15407.htm

CÍMSZÓ: Wittelshöfer

SZEMÉLYNÉV: Wittelshöfer Leopold

SZÓCIKK: "Wittelshöfer Leopold, orvos, szül. Nagy­kanizsán 1818 júl. 14., megh. Bécsben 1889 jún. 8. Szülővárosában járt gimnáziumba és Pesten egyetemre. Tanulmányait a bécsi egyetemen fejezte be és ott lett 1841 doktor, majd Győrben gyakorló orvos és nemsokára megyei tb. főorvos. A szabadságharc alatt belépett a nemzetőrségbe és nemsokára honvédtörzsorvos lett. Részt vett az osztrák seregek elleni legelső harcokban, majd egy nagy katonai kórház élére került, ahol elismerésre méltó tevékenységet fejtett ki. Mégis a kémek ((veszedelmes egyénnek» bélyegezték, úgy, hogy Győrt el kellett hagynia s 1850. Bécsbe költözött, ahol megalapította a Wiener Medizinische-Wochensehrift c. orvosi heti folyóiratot, melyet a cenzúra többször betiltott. A hatósági üldözés azonban csak növelte népszerűségét. Az 1875-iki világkiállítás egészségügyi részét W. rendezte, miért számos kitüntetést kapott. Önálló művei; Wiens Heü- und Humanitátsanstalten, ikre Geschichte, Beschreibung und, Einrichtung (1854); Die Versorgungshauser in Wien. (1858). Azonkívül 1866 óta szerkesztette évtizedeken át a Taschenbuch für Civilárzte c. orvosi almanachot, W. mellszobrát nagy ünnepségek közt leplezték le 1867-ben."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5407. címszó a lexikon => 964. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15407.htm

CÍMSZÓ: Wittelshöfer

SZEMÉLYNÉV: Wittelshöfer Leopold

SZÓCIKK: Wittelshöfer Leopold, orvos, szül. Nagy­kanizsán 1818 júl. 14., megh. Bécsben 1889 jún. 8. Szülővárosában járt gimnáziumba és Pesten egyetemre. Tanulmányait a bécsi egyetemen fejezte be és ott lett 1841 doktor, majd Győrben gyakorló orvos és nemsokára megyei tb. főorvos. A szabadságharc alatt belépett a nemzetőrségbe és nemsokára honvédtörzsorvos lett. Részt vett az osztrák seregek elleni legelső harcokban, majd egy nagy katonai kórház élére került, ahol elismerésre méltó tevékenységet fejtett ki. Mégis a kémek veszedelmes egyénnek bélyegezték, úgy, hogy Győrt el kellett hagynia s 1850. Bécsbe költözött, ahol megalapította a Wiener Medizinische-Wochensehrift c. orvosi heti folyóiratot, melyet a cenzúra többször betiltott. A hatósági üldözés azonban csak növelte népszerűségét. Az 1875-iki világkiállítás egészségügyi részét W. rendezte, miért számos kitüntetést kapott. Önálló művei; Wiens Heü- und Humanitátsanstalten, ikre Geschichte, Beschreibung und, Einrichtung 1854 ; Die Versorgungshauser in Wien. 1858 . Azonkívül 1866 óta szerkesztette évtizedeken át a Taschenbuch für Civilárzte c. orvosi almanachot, W. mellszobrát nagy ünnepségek közt leplezték le 1867-ben.

15407.ht

CÍMSZÓ Wittelshöfe

SZEMÉLYNÉV Wittelshöfe Leopol

SZÓCIKK Wittelshöfe Leopold orvos szül Nagy­kanizsá 181 júl 14. megh Bécsbe 188 jún 8 Szülővárosába jár gimnáziumb é Peste egyetemre Tanulmányai bécs egyeteme fejezt b é ot let 184 doktor maj Győrbe gyakorl orvo é nemsokár megye tb főorvos szabadsághar alat belépet nemzetőrségb é nemsokár honvédtörzsorvo lett Rész vet a osztrá serege ellen legels harcokban maj eg nag katona kórhá élér került aho elismerésr mélt tevékenysége fejtet ki Mégi kéme veszedelme egyénne bélyegezték úgy hog Győr e kellet hagyni 1850 Bécsb költözött aho megalapított Wiene Medizinische-Wochensehrif c orvos het folyóiratot melye cenzúr többszö betiltott hatóság üldözé azonba csa növelt népszerűségét A 1875-ik világkiállítá egészségügy részé W rendezte miér számo kitüntetés kapott Önáll művei Wien Heü un Humanitátsanstalten ikr Geschichte Beschreibun und Einrichtun 185 Di Versorgungshause i Wien 185 Azonkívü 186 ót szerkesztett évtizedeke á Taschenbuc fü Civilárzt c orvos almanachot W mellszobrá nag ünnepsége köz leplezté l 1867-ben

15407.h

CÍMSZ Wittelshöf

SZEMÉLYNÉ Wittelshöf Leopo

SZÓCIK Wittelshöf Leopol orvo szü Nagy­kanizs 18 jú 14 meg Bécsb 18 jú Szülővárosáb já gimnázium Pest egyetemr Tanulmánya béc egyetem fejez o le 18 dokto ma Győrb gyakor orv nemsoká megy t főorvo szabadságha ala belépe nemzetőrség nemsoká honvédtörzsorv let Rés ve osztr sereg elle legel harcokba ma e na katon kórh élé kerül ah elismerés mél tevékenység fejte k Még kém veszedelm egyénn bélyegezté úg ho Győ kelle hagyn 185 Bécs költözöt ah megalapítot Wien Medizinische-Wochensehri orvo he folyóirato mely cenzú többsz betiltot hatósá üldöz azonb cs növel népszerűségé 1875-i világkiállít egészségüg rész rendezt mié szám kitünteté kapot Önál műve Wie He u Humanitátsanstalte ik Geschicht Beschreibu un Einrichtu 18 D Versorgungshaus Wie 18 Azonkív 18 ó szerkesztet évtizedek Taschenbu f Civilárz orvo almanacho mellszobr na ünnepség kö leplezt 1867-be

15407.

CÍMS Wittelshö

SZEMÉLYN Wittelshö Leop

SZÓCI Wittelshö Leopo orv sz Nagy­kaniz 1 j 1 me Bécs 1 j Szülővárosá j gimnáziu Pes egyetem Tanulmány bé egyete feje l 1 dokt m Győr gyako or nemsok meg főorv szabadságh al belép nemzetőrsé nemsok honvédtörzsor le Ré v oszt sere ell lege harcokb m n kato kór él kerü a elismeré mé tevékenysé fejt Mé ké veszedel egyén bélyegezt ú h Gy kell hagy 18 Béc költözö a megalapíto Wie Medizinische-Wochensehr orv h folyóirat mel cenz többs betilto hatós üldö azon c növe népszerűség 1875- világkiállí egészségü rés rendez mi szá kitüntet kapo Öná műv Wi H Humanitátsanstalt i Geschich Beschreib u Einricht 1 Versorgungshau Wi 1 Azonkí 1 szerkeszte évtizede Taschenb Civilár orv almanach mellszob n ünnepsé k leplez 1867-b

15407

CÍM Wittelsh

SZEMÉLY Wittelsh Leo

SZÓC Wittelsh Leop or s Nagy­kani m Béc Szülőváros gimnázi Pe egyete Tanulmán b egyet fej dok Győ gyak o nemso me főor szabadság a belé nemzetőrs nemso honvédtörzso l R osz ser el leg harcok kat kó é ker elismer m tevékenys fej M k veszede egyé bélyegez G kel hag 1 Bé költöz megalapít Wi Medizinische-Wochenseh or folyóira me cen több betilt ható üld azo növ népszerűsé 1875 világkiáll egészség ré rende m sz kitünte kap Ön mű W Humanitátsanstal Geschic Beschrei Einrich Versorgungsha W Azonk szerkeszt évtized Taschen Civilá or almanac mellszo ünneps leple 1867-

1540

CÍ Wittels

SZEMÉL Wittels Le

SZÓ Wittels Leo o Nagy­kan Bé Szülőváro gimnáz P egyet Tanulmá egye fe do Gy gya nems m főo szabadsá bel nemzetőr nems honvédtörzs os se e le harco ka k ke elisme tevékeny fe veszed egy bélyege ke ha B költö megalapí W Medizinische-Wochense o folyóir m ce töb betil hat ül az nö népszerűs 187 világkiál egészsé r rend s kitünt ka Ö m Humanitátsansta Geschi Beschre Einric Versorgungsh Azon szerkesz évtize Tasche Civil o almana mellsz ünnep lepl 1867