15403.htm

CÍMSZÓ: Winterberg

SZEMÉLYNÉV: Winterberg Gyula

SZÓCIKK: "Winterberg Gyula, szül. Jungbunzlauban 1846 dec. 26., megh. 1921. Budapesten. Fiatal korában egy reichenbergi lap szerkesztője volt, majd Magyarországon telepedett le. Itt kereskedelmi pályára lépett, elvállalta több iparvállalat vezetését és mintagazdaságot rendezett be. A felekezeti életben vezető szerepet játszott, mint a Pesti Chevra Kadisa elöljárója, majd 1911 óta elnöke. A Rabbiképző vezérlőbizottságának, a VI. községkerületnek, az Izraelita Ösztöndijegyletnek és a Közművelődési Egyesületnek nagy befolyású tagja volt. A Pesti Chevra Kadisa legjelentősebb Wochenschrift c. orvosi heti folyóiratot, melyet a cenzúra többször betiltott. A hatósági üldözés azonban csak növelte népszerűségét. Az 1875-iki világkiállítás egészségügyi részét W. rendezte, miért számos kitüntetést kapott. Önálló művei; Wiens Heil- und Humanitatsanstalten, ihre Geschichte, Beschreibung und, Einrichtung (1854); Die Versorgungshäuser in Wien. (1858). Azonkívül 1866 óta szerkesztette évtizedeken át a Taschenbuch für Civilärzte c. orvosi almanachot, W. mellszobrát nagy ünnepségek közt leplezték le 1867-ben."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5403. címszó a lexikon => 964. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15403.htm

CÍMSZÓ: Winterberg

SZEMÉLYNÉV: Winterberg Gyula

SZÓCIKK: Winterberg Gyula, szül. Jungbunzlauban 1846 dec. 26., megh. 1921. Budapesten. Fiatal korában egy reichenbergi lap szerkesztője volt, majd Magyarországon telepedett le. Itt kereskedelmi pályára lépett, elvállalta több iparvállalat vezetését és mintagazdaságot rendezett be. A felekezeti életben vezető szerepet játszott, mint a Pesti Chevra Kadisa elöljárója, majd 1911 óta elnöke. A Rabbiképző vezérlőbizottságának, a VI. községkerületnek, az Izraelita Ösztöndijegyletnek és a Közművelődési Egyesületnek nagy befolyású tagja volt. A Pesti Chevra Kadisa legjelentősebb Wochenschrift c. orvosi heti folyóiratot, melyet a cenzúra többször betiltott. A hatósági üldözés azonban csak növelte népszerűségét. Az 1875-iki világkiállítás egészségügyi részét W. rendezte, miért számos kitüntetést kapott. Önálló művei; Wiens Heil- und Humanitatsanstalten, ihre Geschichte, Beschreibung und, Einrichtung 1854 ; Die Versorgungshäuser in Wien. 1858 . Azonkívül 1866 óta szerkesztette évtizedeken át a Taschenbuch für Civilärzte c. orvosi almanachot, W. mellszobrát nagy ünnepségek közt leplezték le 1867-ben.

15403.ht

CÍMSZÓ Winterber

SZEMÉLYNÉV Winterber Gyul

SZÓCIKK Winterber Gyula szül Jungbunzlauba 184 dec 26. megh 1921 Budapesten Fiata korába eg reichenberg la szerkesztőj volt maj Magyarországo telepedet le It kereskedelm pályár lépett elvállalt töb iparvállala vezetésé é mintagazdaságo rendezet be felekezet életbe vezet szerepe játszott min Pest Chevr Kadis elöljárója maj 191 ót elnöke Rabbiképz vezérlőbizottságának VI községkerületnek a Izraelit Ösztöndijegyletne é Közművelődés Egyesületne nag befolyás tagj volt Pest Chevr Kadis legjelentőseb Wochenschrif c orvos het folyóiratot melye cenzúr többszö betiltott hatóság üldözé azonba csa növelt népszerűségét A 1875-ik világkiállítá egészségügy részé W rendezte miér számo kitüntetés kapott Önáll művei Wien Heil un Humanitatsanstalten ihr Geschichte Beschreibun und Einrichtun 185 Di Versorgungshäuse i Wien 185 Azonkívü 186 ót szerkesztett évtizedeke á Taschenbuc fü Civilärzt c orvos almanachot W mellszobrá nag ünnepsége köz leplezté l 1867-ben

15403.h

CÍMSZ Winterbe

SZEMÉLYNÉ Winterbe Gyu

SZÓCIK Winterbe Gyul szü Jungbunzlaub 18 de 26 meg 192 Budapeste Fiat koráb e reichenber l szerkesztő vol ma Magyarország telepede l I kereskedel pályá lépet elvállal tö iparvállal vezetés mintagazdaság rendeze b felekeze életb veze szerep játszot mi Pes Chev Kadi elöljárój ma 19 ó elnök Rabbikép vezérlőbizottságána V községkerületne Izraeli Ösztöndijegyletn Közművelődé Egyesületn na befolyá tag vol Pes Chev Kadi legjelentőse Wochenschri orvo he folyóirato mely cenzú többsz betiltot hatósá üldöz azonb cs növel népszerűségé 1875-i világkiállít egészségüg rész rendezt mié szám kitünteté kapot Önál műve Wie Hei u Humanitatsanstalte ih Geschicht Beschreibu un Einrichtu 18 D Versorgungshäus Wie 18 Azonkív 18 ó szerkesztet évtizedek Taschenbu f Civilärz orvo almanacho mellszobr na ünnepség kö leplezt 1867-be

15403.

CÍMS Winterb

SZEMÉLYN Winterb Gy

SZÓCI Winterb Gyu sz Jungbunzlau 1 d 2 me 19 Budapest Fia korá reichenbe szerkeszt vo m Magyarorszá teleped kereskede pály lépe elválla t iparválla vezeté mintagazdasá rendez felekez élet vez szere játszo m Pe Che Kad elöljáró m 1 elnö Rabbiké vezérlőbizottságán községkerületn Izrael Ösztöndijegylet Közművelőd Egyesület n befoly ta vo Pe Che Kad legjelentős Wochenschr orv h folyóirat mel cenz többs betilto hatós üldö azon c növe népszerűség 1875- világkiállí egészségü rés rendez mi szá kitüntet kapo Öná műv Wi He Humanitatsanstalt i Geschich Beschreib u Einricht 1 Versorgungshäu Wi 1 Azonkí 1 szerkeszte évtizede Taschenb Civilär orv almanach mellszob n ünnepsé k leplez 1867-b

15403

CÍM Winter

SZEMÉLY Winter G

SZÓC Winter Gy s Jungbunzla m 1 Budapes Fi kor reichenb szerkesz v Magyarorsz telepe keresked pál lép elváll iparváll vezet mintagazdas rende feleke éle ve szer játsz P Ch Ka elöljár eln Rabbik vezérlőbizottságá községkerület Izrae Ösztöndijegyle Közművelő Egyesüle befol t v P Ch Ka legjelentő Wochensch or folyóira me cen több betilt ható üld azo növ népszerűsé 1875 világkiáll egészség ré rende m sz kitünte kap Ön mű W H Humanitatsanstal Geschic Beschrei Einrich Versorgungshä W Azonk szerkeszt évtized Taschen Civilä or almanac mellszo ünneps leple 1867-

1540

CÍ Winte

SZEMÉL Winte

SZÓ Winte G Jungbunzl Budape F ko reichen szerkes Magyarors telep kereske pá lé elvál iparvál veze mintagazda rend felek él v sze játs C K elöljá el Rabbi vezérlőbizottság községkerüle Izra Ösztöndijegyl Közművel Egyesül befo C K legjelent Wochensc o folyóir m ce töb betil hat ül az nö népszerűs 187 világkiál egészsé r rend s kitünt ka Ö m Humanitatsansta Geschi Beschre Einric Versorgungsh Azon szerkesz évtize Tasche Civil o almana mellsz ünnep lepl 1867