15387.htm

CÍMSZÓ: Wertheimer Salamon

SZEMÉLYNÉV: Wertheimer Salamon

SZÓCIKK: "3. W. Salamon Áron, rabbi és hebraista, szül. Bazinban 1866 nov. 18. Jeruzsálemben nevelkedett és 1890. Kairóban telepedett le, ahol régi héber kéziratokat gyűjtött. Fontosabb munkái: Ével Móse (1885); Chidduse R. Nissim (1888); Pirké Hekalósz (1889); Zavaasz Naftali (1889); Darké sel Tórah (1891), mely utóbbi vezérfonal a Talmudhoz, a Halachához és Haggádához; Chaszam Szófer(1891),talmudi jegyzetek ; Boté Midrasósz (4 k. 1893-97), midrás-kézíratok jegyzetekkel; Midras ha-Serosz ve Jeszerósz (1898), a parmai kézirat alapján ; Leson Chaszidim (1899); Kokelesz Selómó (1899), gáoni responsumok gyűjteménye bevezetéssel és jegyzetekkel és az arab szöveg héber fordításával; Avódosz Halév (1902), liturgiái kommentárok."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5387. címszó a lexikon => 962. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15387.htm

CÍMSZÓ: Wertheimer Salamon

SZEMÉLYNÉV: Wertheimer Salamon

SZÓCIKK: 3. W. Salamon Áron, rabbi és hebraista, szül. Bazinban 1866 nov. 18. Jeruzsálemben nevelkedett és 1890. Kairóban telepedett le, ahol régi héber kéziratokat gyűjtött. Fontosabb munkái: Ével Móse 1885 ; Chidduse R. Nissim 1888 ; Pirké Hekalósz 1889 ; Zavaasz Naftali 1889 ; Darké sel Tórah 1891 , mely utóbbi vezérfonal a Talmudhoz, a Halachához és Haggádához; Chaszam Szófer 1891 ,talmudi jegyzetek ; Boté Midrasósz 4 k. 1893-97 , midrás-kézíratok jegyzetekkel; Midras ha-Serosz ve Jeszerósz 1898 , a parmai kézirat alapján ; Leson Chaszidim 1899 ; Kokelesz Selómó 1899 , gáoni responsumok gyűjteménye bevezetéssel és jegyzetekkel és az arab szöveg héber fordításával; Avódosz Halév 1902 , liturgiái kommentárok.

15387.ht

CÍMSZÓ Wertheime Salamo

SZEMÉLYNÉV Wertheime Salamo

SZÓCIKK 3 W Salamo Áron rabb é hebraista szül Bazinba 186 nov 18 Jeruzsálembe nevelkedet é 1890 Kairóba telepedet le aho rég hébe kéziratoka gyűjtött Fontosab munkái Éve Mós 188 Chiddus R Nissi 188 Pirk Hekalós 188 Zavaas Naftal 188 Dark se Tóra 189 mel utóbb vezérfona Talmudhoz Halacháho é Haggádához Chasza Szófe 189 ,talmud jegyzete Bot Midrasós k 1893-9 midrás-kézírato jegyzetekkel Midra ha-Seros v Jeszerós 189 parma kézira alapjá Leso Chaszidi 189 Kokeles Selóm 189 gáon responsumo gyűjtemény bevezetésse é jegyzetekke é a ara szöve hébe fordításával Avódos Halé 190 liturgiá kommentárok

15387.h

CÍMSZ Wertheim Salam

SZEMÉLYNÉ Wertheim Salam

SZÓCIK Salam Áro rab hebraist szü Bazinb 18 no 1 Jeruzsálemb nevelkede 189 Kairób telepede l ah ré héb kéziratok gyűjtöt Fontosa munká Év Mó 18 Chiddu Niss 18 Pir Hekaló 18 Zavaa Nafta 18 Dar s Tór 18 me utób vezérfon Talmudho Halacháh Haggádáho Chasz Szóf 18 ,talmu jegyzet Bo Midrasó 1893- midrás-kézírat jegyzetekke Midr ha-Sero Jeszeró 18 parm kézir alapj Les Chaszid 18 Kokele Seló 18 gáo responsum gyűjtemén bevezetéss jegyzetekk ar szöv héb fordításáva Avódo Hal 19 liturgi kommentáro

15387.

CÍMS Werthei Sala

SZEMÉLYN Werthei Sala

SZÓCI Sala Ár ra hebrais sz Bazin 1 n Jeruzsálem nevelked 18 Kairó teleped a r hé kézirato gyűjtö Fontos munk É M 1 Chidd Nis 1 Pi Hekal 1 Zava Naft 1 Da Tó 1 m utó vezérfo Talmudh Halachá Haggádáh Chas Szó 1 ,talm jegyze B Midras 1893 midrás-kézíra jegyzetekk Mid ha-Ser Jeszer 1 par kézi alap Le Chaszi 1 Kokel Sel 1 gá responsu gyűjtemé bevezetés jegyzetek a szö hé fordításáv Avód Ha 1 liturg kommentár

15387

CÍM Werthe Sal

SZEMÉLY Werthe Sal

SZÓC Sal Á r hebrai s Bazi Jeruzsále nevelke 1 Kair telepe h kézirat gyűjt Fonto mun Chid Ni P Heka Zav Naf D T ut vezérf Talmud Halach Haggádá Cha Sz ,tal jegyz Midra 189 midrás-kézír jegyzetek Mi ha-Se Jesze pa kéz ala L Chasz Koke Se g respons gyűjtem bevezeté jegyzete sz h fordításá Avó H litur kommentá

1538

CÍ Werth Sa

SZEMÉL Werth Sa

SZÓ Sa hebra Baz Jeruzsál nevelk Kai telep kézira gyűj Font mu Chi N Hek Za Na u vezér Talmu Halac Haggád Ch S ,ta jegy Midr 18 midrás-kézí jegyzete M ha-S Jesz p ké al Chas Kok S respon gyűjte bevezet jegyzet s fordítás Av litu komment