15415.htm

CÍMSZÓ: Wodianer Fülöp

SZEMÉLYNÉV: Wodianer Fülöp

SZÓCIKK: 5. W. II. Fülöp (vásárhelyi), szül. Hódmezővásárhelyen 1822., megh. Budapesten 1899 jan. Pesten nyomdászkodott, majd Hódmezővásárhelyen az első nyomdát létesítette. A szabadságharc alatt honvéd volt, majd Kossuth a Pesti Hírlapnál nyomdavezetőül alkalmazta. A kormánnyal együtt Debrecenbe ment, ahol a városi nyomdában állította fel a kormány nyomdáját. A szabadságharc leveretése után Aradra költözött s számos értékes nyomtatványt kénytelen volt megsemmisíteni. 1856-ban újra Pestre költözött s megalapította saját új nyomdáját, mely heti- és napilapot állított elő. 1874-ben megvásárolta a Lampel-féle kiadócéget, továbbá elvállalta a Budapest, a Kis Újság és Mátyás Diák c. lapok kiadását s vállalatát elsőrendűvé fejlesztette. Érdemeiért 1897. magyar nemességet kapott.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5415. címszó a lexikon => 965. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15415.htm

CÍMSZÓ: Wodianer Fülöp

SZEMÉLYNÉV: Wodianer Fülöp

SZÓCIKK: 5. W. II. Fülöp vásárhelyi , szül. Hódmezővásárhelyen 1822., megh. Budapesten 1899 jan. Pesten nyomdászkodott, majd Hódmezővásárhelyen az első nyomdát létesítette. A szabadságharc alatt honvéd volt, majd Kossuth a Pesti Hírlapnál nyomdavezetőül alkalmazta. A kormánnyal együtt Debrecenbe ment, ahol a városi nyomdában állította fel a kormány nyomdáját. A szabadságharc leveretése után Aradra költözött s számos értékes nyomtatványt kénytelen volt megsemmisíteni. 1856-ban újra Pestre költözött s megalapította saját új nyomdáját, mely heti- és napilapot állított elő. 1874-ben megvásárolta a Lampel-féle kiadócéget, továbbá elvállalta a Budapest, a Kis Újság és Mátyás Diák c. lapok kiadását s vállalatát elsőrendűvé fejlesztette. Érdemeiért 1897. magyar nemességet kapott.

15415.ht

CÍMSZÓ Wodiane Fülö

SZEMÉLYNÉV Wodiane Fülö

SZÓCIKK 5 W II Fülö vásárhely szül Hódmezővásárhelye 1822. megh Budapeste 189 jan Peste nyomdászkodott maj Hódmezővásárhelye a els nyomdá létesítette szabadsághar alat honvé volt maj Kossut Pest Hírlapná nyomdavezetőü alkalmazta kormánnya együt Debrecenb ment aho város nyomdába állított fe kormán nyomdáját szabadsághar leveretés utá Aradr költözöt számo értéke nyomtatvány kénytele vol megsemmisíteni 1856-ba újr Pestr költözöt megalapított sajá ú nyomdáját mel heti é napilapo állítot elő 1874-be megvásárolt Lampel-fél kiadócéget tovább elvállalt Budapest Ki Újsá é Mátyá Diá c lapo kiadásá vállalatá elsőrendűv fejlesztette Érdemeiér 1897 magya nemessége kapott

15415.h

CÍMSZ Wodian Fül

SZEMÉLYNÉ Wodian Fül

SZÓCIK I Fül vásárhel szü Hódmezővásárhely 1822 meg Budapest 18 ja Pest nyomdászkodot ma Hódmezővásárhely el nyomd létesített szabadságha ala honv vol ma Kossu Pes Hírlapn nyomdavezető alkalmazt kormánny együ Debrecen men ah váro nyomdáb állítot f kormá nyomdájá szabadságha levereté ut Arad költözö szám érték nyomtatván kénytel vo megsemmisíten 1856-b új Pest költözö megalapítot saj nyomdájá me het napilap állíto el 1874-b megvásárol Lampel-fé kiadócége továb elvállal Budapes K Újs Máty Di lap kiadás vállalat elsőrendű fejlesztett Érdemeié 189 magy nemesség kapot

15415.

CÍMS Wodia Fü

SZEMÉLYN Wodia Fü

SZÓCI Fü vásárhe sz Hódmezővásárhel 182 me Budapes 1 j Pes nyomdászkodo m Hódmezővásárhel e nyom létesítet szabadságh al hon vo m Koss Pe Hírlap nyomdavezet alkalmaz kormánn egy Debrece me a vár nyomdá állíto korm nyomdáj szabadságh leveret u Ara költöz szá érté nyomtatvá kényte v megsemmisíte 1856- ú Pes költöz megalapíto sa nyomdáj m he napila állít e 1874- megvásáro Lampel-f kiadócég tová elválla Budape Új Mát D la kiadá vállala elsőrend fejlesztet Érdemei 18 mag nemessé kapo

15415

CÍM Wodi F

SZEMÉLY Wodi F

SZÓC F vásárh s Hódmezővásárhe 18 m Budape Pe nyomdászkod Hódmezővásárhe nyo létesíte szabadság a ho v Kos P Hírla nyomdaveze alkalma kormán eg Debrec m vá nyomd állít kor nyomdá szabadság levere Ar költö sz ért nyomtatv kényt megsemmisít 1856 Pe költö megalapít s nyomdá h napil állí 1874 megvásár Lampel- kiadócé tov elváll Budap Ú Má l kiad vállal elsőren fejleszte Érdeme 1 ma nemess kap

1541

CÍ Wod

SZEMÉL Wod

SZÓ vásár Hódmezővásárh 1 Budap P nyomdászko Hódmezővásárh ny létesít szabadsá h Ko Hírl nyomdavez alkalm kormá e Debre v nyom állí ko nyomd szabadsá lever A költ s ér nyomtat kény megsemmisí 185 P költ megalapí nyomd napi áll 187 megvásá Lampel kiadóc to elvál Buda M kia válla elsőre fejleszt Érdem m nemes ka