15425.htm

CÍMSZÓ: Wolfner

SZEMÉLYNÉV: Wolfner Gyula

SZÓCIKK: Wolfner, 1. Gyula, nagyiparos, műgyűjtő. Képgyűjteménye, melyet a XX. sz. első éveiben kezdett összehozni, főleg a XIX. sz. magyar festőinek vázlataiból és első képeiből áll. Legnevezetesebb darabjai: egész gyűjtemény Székely Bertalan képeiből, Szinyei Merse 1867-73 között való vázlatai, Mednyánszky tájképei és figurális vázlatai, Deák-Ébner vázlatai a 80-as évekből, Gyárfás Jenő Tetemrehívásának vázlata, Munkácsy, Paál, Mészöly, Liczenmayer, Lotz képei és vázlatai, az újabbak közül Katona, Góth Móric, Perlmutter képei, a régiek közül Markó, Ligeti, Barabás, Molnár József képei. A gyűjtemény leírását és teljes jegyzékét adja Lázár Béla, Egy magyar gyűjtemény (Budapest 1922). A képeken kívül körülbelül 1914 óta magyar népies kerámiát és hímzéseket is gyűjt, melyeket 1924. az Iparművészeti Múzeumban külön kiállításon is bemutatott.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5425. címszó a lexikon => 966. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15425.htm

CÍMSZÓ: Wolfner

SZEMÉLYNÉV: Wolfner Gyula

SZÓCIKK: Wolfner, 1. Gyula, nagyiparos, műgyűjtő. Képgyűjteménye, melyet a XX. sz. első éveiben kezdett összehozni, főleg a XIX. sz. magyar festőinek vázlataiból és első képeiből áll. Legnevezetesebb darabjai: egész gyűjtemény Székely Bertalan képeiből, Szinyei Merse 1867-73 között való vázlatai, Mednyánszky tájképei és figurális vázlatai, Deák-Ébner vázlatai a 80-as évekből, Gyárfás Jenő Tetemrehívásának vázlata, Munkácsy, Paál, Mészöly, Liczenmayer, Lotz képei és vázlatai, az újabbak közül Katona, Góth Móric, Perlmutter képei, a régiek közül Markó, Ligeti, Barabás, Molnár József képei. A gyűjtemény leírását és teljes jegyzékét adja Lázár Béla, Egy magyar gyűjtemény Budapest 1922 . A képeken kívül körülbelül 1914 óta magyar népies kerámiát és hímzéseket is gyűjt, melyeket 1924. az Iparművészeti Múzeumban külön kiállításon is bemutatott.

15425.ht

CÍMSZÓ Wolfne

SZEMÉLYNÉV Wolfne Gyul

SZÓCIKK Wolfner 1 Gyula nagyiparos műgyűjtő Képgyűjteménye melye XX sz els éveibe kezdet összehozni főle XIX sz magya festőine vázlataibó é els képeibő áll Legnevezeteseb darabjai egés gyűjtemén Székel Bertala képeiből Szinye Mers 1867-7 közöt val vázlatai Mednyánszk tájképe é figuráli vázlatai Deák-Ébne vázlata 80-a évekből Gyárfá Jen Tetemrehívásána vázlata Munkácsy Paál Mészöly Liczenmayer Lot képe é vázlatai a újabba közü Katona Gót Móric Perlmutte képei régie közü Markó Ligeti Barabás Molná Józse képei gyűjtemén leírásá é telje jegyzéké adj Lázá Béla Eg magya gyűjtemén Budapes 192 képeke kívü körülbelü 191 ót magya népie kerámiá é hímzéseke i gyűjt melyeke 1924 a Iparművészet Múzeumba külö kiállításo i bemutatott

15425.h

CÍMSZ Wolfn

SZEMÉLYNÉ Wolfn Gyu

SZÓCIK Wolfne Gyul nagyiparo műgyűjt Képgyűjtemény mely X s el éveib kezde összehozn fől XI s magy festőin vázlataib el képeib ál Legnevezetese darabja egé gyűjtemé Széke Bertal képeibő Sziny Mer 1867- közö va vázlata Mednyánsz tájkép figurál vázlata Deák-Ébn vázlat 80- évekbő Gyárf Je Tetemrehívásán vázlat Munkács Paá Mészöl Liczenmaye Lo kép vázlata újabb köz Katon Gó Móri Perlmutt képe régi köz Mark Liget Barabá Moln Józs képe gyűjtemé leírás telj jegyzék ad Láz Bél E magy gyűjtemé Budape 19 képek kív körülbel 19 ó magy népi kerámi hímzések gyűj melyek 192 Iparművésze Múzeumb kül kiállítás bemutatot

15425.

CÍMS Wolf

SZEMÉLYN Wolf Gy

SZÓCI Wolfn Gyu nagyipar műgyűj Képgyűjtemén mel e évei kezd összehoz fő X mag festői vázlatai e képei á Legnevezetes darabj eg gyűjtem Szék Berta képeib Szin Me 1867 köz v vázlat Mednyáns tájké figurá vázlat Deák-Éb vázla 80 évekb Gyár J Tetemrehívásá vázla Munkác Pa Mészö Liczenmay L ké vázlat újab kö Kato G Mór Perlmut kép rég kö Mar Lige Barab Mol Józ kép gyűjtem leírá tel jegyzé a Lá Bé mag gyűjtem Budap 1 képe kí körülbe 1 mag nép kerám hímzése gyű melye 19 Iparművész Múzeum kü kiállítá bemutato

15425

CÍM Wol

SZEMÉLY Wol G

SZÓC Wolf Gy nagyipa műgyű Képgyűjtemé me éve kez összeho f ma festő vázlata képe Legnevezete darab e gyűjte Szé Bert képei Szi M 186 kö vázla Mednyán tájk figur vázla Deák-É vázl 8 évek Gyá Tetemrehívás vázl Munká P Mész Liczenma k vázla úja k Kat Mó Perlmu ké ré k Ma Lig Bara Mo Jó ké gyűjte leír te jegyz L B ma gyűjte Buda kép k körülb ma né kerá hímzés gy mely 1 Iparművés Múzeu k kiállít bemutat

1542

CÍ Wo

SZEMÉL Wo

SZÓ Wol G nagyip műgy Képgyűjtem m év ke összeh m fest vázlat kép Legnevezet dara gyűjt Sz Ber képe Sz 18 k vázl Mednyá táj figu vázl Deák- váz éve Gy Tetemrehívá váz Munk Més Liczenm vázl új Ka M Perlm k r M Li Bar M J k gyűjt leí t jegy m gyűjt Bud ké körül m n ker hímzé g mel Iparművé Múze kiállí bemuta