15428.htm

CÍMSZÓ: Wysber

SZEMÉLYNÉV: Wysber Lajos

SZÓCIKK: Wysber Lajos, hírlapíró, szül. 1817., halála éve és helye ismeretlen. Változatos életpályáján volt kereskedő, színházi karénekes Pesten, majd u. o. újságíró riporteri minőségben még a szabadságharc előtt. Március idusa után lapalapítási engedélyt kért és kapott. Ekkor alapította a Patriotot, mely az osztrákoknak rendkívül sok kellemetlenséget okozott. Ezért a szabadságharc leveretése után W.-nek menekülnie kellett és azóta kalandor életet élt. Két fennmaradt munkája: Über alles Das (Pest 1848.) és Lebensbilder aus Ungarn (Wien 1849).


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5428. címszó a lexikon => 966. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15428.htm

CÍMSZÓ: Wysber

SZEMÉLYNÉV: Wysber Lajos

SZÓCIKK: Wysber Lajos, hírlapíró, szül. 1817., halála éve és helye ismeretlen. Változatos életpályáján volt kereskedő, színházi karénekes Pesten, majd u. o. újságíró riporteri minőségben még a szabadságharc előtt. Március idusa után lapalapítási engedélyt kért és kapott. Ekkor alapította a Patriotot, mely az osztrákoknak rendkívül sok kellemetlenséget okozott. Ezért a szabadságharc leveretése után W.-nek menekülnie kellett és azóta kalandor életet élt. Két fennmaradt munkája: Über alles Das Pest 1848. és Lebensbilder aus Ungarn Wien 1849 .

15428.ht

CÍMSZÓ Wysbe

SZEMÉLYNÉV Wysbe Lajo

SZÓCIKK Wysbe Lajos hírlapíró szül 1817. halál év é hely ismeretlen Változato életpályájá vol kereskedő színház karéneke Pesten maj u o újságír riporter minőségbe mé szabadsághar előtt Márciu idus utá lapalapítás engedély kér é kapott Ekko alapított Patriotot mel a osztrákokna rendkívü so kellemetlensége okozott Ezér szabadsághar leveretés utá W.-ne menekülni kellet é azót kalando élete élt Ké fennmarad munkája Übe alle Da Pes 1848 é Lebensbilde au Ungar Wie 184

15428.h

CÍMSZ Wysb

SZEMÉLYNÉ Wysb Laj

SZÓCIK Wysb Lajo hírlapír szü 1817 halá é hel ismeretle Változat életpályáj vo keresked színhá karének Peste ma újságí riporte minőségb m szabadságha előt Márci idu ut lapalapítá engedél ké kapot Ekk alapítot Patrioto me osztrákokn rendkív s kellemetlenség okozot Ezé szabadságha levereté ut W.-n meneküln kelle azó kaland élet él K fennmara munkáj Üb all D Pe 184 Lebensbild a Unga Wi 18

15428.

CÍMS Wys

SZEMÉLYN Wys La

SZÓCI Wys Laj hírlapí sz 181 hal he ismeretl Változa életpályá v kereske szính karéne Pest m újság riport minőség szabadságh elő Márc id u lapalapít engedé k kapo Ek alapíto Patriot m osztrákok rendkí kellemetlensé okozo Ez szabadságh leveret u W.- menekül kell az kalan éle é fennmar munká Ü al P 18 Lebensbil Ung W 1

15428

CÍM Wy

SZEMÉLY Wy L

SZÓC Wy La hírlap s 18 ha h ismeret Változ életpály keresk szín karén Pes újsá ripor minősé szabadság el Már i lapalapí enged kap E alapít Patrio osztráko rendk kellemetlens okoz E szabadság levere W. menekü kel a kala él fennma munk a 1 Lebensbi Un

1542

CÍ W

SZEMÉL W

SZÓ W L hírla 1 h ismere Válto életpál keres szí karé Pe újs ripo minős szabadsá e Má lapalap enge ka alapí Patri osztrák rend kellemetlen oko szabadsá lever W menek ke kal é fennm mun Lebensb U