15427.htm

CÍMSZÓ: Wolfner

SZEMÉLYNÉV: Wolfner Tivadar

SZÓCIKK: 3.   W. Tivadar, nagyiparos és képviselő, szül. Újpesten 1864 jún. 18. A gimnáziumot és technológiát Budapesten végezte, majd atyja bőrgyárában, gyakorlati ismereteket szerzett és hosszabb tanulmányútat tett az európai államokban, Egyiptomban és az egész keleten is. Hazajövet tevékeny részt vett úgy gyára fejlesztésében, mint Újpest, majd a főváros képviselőtestületében. Elnöke lett a bőrgyárosok nemzeti egyesületének, igazgatója a technológiai múzeumnak és egyik vezetőségi tagja a kereskedelmi és iparkamarának. 1896-ban Gödöllőn képviselővé választották és több ülésszakon át képviselte ezt a kerületet a parlamentben. 1904- ben a király újpesti előnévvel nemességet adományozott W.-nek s ugyanakkor tartalékos huszárszázadosnak léptették elő.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5427. címszó a lexikon => 966. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15427.htm

CÍMSZÓ: Wolfner

SZEMÉLYNÉV: Wolfner Tivadar

SZÓCIKK: 3. W. Tivadar, nagyiparos és képviselő, szül. Újpesten 1864 jún. 18. A gimnáziumot és technológiát Budapesten végezte, majd atyja bőrgyárában, gyakorlati ismereteket szerzett és hosszabb tanulmányútat tett az európai államokban, Egyiptomban és az egész keleten is. Hazajövet tevékeny részt vett úgy gyára fejlesztésében, mint Újpest, majd a főváros képviselőtestületében. Elnöke lett a bőrgyárosok nemzeti egyesületének, igazgatója a technológiai múzeumnak és egyik vezetőségi tagja a kereskedelmi és iparkamarának. 1896-ban Gödöllőn képviselővé választották és több ülésszakon át képviselte ezt a kerületet a parlamentben. 1904- ben a király újpesti előnévvel nemességet adományozott W.-nek s ugyanakkor tartalékos huszárszázadosnak léptették elő.

15427.ht

CÍMSZÓ Wolfne

SZEMÉLYNÉV Wolfne Tivada

SZÓCIKK 3 W Tivadar nagyiparo é képviselő szül Újpeste 186 jún 18 gimnáziumo é technológiá Budapeste végezte maj atyj bőrgyárában gyakorlat ismereteke szerzet é hosszab tanulmányúta tet a európa államokban Egyiptomba é a egés kelete is Hazajöve tevéken rész vet úg gyár fejlesztésében min Újpest maj főváro képviselőtestületében Elnök let bőrgyároso nemzet egyesületének igazgatój technológia múzeumna é egyi vezetőség tagj kereskedelm é iparkamarának 1896-ba Gödöllő képviselőv választottá é töb ülésszako á képviselt ez kerülete parlamentben 1904 be királ újpest előnévve nemessége adományozot W.-ne ugyanakko tartaléko huszárszázadosna léptetté elő

15427.h

CÍMSZ Wolfn

SZEMÉLYNÉ Wolfn Tivad

SZÓCIK Tivada nagyipar képvisel szü Újpest 18 jú 1 gimnázium technológi Budapest végezt ma aty bőrgyárába gyakorla ismeretek szerze hossza tanulmányút te európ államokba Egyiptomb egé kelet i Hazajöv tevéke rés ve ú gyá fejlesztésébe mi Újpes ma fővár képviselőtestületébe Elnö le bőrgyáros nemze egyesületéne igazgató technológi múzeumn egy vezetősé tag kereskedel iparkamarána 1896-b Gödöll képviselő választott tö ülésszak képvisel e kerület parlamentbe 190 b kirá újpes előnévv nemesség adományozo W.-n ugyanakk tartalék huszárszázadosn léptett el

15427.

CÍMS Wolf

SZEMÉLYN Wolf Tiva

SZÓCI Tivad nagyipa képvise sz Újpes 1 j gimnáziu technológ Budapes végez m at bőrgyáráb gyakorl ismerete szerz hossz tanulmányú t euró államokb Egyiptom eg kele Hazajö tevék ré v gy fejlesztéséb m Újpe m fővá képviselőtestületéb Eln l bőrgyáro nemz egyesületén igazgat technológ múzeum eg vezetős ta kereskede iparkamarán 1896- Gödöl képvisel választot t üléssza képvise kerüle parlamentb 19 kir újpe előnév nemessé adományoz W.- ugyanak tartalé huszárszázados léptet e

15427

CÍM Wol

SZEMÉLY Wol Tiv

SZÓC Tiva nagyip képvis s Újpe gimnázi technoló Budape vége a bőrgyárá gyakor ismeret szer hoss tanulmány eur államok Egyipto e kel Hazaj tevé r g fejlesztésé Újp főv képviselőtestületé El bőrgyár nem egyesületé igazga technoló múzeu e vezető t keresked iparkamará 1896 Gödö képvise választo üléssz képvis kerül parlament 1 ki újp előné nemess adományo W. ugyana tartal huszárszázado lépte

1542

CÍ Wo

SZEMÉL Wo Ti

SZÓ Tiv nagyi képvi Újp gimnáz technol Budap vég bőrgyár gyako ismere sze hos tanulmán eu államo Egyipt ke Haza tev fejlesztés Új fő képviselőtestület E bőrgyá ne egyesület igazg technol múze vezet kereske iparkamar 189 Göd képvis választ üléss képvi kerü parlamen k új előn nemes adomány W ugyan tarta huszárszázad lépt