. 1884-90 ; Erzherzog Carl u. d. zweite Coalition 1885 ; Gegen Herrn Fournier 1885 ; Zur Geschichte Wiens 1889 ; Die dréi ersten Frauen des Kaisers Franz 1893 ; Die Verbannten des ersten Kaiserreiches 1897 ; Az 1811-12, magyar országgyűlés 1899 ; Der Herzog v. Reichstadt 1902 ; angol és svéd nyelven is, 2 köt. 1902-13 ; Gróf Andrássy Gyula élete és kora 3 köt. magyarul és németül 1910-13 .

15386.ht

CÍMSZÓ Wertheime Ed

SZEMÉLYNÉV Wertheime Ed

SZÓCIKK 2.W Ede monor történetíró szül Peste 1848 jún 2 Egyetem tanulmányai részbe u o. maj Bécsbe é Berlinbe végezt el azutá bécs Institu f oesterr Geschichtsforschun tanítvány lett 1877-be kolozsvár egyetemnek maj pozsony jogakadémiána let tanára.190 ót tagj M Tud Akadémiának királ monor előnévve é udv tanácsos méltóságga tüntett ki Jelentéken történetíró ak XIX sz középeurópa történet teré fonto kutatásoka végzett Publicisztika cikke Peste Lloydba é N Fr Pressebe jelenne me évtizede óta nagyob tanulmányai Historisch Zeitschrift Századok Budapest Szemle a Akadémia Értekezése Történettud körébő é Archi f oesterr Geschicht c folyóiratokb írta Főb műve Zu Geschicht de Türkenkriege Maximilian II 187 Házasságtervezé Erzsébe ango királyn é Károl oszt főherce köz 187 tervezet négye szövetsé 1787-179 188 Franciaorszá magatartás 188 Ausztri é Magyarorszá XIX sz els tizedébe köt 1884-92. németü i köt 1884-9 Erzherzo Car u d zweit Coalitio 188 Gege Herr Fournie 188 Zu Geschicht Wien 188 Di dré erste Fraue de Kaiser Fran 189 Di Verbannte de erste Kaiserreiche 189 A 1811-12 magya országgyűlé 189 De Herzo v Reichstad 190 ango é své nyelve is köt 1902-1 Gró Andráss Gyul élet é kor köt magyaru é németü 1910-1

15386.h

CÍMSZ Wertheim E

SZEMÉLYNÉ Wertheim E

SZÓCIK 2. Ed mono történetír szü Pest 184 jú Egyete tanulmánya részb o ma Bécsb Berlinb végez e azut béc Instit oester Geschichtsforschu tanítván let 1877-b kolozsvá egyetemne ma pozson jogakadémián le tanára.19 ó tag Tu Akadémiána kirá mono előnévv ud tanácso méltóságg tüntet k Jelentéke történetír a XI s középeuróp történe ter font kutatások végzet Publicisztik cikk Pest Lloydb F Presseb jelenn m évtized ót nagyo tanulmánya Historisc Zeitschrif Százado Budapes Szeml Akadémi Értekezés Történettu köréb Arch oester Geschich folyóiratok írt Fő műv Z Geschich d Türkenkrieg Maximilia I 18 Házasságtervez Erzséb ang király Káro osz főherc kö 18 terveze négy szövets 1787-17 18 Franciaorsz magatartá 18 Ausztr Magyarorsz XI s el tizedéb kö 1884-92 német kö 1884- Erzherz Ca zwei Coaliti 18 Geg Her Fourni 18 Z Geschich Wie 18 D dr erst Frau d Kaise Fra 18 D Verbannt d erst Kaiserreich 18 1811-1 magy országgyűl 18 D Herz Reichsta 19 ang sv nyelv i kö 1902- Gr András Gyu éle ko kö magyar német 1910-

15386.

CÍMS Werthei

SZEMÉLYN Werthei

SZÓCI 2 E mon történetí sz Pes 18 j Egyet tanulmány rész m Bécs Berlin vége azu bé Insti oeste Geschichtsforsch tanítvá le 1877- kolozsv egyetemn m pozso jogakadémiá l tanára.1 ta T Akadémián kir mon előnév u tanács méltóság tünte Jelenték történetí X középeuró történ te fon kutatáso végze Publiciszti cik Pes Lloyd Presse jelen évtize ó nagy tanulmány Historis Zeitschri Század Budape Szem Akadém Értekezé Történett köré Arc oeste Geschic folyóirato ír F mű Geschic Türkenkrie Maximili 1 Házasságterve Erzsé an királ Kár os főher k 1 tervez nég szövet 1787-1 1 Franciaors magatart 1 Auszt Magyarors X e tizedé k 1884-9 néme k 1884 Erzher C zwe Coalit 1 Ge He Fourn 1 Geschic Wi 1 d ers Fra Kais Fr 1 Verbann ers Kaiserreic 1 1811- mag országgyű 1 Her Reichst 1 an s nyel k 1902 G Andrá Gy él k k magya néme 1910

15386

CÍM Werthe

SZEMÉLY Werthe

SZÓC mo történet s Pe 1 Egye tanulmán rés Béc Berli vég az b Inst oest Geschichtsforsc tanítv l 1877 kolozs egyetem pozs jogakadémi tanára. t Akadémiá ki mo előné tanác méltósá tünt Jelenté történet középeur törté t fo kutatás végz Publiciszt ci Pe Lloy Press jele évtiz nag tanulmán Histori Zeitschr Száza Budap Sze Akadé Értekez Történet kör Ar oest Geschi folyóirat í m Geschi Türkenkri Maximil Házasságterv Erzs a kirá Ká o főhe terve né szöve 1787- Franciaor magatar Ausz Magyaror tized 1884- ném 188 Erzhe zw Coali G H Four Geschi W er Fr Kai F Verban er Kaiserrei 1811 ma országgy He Reichs a nye 190 Andr G é magy ném 191

1538

CÍ Werth

SZEMÉL Werth

SZÓ m történe P Egy tanulmá ré Bé Berl vé a Ins oes Geschichtsfors tanít 187 koloz egyete poz jogakadém tanára Akadémi k m előn taná méltós tün Jelent történe középeu tört f kutatá vég Publicisz c P Llo Pres jel évti na tanulmá Histor Zeitsch Száz Buda Sz Akad Érteke Történe kö A oes Gesch folyóira Gesch Türkenkr Maximi Házasságter Erz kir K főh terv n szöv 1787 Franciao magata Aus Magyaro tize 1884 né 18 Erzh z Coal Fou Gesch e F Ka Verba e Kaiserre 181 m országg H Reich ny 19 And mag né 19