15405.htm

CÍMSZÓ: Wise Áron

SZEMÉLYNÉV: Wise Áron

SZÓCIKK: Wise, 1. Áron, amerikai rabbi, szül. Egerben 1844 máj. 2., megh. New-Yorkban 1896 márc. 30. Fia volt Weiss József egri főrabbinak. A kismartoni talmudiskolában tanult Hildesheimernél, majd a lipcsei és hallei egyetemeken képezte tovább magát s az utóbbi helyen doktorátust szerzett. Egerben tanított, majd 1874. kivándorolt Amerikába és Brooklynban működött, majd a new-yorki Rodef Sólom hitközség rabbija lett haláláig. Müve: Beth Aaron, hittankönyv angol nyelven. Szerkesztette a Jewish Heraldot és a Boston Hebrew Observert. Egyik alapítója volt a new-yorki zsidó teológiai szemináriumoknak és számos filantrópikus egyesületnek. W. jeles oriantalista, kitűnő organizátor, általánosan elismert hitszónok, de leginkább mint politikus tett hírnévre szert. Számos filantróp-egylet vezetője, részben megteremtője. 1907-ben megalapította a Szabad Zsinagógát New-Yorkban és azóta ennek a reformirányú hitközségnek a rabbija. Megalapította az első amerikai cionista egyesületet, amelynek főtitkára és a végrehajtó-bizottságban Brandeis főbíró utóda. Kimagasló szerepet játszott a politikai életben s mint Wilson egyik legmeghittebb bizalmasa vett részt a versaillesi békekongresszuson. Tudományos munkája : The improvements of the Moral dualities, amely Ibn Gabirol ethikai müveinek arab eredetijét tartalmazza kritikai kiadásban (1902). Hit­szónoklatai Beth Izrael c. 3 kötetben, a Frec Synagogue pedig 5 kötetben jelentek meg.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5405. címszó a lexikon => 964. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15405.htm

CÍMSZÓ: Wise Áron

SZEMÉLYNÉV: Wise Áron

SZÓCIKK: Wise, 1. Áron, amerikai rabbi, szül. Egerben 1844 máj. 2., megh. New-Yorkban 1896 márc. 30. Fia volt Weiss József egri főrabbinak. A kismartoni talmudiskolában tanult Hildesheimernél, majd a lipcsei és hallei egyetemeken képezte tovább magát s az utóbbi helyen doktorátust szerzett. Egerben tanított, majd 1874. kivándorolt Amerikába és Brooklynban működött, majd a new-yorki Rodef Sólom hitközség rabbija lett haláláig. Müve: Beth Aaron, hittankönyv angol nyelven. Szerkesztette a Jewish Heraldot és a Boston Hebrew Observert. Egyik alapítója volt a new-yorki zsidó teológiai szemináriumoknak és számos filantrópikus egyesületnek. W. jeles oriantalista, kitűnő organizátor, általánosan elismert hitszónok, de leginkább mint politikus tett hírnévre szert. Számos filantróp-egylet vezetője, részben megteremtője. 1907-ben megalapította a Szabad Zsinagógát New-Yorkban és azóta ennek a reformirányú hitközségnek a rabbija. Megalapította az első amerikai cionista egyesületet, amelynek főtitkára és a végrehajtó-bizottságban Brandeis főbíró utóda. Kimagasló szerepet játszott a politikai életben s mint Wilson egyik legmeghittebb bizalmasa vett részt a versaillesi békekongresszuson. Tudományos munkája : The improvements of the Moral dualities, amely Ibn Gabirol ethikai müveinek arab eredetijét tartalmazza kritikai kiadásban 1902 . Hit­szónoklatai Beth Izrael c. 3 kötetben, a Frec Synagogue pedig 5 kötetben jelentek meg.

15405.ht

CÍMSZÓ Wis Áro

SZEMÉLYNÉV Wis Áro

SZÓCIKK Wise 1 Áron amerika rabbi szül Egerbe 184 máj 2. megh New-Yorkba 189 márc 30 Fi vol Weis Józse egr főrabbinak kismarton talmudiskolába tanul Hildesheimernél maj lipcse é halle egyetemeke képezt továb magá a utóbb helye doktorátus szerzett Egerbe tanított maj 1874 kivándorol Amerikáb é Brooklynba működött maj new-york Rode Sólo hitközsé rabbij let haláláig Müve Bet Aaron hittanköny ango nyelven Szerkesztett Jewis Heraldo é Bosto Hebre Observert Egyi alapítój vol new-york zsid teológia szemináriumokna é számo filantrópiku egyesületnek W jele oriantalista kitűn organizátor általánosa elismer hitszónok d leginkáb min politiku tet hírnévr szert Számo filantróp-egyle vezetője részbe megteremtője 1907-be megalapított Szaba Zsinagógá New-Yorkba é azót enne reformirány hitközségne rabbija Megalapított a els amerika cionist egyesületet amelyne főtitkár é végrehajtó-bizottságba Brandei főbír utóda Kimagasl szerepe játszot politika életbe min Wilso egyi legmeghitteb bizalmas vet rész versailles békekongresszuson Tudományo munkáj Th improvement o th Mora dualities amel Ib Gabiro ethika müveine ara eredetijé tartalmazz kritika kiadásba 190 Hit­szónoklata Bet Izrae c kötetben Fre Synagogu pedi kötetbe jelente meg

15405.h

CÍMSZ Wi Ár

SZEMÉLYNÉ Wi Ár

SZÓCIK Wis Áro amerik rabb szü Egerb 18 má 2 meg New-Yorkb 18 már 3 F vo Wei Józs eg főrabbina kismarto talmudiskoláb tanu Hildesheimerné ma lipcs hall egyetemek képez tová mag utób hely doktorátu szerzet Egerb tanítot ma 187 kivándoro Ameriká Brooklynb működöt ma new-yor Rod Sól hitközs rabbi le halálái Müv Be Aaro hittankön ang nyelve Szerkesztet Jewi Herald Bost Hebr Observer Egy alapító vo new-yor zsi teológi szemináriumokn szám filantrópik egyesületne jel oriantalist kitű organizáto általános elisme hitszóno leginká mi politik te hírnév szer Szám filantróp-egyl vezetőj részb megteremtőj 1907-b megalapítot Szab Zsinagóg New-Yorkb azó enn reformirán hitközségn rabbij Megalapítot el amerik cionis egyesülete amelyn főtitká végrehajtó-bizottságb Brande főbí utód Kimagas szerep játszo politik életb mi Wils egy legmeghitte bizalma ve rés versaille békekongresszuso Tudomány munká T improvemen t Mor dualitie ame I Gabir ethik müvein ar eredetij tartalmaz kritik kiadásb 19 Hit­szónoklat Be Izra kötetbe Fr Synagog ped kötetb jelent me

15405.

CÍMS W Á

SZEMÉLYN W Á

SZÓCI Wi Ár ameri rab sz Eger 1 m me New-York 1 má v We Józ e főrabbin kismart talmudiskolá tan Hildesheimern m lipc hal egyeteme képe tov ma utó hel doktorát szerze Eger taníto m 18 kivándor Amerik Brooklyn működö m new-yo Ro Só hitköz rabb l halálá Mü B Aar hittankö an nyelv Szerkeszte Jew Heral Bos Heb Observe Eg alapít v new-yo zs teológ szemináriumok szá filantrópi egyesületn je oriantalis kit organizát általáno elism hitszón legink m politi t hírné sze Szá filantróp-egy vezető rész megteremtő 1907- megalapíto Sza Zsinagó New-York az en reformirá hitközség rabbi Megalapíto e ameri cioni egyesület amely főtitk végrehajtó-bizottság Brand főb utó Kimaga szere játsz politi élet m Wil eg legmeghitt bizalm v ré versaill békekongresszus Tudomán munk improveme Mo dualiti am Gabi ethi müvei a eredeti tartalma kriti kiadás 1 Hit­szónokla B Izr kötetb F Synago pe kötet jelen m

15405

CÍM

SZEMÉLY

SZÓC W Á amer ra s Ege m New-Yor m W Jó főrabbi kismar talmudiskol ta Hildesheimer lip ha egyetem kép to m ut he doktorá szerz Ege tanít 1 kivándo Ameri Brookly működ new-y R S hitkö rab halál M Aa hittank a nyel Szerkeszt Je Hera Bo He Observ E alapí new-y z teoló szemináriumo sz filantróp egyesület j oriantali ki organizá általán elis hitszó legin polit hírn sz Sz filantróp-eg vezet rés megteremt 1907 megalapít Sz Zsinag New-Yor a e reformir hitközsé rabb Megalapít amer cion egyesüle amel főtit végrehajtó-bizottsá Bran fő ut Kimag szer játs polit éle Wi e legmeghit bizal r versail békekongresszu Tudomá mun improvem M dualit a Gab eth müve eredet tartalm krit kiadá Hit­szónokl Iz kötet Synag p köte jele

1540SZEMÉL

SZÓ ame r Eg New-Yo J főrabb kisma talmudisko t Hildesheime li h egyete ké t u h doktor szer Eg taní kivánd Amer Brookl műkö new- hitk ra halá A hittan nye Szerkesz J Her B H Obser alap new- teol szeminárium s filantró egyesüle oriantal k organiz általá eli hitsz legi poli hír s S filantróp-e veze ré megterem 190 megalapí S Zsina New-Yo reformi hitközs rab Megalapí ame cio egyesül ame főti végrehajtó-bizotts Bra f u Kima sze ját poli él W legmeghi biza versai békekongressz Tudom mu improve duali Ga et müv erede tartal kri kiad Hit­szónok I köte Syna köt jel