15413.htm

CÍMSZÓ: Wodianer Béla

SZEMÉLYNÉV: Wodianer Béla

SZÓCIKK: 3.  W. Béla (maglódi), közgazdász, szül. Pes­ten 1831., megh. u. o. 1896 júl. 8. Tanulmányait Pesten és a bécsi polytechnikumon végezte. A szabadságharcban Klapka tábornok vezénylete alatt a mérnökkarban szolgált századosi rangban. A szabadságharc után megvette a maglódi birtokot, ahol mintagazdaságot létesített. 1853-ban a fővárosban kereskedelmi irodát nyitott és főleg a magyar termények kivitelével foglalkozott. 1868 ban bajor, majd württembergi, később német birodalmi konzul lett. 1869-ben magyar nemességet kapott. Több alkalommal volt képviselő.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5413. címszó a lexikon => 965. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15413.htm

CÍMSZÓ: Wodianer Béla

SZEMÉLYNÉV: Wodianer Béla

SZÓCIKK: 3. W. Béla maglódi , közgazdász, szül. Pes­ten 1831., megh. u. o. 1896 júl. 8. Tanulmányait Pesten és a bécsi polytechnikumon végezte. A szabadságharcban Klapka tábornok vezénylete alatt a mérnökkarban szolgált századosi rangban. A szabadságharc után megvette a maglódi birtokot, ahol mintagazdaságot létesített. 1853-ban a fővárosban kereskedelmi irodát nyitott és főleg a magyar termények kivitelével foglalkozott. 1868 ban bajor, majd württembergi, később német birodalmi konzul lett. 1869-ben magyar nemességet kapott. Több alkalommal volt képviselő.

15413.ht

CÍMSZÓ Wodiane Bél

SZEMÉLYNÉV Wodiane Bél

SZÓCIKK 3 W Bél maglód közgazdász szül Pes­te 1831. megh u o 189 júl 8 Tanulmányai Peste é bécs polytechnikumo végezte szabadságharcba Klapk táborno vezénylet alat mérnökkarba szolgál százados rangban szabadsághar utá megvett maglód birtokot aho mintagazdaságo létesített 1853-ba fővárosba kereskedelm irodá nyitot é főle magya terménye kiviteléve foglalkozott 186 ba bajor maj württembergi későb néme birodalm konzu lett 1869-be magya nemessége kapott Töb alkalomma vol képviselő

15413.h

CÍMSZ Wodian Bé

SZEMÉLYNÉ Wodian Bé

SZÓCIK Bé magló közgazdás szü Pes­t 1831 meg 18 jú Tanulmánya Pest béc polytechnikum végezt szabadságharcb Klap táborn vezényle ala mérnökkarb szolgá százado rangba szabadságha ut megvet magló birtoko ah mintagazdaság létesítet 1853-b fővárosb kereskedel irod nyito fől magy termény kivitelév foglalkozot 18 b bajo ma württemberg késő ném birodal konz let 1869-b magy nemesség kapot Tö alkalomm vo képvisel

15413.

CÍMS Wodia B

SZEMÉLYN Wodia B

SZÓCI B magl közgazdá sz Pes­ 183 me 1 j Tanulmány Pes bé polytechniku végez szabadságharc Kla tábor vezényl al mérnökkar szolg század rangb szabadságh u megve magl birtok a mintagazdasá létesíte 1853- főváros kereskede iro nyit fő mag termén kivitelé foglalkozo 1 baj m württember kés né biroda kon le 1869- mag nemessé kapo T alkalom v képvise

15413

CÍM Wodi

SZEMÉLY Wodi

SZÓC mag közgazd s Pe 18 m Tanulmán Pe b polytechnik vége szabadsághar Kl tábo vezény a mérnökka szol száza rang szabadság megv mag birto mintagazdas létesít 1853 főváro keresked ir nyi f ma termé kivitel foglalkoz ba württembe ké n birod ko l 1869 ma nemess kap alkalo képvis

1541

CÍ Wod

SZEMÉL Wod

SZÓ ma közgaz P 1 Tanulmá P polytechni vég szabadságha K táb vezén mérnökk szo száz ran szabadsá meg ma birt mintagazda létesí 185 fővár kereske i ny m term kivite foglalko b württemb k biro k 186 m nemes ka alkal képvi