15406.htm

CÍMSZÓ: Wise Stephen Sámuel

SZEMÉLYNÉV: Wise Stephen

SZÓCIKK: 2. W. Stephen Sámuel, amerikai rabbi, szül. Budapesten 1874 márc. 17., mint W. Áron (1. o.) fia. Édesanyja farkasházi Fischer Sabina. New-Yorkban járta iskoláit és a Columbia-egyetemet, ahol doktorrá avatták. A zsidó tudományokat Gottheil, Kohut, Margolis és mások vezetése mellett sajátította el. 1893-ban a B'né Jesurun-hitközség rabbija lett New-Yorkban, később a City egyik hitközségének rabbijává választották. Nagy tekintélyéért és tudásáért messze földről keresik fel jesivaját. Responzumait több kötetben Levusé Mordecháj c. alatt adta ki.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5406. címszó a lexikon => 964. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15406.htm

CÍMSZÓ: Wise Stephen Sámuel

SZEMÉLYNÉV: Wise Stephen

SZÓCIKK: 2. W. Stephen Sámuel, amerikai rabbi, szül. Budapesten 1874 márc. 17., mint W. Áron 1. o. fia. Édesanyja farkasházi Fischer Sabina. New-Yorkban járta iskoláit és a Columbia-egyetemet, ahol doktorrá avatták. A zsidó tudományokat Gottheil, Kohut, Margolis és mások vezetése mellett sajátította el. 1893-ban a B'né Jesurun-hitközség rabbija lett New-Yorkban, később a City egyik hitközségének rabbijává választották. Nagy tekintélyéért és tudásáért messze földről keresik fel jesivaját. Responzumait több kötetben Levusé Mordecháj c. alatt adta ki.

15406.ht

CÍMSZÓ Wis Stephe Sámue

SZEMÉLYNÉV Wis Stephe

SZÓCIKK 2 W Stephe Sámuel amerika rabbi szül Budapeste 187 márc 17. min W Áro 1 o fia Édesanyj farkasház Fische Sabina New-Yorkba járt iskolái é Columbia-egyetemet aho doktorr avatták zsid tudományoka Gottheil Kohut Margoli é máso vezetés mellet sajátított el 1893-ba B'n Jesurun-hitközsé rabbij let New-Yorkban későb Cit egyi hitközségéne rabbijáv választották Nag tekintélyéér é tudásáér messz földrő keresi fe jesivaját Responzumai töb kötetbe Levus Mordechá c alat adt ki

15406.h

CÍMSZ Wi Steph Sámu

SZEMÉLYNÉ Wi Steph

SZÓCIK Steph Sámue amerik rabb szü Budapest 18 már 17 mi Ár fi Édesany farkashá Fisch Sabin New-Yorkb jár iskolá Columbia-egyeteme ah doktor avattá zsi tudományok Gotthei Kohu Margol más vezeté melle sajátítot e 1893-b B' Jesurun-hitközs rabbi le New-Yorkba késő Ci egy hitközségén rabbijá választottá Na tekintélyéé tudásáé mess földr keres f jesivajá Responzuma tö kötetb Levu Mordech ala ad k

15406.

CÍMS W Step Sám

SZEMÉLYN W Step

SZÓCI Step Sámu ameri rab sz Budapes 1 má 1 m Á f Édesan farkash Fisc Sabi New-York já iskol Columbia-egyetem a dokto avatt zs tudományo Gotthe Koh Margo má vezet mell sajátíto 1893- B Jesurun-hitköz rabb l New-Yorkb kés C eg hitközségé rabbij választott N tekintélyé tudásá mes föld kere jesivaj Responzum t kötet Lev Mordec al a

15406

CÍM Ste Sá

SZEMÉLY Ste

SZÓC Ste Sám amer ra s Budape m Édesa farkas Fis Sab New-Yor j isko Columbia-egyete dokt avat z tudomány Gotth Ko Marg m veze mel sajátít 1893 Jesurun-hitkö rab New-York ké e hitközség rabbi választot tekintély tudás me föl ker jesiva Responzu köte Le Morde a

1540

CÍ St S

SZEMÉL St

SZÓ St Sá ame r Budap Édes farka Fi Sa New-Yo isk Columbia-egyet dok ava tudomán Gott K Mar vez me sajátí 189 Jesurun-hitk ra New-Yor k hitközsé rabb választo tekintél tudá m fö ke jesiv Responz köt L Mord