15389.htm

CÍMSZÓ: Wessel

SZEMÉLYNÉV: Wessel Sámuel

SZÓCIKK: "Wessel Sámuel, rabbi, szül. Vácon 1871., megh. Sarajevóban 1928 ápr. 19. A váci és bonyhádi jesiván, majd Altonában és Pozsonyban tanult s az utóbbi helyen szerzett rabbioklevelet. Ezután a berni és müncheni egyetemeket látogatta és filozófiai doktorátust tett. Előbb Rotterdamban működött, majd Sarajevóban lett főrabbi 1898-tól haláláig. Hitközségében, de a széfard-ritusú hittestvérei körében is nagy tiszteletnek örvendett általánosan elismert emberszeretete miatt. Főképp az ifjúság vallásos nevelése és tanítása érdekében és az askenáz új templom építése körül fejtett ki nagy munkásságot. Művei: Das Targum zum Buche Ruth ; Sephardim und Aschkenazim; Die Geschichte der jüdischen Gemeinden in Bosnien, valamint több értekezés a «Jewish Encyclopedia»-ban. W. felsőbb megbízatásra kidolgozta a boszniai és hercegovinai zsidó vallásoktatás tantervét, amelyet a kormányzat az iskolákba be is vezetett. Ferenc József király a Ferenc József lovagrend tiszti keresztjével tüntette ki."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 5389. címszó a lexikon => 963. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15389.htm

CÍMSZÓ: Wessel

SZEMÉLYNÉV: Wessel Sámuel

SZÓCIKK: Wessel Sámuel, rabbi, szül. Vácon 1871., megh. Sarajevóban 1928 ápr. 19. A váci és bonyhádi jesiván, majd Altonában és Pozsonyban tanult s az utóbbi helyen szerzett rabbioklevelet. Ezután a berni és müncheni egyetemeket látogatta és filozófiai doktorátust tett. Előbb Rotterdamban működött, majd Sarajevóban lett főrabbi 1898-tól haláláig. Hitközségében, de a széfard-ritusú hittestvérei körében is nagy tiszteletnek örvendett általánosan elismert emberszeretete miatt. Főképp az ifjúság vallásos nevelése és tanítása érdekében és az askenáz új templom építése körül fejtett ki nagy munkásságot. Művei: Das Targum zum Buche Ruth ; Sephardim und Aschkenazim; Die Geschichte der jüdischen Gemeinden in Bosnien, valamint több értekezés a Jewish Encyclopedia -ban. W. felsőbb megbízatásra kidolgozta a boszniai és hercegovinai zsidó vallásoktatás tantervét, amelyet a kormányzat az iskolákba be is vezetett. Ferenc József király a Ferenc József lovagrend tiszti keresztjével tüntette ki.

15389.ht

CÍMSZÓ Wesse

SZEMÉLYNÉV Wesse Sámue

SZÓCIKK Wesse Sámuel rabbi szül Váco 1871. megh Sarajevóba 192 ápr 19 vác é bonyhád jesiván maj Altonába é Pozsonyba tanul a utóbb helye szerzet rabbioklevelet Ezutá bern é münchen egyetemeke látogatt é filozófia doktorátus tett Előb Rotterdamba működött maj Sarajevóba let főrabb 1898-tó haláláig Hitközségében d széfard-ritus hittestvére körébe i nag tiszteletne örvendet általánosa elismer emberszeretet miatt Főkép a ifjúsá valláso nevelés é tanítás érdekébe é a askená ú templo építés körü fejtet k nag munkásságot Művei Da Targu zu Buch Rut Sephardi un Aschkenazim Di Geschicht de jüdische Gemeinde i Bosnien valamin töb értekezé Jewis Encyclopedi -ban W felsőb megbízatásr kidolgozt bosznia é hercegovina zsid vallásoktatá tantervét amelye kormányza a iskolákb b i vezetett Feren Józse királ Feren Józse lovagren tiszt keresztjéve tüntett ki

15389.h

CÍMSZ Wess

SZEMÉLYNÉ Wess Sámu

SZÓCIK Wess Sámue rabb szü Vác 1871 meg Sarajevób 19 áp 1 vá bonyhá jesivá ma Altonáb Pozsonyb tanu utób hely szerze rabbioklevele Ezut ber münche egyetemek látogat filozófi doktorátu tet Elő Rotterdamb működöt ma Sarajevób le főrab 1898-t halálái Hitközségébe széfard-ritu hittestvér köréb na tiszteletn örvende általános elisme emberszerete miat Főké ifjús vallás nevelé tanítá érdekéb asken templ építé kör fejte na munkásságo Műve D Targ z Buc Ru Sephard u Aschkenazi D Geschich d jüdisch Gemeind Bosnie valami tö értekez Jewi Encycloped -ba felső megbízatás kidolgoz boszni hercegovin zsi vallásoktat tantervé amely kormányz iskolák vezetet Fere Józs kirá Fere Józs lovagre tisz keresztjév tüntet k

15389.

CÍMS Wes

SZEMÉLYN Wes Sám

SZÓCI Wes Sámu rab sz Vá 187 me Sarajevó 1 á v bonyh jesiv m Altoná Pozsony tan utó hel szerz rabbioklevel Ezu be münch egyeteme látoga filozóf doktorát te El Rotterdam működö m Sarajevó l főra 1898- halálá Hitközségéb széfard-rit hittestvé köré n tisztelet örvend általáno elism emberszeret mia Fők ifjú vallá nevel tanít érdeké aske temp épít kö fejt n munkásság Műv Tar Bu R Sephar Aschkenaz Geschic jüdisc Gemein Bosni valam t érteke Jew Encyclope -b fels megbízatá kidolgo boszn hercegovi zs vallásokta tanterv amel kormány iskolá vezete Fer Józ kir Fer Józ lovagr tis keresztjé tünte

15389

CÍM We

SZEMÉLY We Sá

SZÓC We Sám ra s V 18 m Sarajev bony jesi Alton Pozson ta ut he szer rabbiokleve Ez b münc egyetem látog filozó doktorá t E Rotterda működ Sarajev főr 1898 halál Hitközségé széfard-ri hittestv kör tisztele örven általán elis emberszere mi Fő ifj vall neve taní érdek ask tem épí k fej munkássá Mű Ta B Sepha Aschkena Geschi jüdis Gemei Bosn vala értek Je Encyclop - fel megbízat kidolg bosz hercegov z vallásokt tanter ame kormán iskol vezet Fe Jó ki Fe Jó lovag ti keresztj tünt

1538

CÍ W

SZEMÉL W S

SZÓ W Sá r 1 Saraje bon jes Alto Pozso t u h sze rabbioklev E mün egyete láto filoz doktor Rotterd műkö Saraje fő 189 halá Hitközség széfard-r hittest kö tisztel örve általá eli emberszer m F if val nev tan érde as te ép fe munkáss M T Seph Aschken Gesch jüdi Geme Bos val érte J Encyclo fe megbíza kidol bos hercego vallások tante am kormá isko veze F J k F J lova t kereszt tün