15414.htm

CÍMSZÓ: Wodianer Fülöp

SZEMÉLYNÉV: Wodianer Fülöp

SZÓCIKK: 4. W. I. Fülöp, filantróp, szül. Veprovácon (Bács m.), ahonnan a XVIII. sz. vége felé jött Szegedre. Ekkor vette fel a W. nevet, miután családja Wodian morvaországi községből származott. Addig R. Feiwes Ehprevitznek hívták. 1793-1807 közt esküdt, 1808-tól kezdve bíró volt. Kiváló talmudtudós és a hitközség egyik vezetője volt. Meghalt 1820 körül. Egyik fia, W. Sámuel, a szegedi hitközség vezetői közé tartozott és 1816-21 közt városbíró is volt, másik fla W. Cosman (Jehosua), teológus, szül. Veprovácon 1789., megh. Győrszigeten 1831. Jámbor életű, kiváló tudós volt, aki saját költségén jesivát és internátust tartott fenn Győrött. Barátságban és levelezésben állott Münz Mózessel és Szófer Mó­zessel. Hébernyelvü kéziratait fla, W. Arnold (Áhrón) adta ki Szófer Nachlat Jehósua. Liber Hereditatis Josuae. Commentationes in plerosque Talmudi Babylonici Tractatus additis commentationibus in Pentateuchum címen, két kötetben (Vindobonae 1890), melyhez a bevezető tanulmányt héber nyelven Bacher Vilmos írta. A díszesen kiállított művet megjelenésekor beküldték a Vatican könyvtárának, mely köszönetét fejezte ki az értékes teológiai műért.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5414. címszó a lexikon => 965. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15414.htm

CÍMSZÓ: Wodianer Fülöp

SZEMÉLYNÉV: Wodianer Fülöp

SZÓCIKK: 4. W. I. Fülöp, filantróp, szül. Veprovácon Bács m. , ahonnan a XVIII. sz. vége felé jött Szegedre. Ekkor vette fel a W. nevet, miután családja Wodian morvaországi községből származott. Addig R. Feiwes Ehprevitznek hívták. 1793-1807 közt esküdt, 1808-tól kezdve bíró volt. Kiváló talmudtudós és a hitközség egyik vezetője volt. Meghalt 1820 körül. Egyik fia, W. Sámuel, a szegedi hitközség vezetői közé tartozott és 1816-21 közt városbíró is volt, másik fla W. Cosman Jehosua , teológus, szül. Veprovácon 1789., megh. Győrszigeten 1831. Jámbor életű, kiváló tudós volt, aki saját költségén jesivát és internátust tartott fenn Győrött. Barátságban és levelezésben állott Münz Mózessel és Szófer Mó­zessel. Hébernyelvü kéziratait fla, W. Arnold Áhrón adta ki Szófer Nachlat Jehósua. Liber Hereditatis Josuae. Commentationes in plerosque Talmudi Babylonici Tractatus additis commentationibus in Pentateuchum címen, két kötetben Vindobonae 1890 , melyhez a bevezető tanulmányt héber nyelven Bacher Vilmos írta. A díszesen kiállított művet megjelenésekor beküldték a Vatican könyvtárának, mely köszönetét fejezte ki az értékes teológiai műért.

15414.ht

CÍMSZÓ Wodiane Fülö

SZEMÉLYNÉV Wodiane Fülö

SZÓCIKK 4 W I Fülöp filantróp szül Veprováco Bác m ahonna XVIII sz vég fel jöt Szegedre Ekko vett fe W nevet miutá családj Wodia morvaország községbő származott Addi R Feiwe Ehprevitzne hívták 1793-180 köz esküdt 1808-tó kezdv bír volt Kivál talmudtudó é hitközsé egyi vezetőj volt Meghal 182 körül Egyi fia W Sámuel szeged hitközsé vezető köz tartozot é 1816-2 köz városbír i volt mási fl W Cosma Jehosu teológus szül Veprováco 1789. megh Győrszigete 1831 Jámbo életű kivál tudó volt ak sajá költségé jesivá é internátus tartot fen Győrött Barátságba é levelezésbe állot Mün Mózesse é Szófe Mó­zessel Hébernyelv kéziratai fla W Arnol Áhró adt k Szófe Nachla Jehósua Libe Hereditati Josuae Commentatione i plerosqu Talmud Babylonic Tractatu additi commentationibu i Pentateuchu címen ké kötetbe Vindobona 189 melyhe bevezet tanulmány hébe nyelve Bache Vilmo írta díszese kiállítot műve megjelenéseko beküldté Vatica könyvtárának mel köszöneté fejezt k a értéke teológia műért

15414.h

CÍMSZ Wodian Fül

SZEMÉLYNÉ Wodian Fül

SZÓCIK Fülö filantró szü Veprovác Bá ahonn XVII s vé fe jö Szegedr Ekk vet f neve miut család Wodi morvaorszá községb származot Add Feiw Ehprevitzn hívtá 1793-18 kö esküd 1808-t kezd bí vol Kivá talmudtud hitközs egy vezető vol Megha 18 körü Egy fi Sámue szege hitközs vezet kö tartozo 1816- kö városbí vol más f Cosm Jehos teológu szü Veprovác 1789 meg Győrsziget 183 Jámb élet kivá tud vol a saj költség jesiv internátu tarto fe Győröt Barátságb levelezésb állo Mü Mózess Szóf Mó­zesse Hébernyel kézirata fl Arno Áhr ad Szóf Nachl Jehósu Lib Hereditat Josua Commentation plerosq Talmu Babyloni Tractat addit commentationib Pentateuch címe k kötetb Vindobon 18 melyh beveze tanulmán héb nyelv Bach Vilm írt díszes kiállíto műv megjelenések beküldt Vatic könyvtárána me köszönet fejez érték teológi műér

15414.

CÍMS Wodia Fü

SZEMÉLYN Wodia Fü

SZÓCI Fül filantr sz Veprová B ahon XVI v f j Szeged Ek ve nev miu csalá Wod morvaorsz község származo Ad Fei Ehprevitz hívt 1793-1 k eskü 1808- kez b vo Kiv talmudtu hitköz eg vezet vo Megh 1 kör Eg f Sámu szeg hitköz veze k tartoz 1816 k városb vo má Cos Jeho teológ sz Veprová 178 me Győrszige 18 Jám éle kiv tu vo sa költsé jesi internát tart f Győrö Barátság levelezés áll M Mózes Szó Mó­zess Hébernye kézirat f Arn Áh a Szó Nach Jehós Li Heredita Josu Commentatio pleros Talm Babylon Tracta addi commentationi Pentateuc cím kötet Vindobo 1 mely bevez tanulmá hé nyel Bac Vil ír dísze kiállít mű megjelenése beküld Vati könyvtárán m köszöne feje érté teológ műé

15414

CÍM Wodi F

SZEMÉLY Wodi F

SZÓC Fü filant s Veprov aho XV Szege E v ne mi csal Wo morvaors közsé származ A Fe Ehprevit hív 1793- esk 1808 ke v Ki talmudt hitkö e veze v Meg kö E Sám sze hitkö vez tarto 181 város v m Co Jeh teoló s Veprov 17 m Győrszig 1 Já él ki t v s költs jes interná tar Győr Barátsá levelezé ál Móze Sz Mó­zes Héberny kézira Ar Á Sz Nac Jehó L Heredit Jos Commentati plero Tal Babylo Tract add commentation Pentateu cí köte Vindob mel beve tanulm h nye Ba Vi í dísz kiállí m megjelenés bekül Vat könyvtárá köszön fej ért teoló mű

1541

CÍ Wod

SZEMÉL Wod

SZÓ F filan Vepro ah X Szeg n m csa W morvaor közs szárma F Ehprevi hí 1793 es 180 k K talmud hitk vez Me k Sá sz hitk ve tart 18 váro C Je teol Vepro 1 Győrszi J é k költ je intern ta Győ Baráts levelez á Móz S Mó­ze Hébern kézir A S Na Jeh Heredi Jo Commentat pler Ta Babyl Trac ad commentatio Pentate c köt Vindo me bev tanul ny B V dís kiáll megjelené bekü Va könyvtár köszö fe ér teol m