15397.htm

CÍMSZÓ: Winkler Ernő

SZEMÉLYNÉV: Winkler Ernő

SZÓCIKK: "Winkler Ernő, rabbi, szül. Újpesten 1894 jan. 20. 1908-18-ig a budapesti Rabbiképző növendéke, közben egy évig a berlini Rabbiner-Seminar hallgatója volt. 1917-ben avatták bölcsészdoktorrá Budapesten, 1919. pedig rabbivá. Azóta nagykanizsai főrabbi. Tevékeny részt vett a városi képviselőtestületben és a nem felekezeti emberbaráti intézmények munkáiban is; ez utóbbi téren, mint a nagykanizsai Stefánia Szövetség ügyvezető elnöke. Műve: Adalékok a zsidó eskü történetéhez (Budapest, 1917). Cikkei a Magyar Zsidó Szemlében jelentek meg. Neje Munkácsi Noémi költő, szül. Budapesten 1903 aug. 1. Munkácsi Bernát (1. o.) leánya. Vallásos tárgyú költeményei íőleg az Egyenlőségben s a Múlt és Jövő c. folyóirat hasábjain jelentek meg. Mint középiskolai vallásoktatásra képesített tanárnő egyideig a Pesti Izr. Hitközségnél működött."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 5397. címszó a lexikon => 964. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15397.htm

CÍMSZÓ: Winkler Ernő

SZEMÉLYNÉV: Winkler Ernő

SZÓCIKK: Winkler Ernő, rabbi, szül. Újpesten 1894 jan. 20. 1908-18-ig a budapesti Rabbiképző növendéke, közben egy évig a berlini Rabbiner-Seminar hallgatója volt. 1917-ben avatták bölcsészdoktorrá Budapesten, 1919. pedig rabbivá. Azóta nagykanizsai főrabbi. Tevékeny részt vett a városi képviselőtestületben és a nem felekezeti emberbaráti intézmények munkáiban is; ez utóbbi téren, mint a nagykanizsai Stefánia Szövetség ügyvezető elnöke. Műve: Adalékok a zsidó eskü történetéhez Budapest, 1917 . Cikkei a Magyar Zsidó Szemlében jelentek meg. Neje Munkácsi Noémi költő, szül. Budapesten 1903 aug. 1. Munkácsi Bernát 1. o. leánya. Vallásos tárgyú költeményei íőleg az Egyenlőségben s a Múlt és Jövő c. folyóirat hasábjain jelentek meg. Mint középiskolai vallásoktatásra képesített tanárnő egyideig a Pesti Izr. Hitközségnél működött.

15397.ht

CÍMSZÓ Winkle Ern

SZEMÉLYNÉV Winkle Ern

SZÓCIKK Winkle Ernő rabbi szül Újpeste 189 jan 20 1908-18-i budapest Rabbiképz növendéke közbe eg évi berlin Rabbiner-Semina hallgatój volt 1917-be avattá bölcsészdoktorr Budapesten 1919 pedi rabbivá Azót nagykanizsa főrabbi Tevéken rész vet város képviselőtestületbe é ne felekezet emberbarát intézménye munkáiba is e utóbb téren min nagykanizsa Stefáni Szövetsé ügyvezet elnöke Műve Adaléko zsid esk történetéhe Budapest 191 Cikke Magya Zsid Szemlébe jelente meg Nej Munkács Noém költő szül Budapeste 190 aug 1 Munkács Berná 1 o leánya Valláso tárgy költeménye íőle a Egyenlőségbe Múl é Jöv c folyóira hasábjai jelente meg Min középiskola vallásoktatásr képesítet tanárn egyidei Pest Izr Hitközségné működött

15397.h

CÍMSZ Winkl Er

SZEMÉLYNÉ Winkl Er

SZÓCIK Winkl Ern rabb szü Újpest 18 ja 2 1908-18- budapes Rabbikép növendék közb e év berli Rabbiner-Semin hallgató vol 1917-b avatt bölcsészdoktor Budapeste 191 ped rabbiv Azó nagykanizs főrabb Tevéke rés ve váro képviselőtestületb n felekeze emberbará intézmény munkáib i utób tére mi nagykanizs Stefán Szövets ügyveze elnök Műv Adalék zsi es történetéh Budapes 19 Cikk Magy Zsi Szemléb jelent me Ne Munkác Noé költ szü Budapest 19 au Munkác Bern leány Vallás tárg költemény íől Egyenlőségb Mú Jö folyóir hasábja jelent me Mi középiskol vallásoktatás képesíte tanár egyide Pes Iz Hitközségn működöt

15397.

CÍMS Wink E

SZEMÉLYN Wink E

SZÓCI Wink Er rab sz Újpes 1 j 1908-18 budape Rabbiké növendé köz é berl Rabbiner-Semi hallgat vo 1917- avat bölcsészdokto Budapest 19 pe rabbi Az nagykaniz főrab Tevék ré v vár képviselőtestület felekez emberbar intézmén munkái utó tér m nagykaniz Stefá Szövet ügyvez elnö Mű Adalé zs e történeté Budape 1 Cik Mag Zs Szemlé jelen m N Munká No köl sz Budapes 1 a Munká Ber leán Vallá tár költemén íő Egyenlőség M J folyói hasábj jelen m M középisko vallásoktatá képesít taná egyid Pe I Hitközség működö

15397

CÍM Win

SZEMÉLY Win

SZÓC Win E ra s Újpe 1908-1 budap Rabbik növend kö ber Rabbiner-Sem hallga v 1917 ava bölcsészdokt Budapes 1 p rabb A nagykani főra Tevé r vá képviselőtestüle feleke emberba intézmé munká ut té nagykani Stef Szöve ügyve eln M Adal z történet Budap Ci Ma Z Szeml jele Munk N kö s Budape Munk Be leá Vall tá költemé í Egyenlősé folyó hasáb jele középisk vallásoktat képesí tan egyi P Hitközsé működ

1539

CÍ Wi

SZEMÉL Wi

SZÓ Wi r Újp 1908- buda Rabbi növen k be Rabbiner-Se hallg 191 av bölcsészdok Budape rab nagykan főr Tev v képviselőtestül felek emberb intézm munk u t nagykan Ste Szöv ügyv el Ada történe Buda C M Szem jel Mun k Budap Mun B le Val t költem Egyenlős foly hasá jel középis vallásokta képes ta egy Hitközs műkö