15424.htm

CÍMSZÓ: Wolf

SZEMÉLYNÉV: Wolf Vilmos

SZÓCIKK: "6.  W. Vilmos, ügyvéd, jogi író, szül. Török-Kanizsán 1853., megh. Budapesten 1924. A buda­pesti egyetemen tanult s korán munkatársa lett a Pesti Hírlapnak, majd a Budapesti Hírlapnak, ahová Don Diego álnéven írta cikkeit. 1880 óta főmunkatársa volt az Ügyvédi Közlönynek, majd 1884. megalapította és azóta szerkesztette az Ügyvédek Lapját. Elismert kiváló kriminalista, volt, aki főleg a kilencvenes években több nagy bünpörben szerepelt mint védő. Főbb művei: A magyar csődtörvény (2. kiad., 1890); A magyar ügyvédi rendtartás (1886) ,• A Kúria elvi jelentőségű határozatai köztörvényi ügyekben (1886); A Kúria elvi jelentőségű határozatai bűnügyekben (1886); Die Kreutzer-Sonate vor Gericht (1891); Az ügyvédi rendtartás tervezetéről(1907); A Kúria ügyvédi tanácsának elvi jelentőségű határozatai (12 füz., 1909-10); Az új adótörvények népszerű ismertetése (1912)."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5424. címszó a lexikon => 966. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15424.htm

CÍMSZÓ: Wolf

SZEMÉLYNÉV: Wolf Vilmos

SZÓCIKK: 6. W. Vilmos, ügyvéd, jogi író, szül. Török-Kanizsán 1853., megh. Budapesten 1924. A buda­pesti egyetemen tanult s korán munkatársa lett a Pesti Hírlapnak, majd a Budapesti Hírlapnak, ahová Don Diego álnéven írta cikkeit. 1880 óta főmunkatársa volt az Ügyvédi Közlönynek, majd 1884. megalapította és azóta szerkesztette az Ügyvédek Lapját. Elismert kiváló kriminalista, volt, aki főleg a kilencvenes években több nagy bünpörben szerepelt mint védő. Főbb művei: A magyar csődtörvény 2. kiad., 1890 ; A magyar ügyvédi rendtartás 1886 ,• A Kúria elvi jelentőségű határozatai köztörvényi ügyekben 1886 ; A Kúria elvi jelentőségű határozatai bűnügyekben 1886 ; Die Kreutzer-Sonate vor Gericht 1891 ; Az ügyvédi rendtartás tervezetéről 1907 ; A Kúria ügyvédi tanácsának elvi jelentőségű határozatai 12 füz., 1909-10 ; Az új adótörvények népszerű ismertetése 1912 .

15424.ht

CÍMSZÓ Wol

SZEMÉLYNÉV Wol Vilmo

SZÓCIKK 6 W Vilmos ügyvéd jog író szül Török-Kanizsá 1853. megh Budapeste 1924 buda­pest egyeteme tanul korá munkatárs let Pest Hírlapnak maj Budapest Hírlapnak ahov Do Dieg álnéve írt cikkeit 188 ót főmunkatárs vol a Ügyvéd Közlönynek maj 1884 megalapított é azót szerkesztett a Ügyvéde Lapját Elismer kivál kriminalista volt ak főle kilencvene évekbe töb nag bünpörbe szerepel min védő Főb művei magya csődtörvén 2 kiad. 189 magya ügyvéd rendtartá 188 , Kúri elv jelentőség határozata köztörvény ügyekbe 188 Kúri elv jelentőség határozata bűnügyekbe 188 Di Kreutzer-Sonat vo Gerich 189 A ügyvéd rendtartá tervezetérő 190 Kúri ügyvéd tanácsána elv jelentőség határozata 1 füz. 1909-1 A ú adótörvénye népszer ismertetés 191

15424.h

CÍMSZ Wo

SZEMÉLYNÉ Wo Vilm

SZÓCIK Vilmo ügyvé jo ír szü Török-Kanizs 1853 meg Budapest 192 buda­pes egyetem tanu kor munkatár le Pes Hírlapna ma Budapes Hírlapna aho D Die álnév ír cikkei 18 ó főmunkatár vo Ügyvé Közlönyne ma 188 megalapítot azó szerkesztet Ügyvéd Lapjá Elisme kivá kriminalist vol a fől kilencven évekb tö na bünpörb szerepe mi véd Fő műve magy csődtörvé kiad 18 magy ügyvé rendtart 18 Kúr el jelentősé határozat köztörvén ügyekb 18 Kúr el jelentősé határozat bűnügyekb 18 D Kreutzer-Sona v Geric 18 ügyvé rendtart tervezetér 19 Kúr ügyvé tanácsán el jelentősé határozat füz 1909- adótörvény népsze ismerteté 19

15424.

CÍMS W

SZEMÉLYN W Vil

SZÓCI Vilm ügyv j í sz Török-Kaniz 185 me Budapes 19 buda­pe egyete tan ko munkatá l Pe Hírlapn m Budape Hírlapn ah Di álné í cikke 1 főmunkatá v Ügyv Közlönyn m 18 megalapíto az szerkeszte Ügyvé Lapj Elism kiv kriminalis vo fő kilencve évek t n bünpör szerep m vé F műv mag csődtörv kia 1 mag ügyv rendtar 1 Kú e jelentős határoza köztörvé ügyek 1 Kú e jelentős határoza bűnügyek 1 Kreutzer-Son Geri 1 ügyv rendtar tervezeté 1 Kú ügyv tanácsá e jelentős határoza fü 1909 adótörvén népsz ismertet 1

15424

CÍM

SZEMÉLY Vi

SZÓC Vil ügy s Török-Kani 18 m Budape 1 buda­p egyet ta k munkat P Hírlap Budap Hírlap a D áln cikk főmunkat Ügy Közlöny 1 megalapít a szerkeszt Ügyv Lap Elis ki kriminali v f kilencv éve bünpö szere v mű ma csődtör ki ma ügy rendta K jelentő határoz köztörv ügye K jelentő határoz bűnügye Kreutzer-So Ger ügy rendta tervezet K ügy tanács jelentő határoz f 190 adótörvé néps ismerte

1542SZEMÉL V

SZÓ Vi üg Török-Kan 1 Budap buda­ egye t munka Hírla Buda Hírla ál cik főmunka Üg Közlön megalapí szerkesz Ügy La Eli k kriminal kilenc év bünp szer m m csődtö k m üg rendt jelent határo köztör ügy jelent határo bűnügy Kreutzer-S Ge üg rendt terveze üg tanác jelent határo 19 adótörv nép ismert