15390.htm

CÍMSZÓ: Wessely

SZEMÉLYNÉV: Wessely Ödön

SZÓCIKK: "Wessely Ödön*, egyetemi tanár, pedagógus, szül. Budapesten 1867 aug. 23. A budapesti egyetemen szerzett tanári oklevelet, majd a főváros iskoláiban tanított és 1906. a belvárosi főreáliskola igazgatója és egyetemi magántanár lett. Megalapította és szervezte 1914. a fővárosi Pedagógiai Szemináriumot, melyet 1918-ig vezetett. Ekkor a pozsonyi egyetemre nevezték ki a pedagógia nyilv. rendes tanárának, később ugyanilyen minőségben Pécsre került, ahol az egyetemnek dékánja is volt. Szakművei magyar és külföldi folyóiratokban jelentek meg. Bárczy Istvánnal együtt szerkesztette a Népművelés, azonkívül 1907-12 közt a Magyar Pedagógia c. folyóiratot. Tankönyvein és fordításain kívül írott főbb munkái: Pedagógia ; Quelques données sur la psychologie de l'individu; A modern pedagógia útjain; Bevezetés a neveléstudományba ; Pedagógiai olvasmányok ; Korszerű pedagógiai kérdések."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5390. címszó a lexikon => 963. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15390.htm

CÍMSZÓ: Wessely

SZEMÉLYNÉV: Wessely Ödön

SZÓCIKK: Wessely Ödön*, egyetemi tanár, pedagógus, szül. Budapesten 1867 aug. 23. A budapesti egyetemen szerzett tanári oklevelet, majd a főváros iskoláiban tanított és 1906. a belvárosi főreáliskola igazgatója és egyetemi magántanár lett. Megalapította és szervezte 1914. a fővárosi Pedagógiai Szemináriumot, melyet 1918-ig vezetett. Ekkor a pozsonyi egyetemre nevezték ki a pedagógia nyilv. rendes tanárának, később ugyanilyen minőségben Pécsre került, ahol az egyetemnek dékánja is volt. Szakművei magyar és külföldi folyóiratokban jelentek meg. Bárczy Istvánnal együtt szerkesztette a Népművelés, azonkívül 1907-12 közt a Magyar Pedagógia c. folyóiratot. Tankönyvein és fordításain kívül írott főbb munkái: Pedagógia ; Quelques données sur la psychologie de l'individu; A modern pedagógia útjain; Bevezetés a neveléstudományba ; Pedagógiai olvasmányok ; Korszerű pedagógiai kérdések.

15390.ht

CÍMSZÓ Wessel

SZEMÉLYNÉV Wessel Ödö

SZÓCIKK Wessel Ödön* egyetem tanár pedagógus szül Budapeste 186 aug 23 budapest egyeteme szerzet tanár oklevelet maj főváro iskoláiba tanítot é 1906 belváros főreáliskol igazgatój é egyetem magántaná lett Megalapított é szervezt 1914 főváros Pedagógia Szemináriumot melye 1918-i vezetett Ekko pozsony egyetemr nevezté k pedagógi nyilv rende tanárának későb ugyanilye minőségbe Pécsr került aho a egyetemne dékánj i volt Szakműve magya é külföld folyóiratokba jelente meg Bárcz Istvánna együt szerkesztett Népművelés azonkívü 1907-1 köz Magya Pedagógi c folyóiratot Tankönyvei é fordításai kívü írot főb munkái Pedagógi Quelque donnée su l psychologi d l'individu moder pedagógi útjain Bevezeté neveléstudományb Pedagógia olvasmányo Korszer pedagógia kérdések

15390.h

CÍMSZ Wesse

SZEMÉLYNÉ Wesse Öd

SZÓCIK Wesse Ödön egyete taná pedagógu szü Budapest 18 au 2 budapes egyetem szerze taná oklevele ma fővár iskoláib taníto 190 belváro főreálisko igazgató egyete magántan let Megalapítot szervez 191 főváro Pedagógi Szemináriumo mely 1918- vezetet Ekk pozson egyetem nevezt pedagóg nyil rend tanárána késő ugyanily minőségb Pécs kerül ah egyetemn dékán vol Szakműv magy külföl folyóiratokb jelent me Bárc Istvánn együ szerkesztet Népművelé azonkív 1907- kö Magy Pedagóg folyóirato Tankönyve fordítása kív íro fő munká Pedagóg Quelqu donné s psycholog l'individ mode pedagóg útjai Bevezet neveléstudomány Pedagógi olvasmány Korsze pedagógi kérdése

15390.

CÍMS Wess

SZEMÉLYN Wess Ö

SZÓCI Wess Ödö egyet tan pedagóg sz Budapes 1 a budape egyete szerz tan oklevel m fővá iskolái tanít 19 belvár főreálisk igazgat egyet magánta le Megalapíto szerve 19 fővár Pedagóg Szeminárium mel 1918 vezete Ek pozso egyete nevez pedagó nyi ren tanárán kés ugyanil minőség Péc kerü a egyetem déká vo Szakmű mag külfö folyóiratok jelen m Bár István egy szerkeszte Népművel azonkí 1907 k Mag Pedagó folyóirat Tankönyv fordítás kí ír f munk Pedagó Quelq donn psycholo l'indivi mod pedagó útja Beveze neveléstudomán Pedagóg olvasmán Korsz pedagóg kérdés

15390

CÍM Wes

SZEMÉLY Wes

SZÓC Wes Öd egye ta pedagó s Budape budap egyet szer ta okleve főv iskolá taní 1 belvá főreális igazga egye magánt l Megalapít szerv 1 fővá Pedagó Szemináriu me 191 vezet E pozs egyet neve pedag ny re tanárá ké ugyani minősé Pé ker egyete dék v Szakm ma külf folyóirato jele Bá Istvá eg szerkeszt Népműve azonk 190 Ma Pedag folyóira Tanköny fordítá k í mun Pedag Quel don psychol l'indiv mo pedag útj Bevez neveléstudomá Pedagó olvasmá Kors pedagó kérdé

1539

CÍ We

SZEMÉL We

SZÓ We Ö egy t pedag Budap buda egye sze t oklev fő iskol tan belv főreáli igazg egy magán Megalapí szer főv Pedag Szeminári m 19 veze poz egye nev peda n r tanár k ugyan minős P ke egyet dé Szak m kül folyóirat jel B Istv e szerkesz Népműv azon 19 M Peda folyóir Tankön fordít mu Peda Que do psycho l'indi m peda út Beve neveléstudom Pedag olvasm Kor pedag kérd