15426.htm

CÍMSZÓ: Wolfner

SZEMÉLYNÉV: Wolfner József

SZÓCIKK: 2.  W. József, könyvkiadó, szül. Aradon 1856 jún. 8. Egyetemi tanulmányai végeztével megalapította az országos hírűvé vált Singer és Wolfner könyvkiadó- és kereskedő céget, melynek intézésében vezetőszerepet vitt. Főképen az ifjúsági és szépirodalom köszönhet sokat W. buzgalmának. 1923-ban a cég részvénytársasággá alakult át s ennek elnök-vezérigazgatója lett. Ő adta ki Herczeg Ferenc jubileuma alkalmából annak összes műveit díszkiadásban. A fővárosi közéletben, mint képviselőtestületi tag jelentékeny szerepet játszott.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5426. címszó a lexikon => 966. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15426.htm

CÍMSZÓ: Wolfner

SZEMÉLYNÉV: Wolfner József

SZÓCIKK: 2. W. József, könyvkiadó, szül. Aradon 1856 jún. 8. Egyetemi tanulmányai végeztével megalapította az országos hírűvé vált Singer és Wolfner könyvkiadó- és kereskedő céget, melynek intézésében vezetőszerepet vitt. Főképen az ifjúsági és szépirodalom köszönhet sokat W. buzgalmának. 1923-ban a cég részvénytársasággá alakult át s ennek elnök-vezérigazgatója lett. Ő adta ki Herczeg Ferenc jubileuma alkalmából annak összes műveit díszkiadásban. A fővárosi közéletben, mint képviselőtestületi tag jelentékeny szerepet játszott.

15426.ht

CÍMSZÓ Wolfne

SZEMÉLYNÉV Wolfne Józse

SZÓCIKK 2 W József könyvkiadó szül Arado 185 jún 8 Egyetem tanulmánya végeztéve megalapított a országo hírűv vál Singe é Wolfne könyvkiadó é keresked céget melyne intézésébe vezetőszerepe vitt Főképe a ifjúság é szépirodalo köszönhe soka W buzgalmának 1923-ba cé részvénytársaságg alakul á enne elnök-vezérigazgatój lett adt k Hercze Feren jubileum alkalmábó anna össze művei díszkiadásban főváros közéletben min képviselőtestület ta jelentéken szerepe játszott

15426.h

CÍMSZ Wolfn

SZEMÉLYNÉ Wolfn Józs

SZÓCIK Józse könyvkiad szü Arad 18 jú Egyete tanulmány végeztév megalapítot ország hírű vá Sing Wolfn könyvkiad kereske cége melyn intézéséb vezetőszerep vit Főkép ifjúsá szépirodal köszönh sok buzgalmána 1923-b c részvénytársaság alaku enn elnök-vezérigazgató let ad Hercz Fere jubileu alkalmáb ann össz műve díszkiadásba főváro közéletbe mi képviselőtestüle t jelentéke szerep játszot

15426.

CÍMS Wolf

SZEMÉLYN Wolf Józ

SZÓCI Józs könyvkia sz Ara 1 j Egyet tanulmán végezté megalapíto orszá hír v Sin Wolf könyvkia keresk cég mely intézésé vezetőszere vi Főké ifjús szépiroda köszön so buzgalmán 1923- részvénytársasá alak en elnök-vezérigazgat le a Herc Fer jubile alkalmá an öss műv díszkiadásb fővár közéletb m képviselőtestül jelenték szere játszo

15426

CÍM Wol

SZEMÉLY Wol Jó

SZÓC Józ könyvki s Ar Egye tanulmá végezt megalapít orsz hí Si Wol könyvki keres cé mel intézés vezetőszer v Fők ifjú szépirod köszö s buzgalmá 1923 részvénytársas ala e elnök-vezérigazga l Her Fe jubil alkalm a ös mű díszkiadás fővá közélet képviselőtestü jelenté szer játsz

1542

CÍ Wo

SZEMÉL Wo J

SZÓ Jó könyvk A Egy tanulm végez megalapí ors h S Wo könyvk kere c me intézé vezetősze Fő ifj szépiro kösz buzgalm 192 részvénytársa al elnök-vezérigazg He F jubi alkal ö m díszkiadá főv közéle képviselőtest jelent sze játs