15429.htm

CÍMSZÓ: Zacharja

SZÓCIKK: "Zacharja (Zachariás), próféta a jeruzsálemi második Templom korában. Könyve a Tizenkét kisebb próféta gyűjteményébe van foglalva. Darius Hyslaspes perzsa király idejében Chaggaj prófétával (1. o.) egyidejűleg és vele együttesen lépett fel a templomépítés körül észlelt közöny ellen. A prófécia elbágyadását és bátortalanságát jellemzi, hogy könyve tele van misztikus látomásokkal, melyekben már nem Isten, hanem csak a látomásokat megfejtő angyal szól a prófétához. Egyik ily látomásában Jósua főpap áll előtte, még pedig vádlottak ruháiban, Isten pedig elrendeli, hogy ezeket vesse le és öltsön dísz­ruhát, mert Isten immár eltörölte Izrael bűnét és kilátásba helyezi a Csemetének (Dávid háza sarjadékának, a Messiásnak) eljövetelét, Egy másik látomásban arany gyertyatartó áll előtte, melyet jobbról-balról egy-egy olajfa táplál nedvével. Ezek a két fölkentet; a királyt és főpapot jelképezik ; a királyhoz pedig igy szól Isten : «Nem hadsereggel s nem erővel, hanem az Én szellememmel)) (győzöl majd). A prófétának ez időre eső szerepét megvilágítja a hetedik fejezet: «Darius király uralkodásának negyedik évében papok és próféták jelennek meg előtte és kérdezik: kell-e még bőjtölni az ötödik hónapban (Tisó beóv napján, Jeruzsálem pusztulása emlékére). Erre Isten igy felel: Ha bőjtöltök és gyászoltok az Ötödik és hetedik hónapban (Gedaljáhu megöletésének napján), még pedig immár hetven esztendő óta: nekem bőjtöltök-e ? És ha esztek-isztok, nem magatoknak esztek-isztok-e ? Inkább ezt üzeni Isten : Igazságos jog szerint ítélkezzetek kapuitokban, szeretetet és irgalmat tanúsítsatok kiki a maga testvére iránt.Özvegyet, árvát, idegent és szegényt ne fosztogassatok, gonoszat ne forraljatok testvéreitek ellen.» A Messiást szerény megjelenésűnek tartja: «Újjongj, Cion leánya, örvendezz Jeruzsálem hajadona, királyod jön,igazságos és győzedelmes, de alázatos és szamáron nyargal, vemhes, kicsi szamáron. Kiírtok akkorra szekérhadat Efrájimból, hadi mént Jeruzsálemből és pusztul a harc íjja, mert békét hirdet ő a nemzeteknek.)) Korjellemző könyvének az a részlete, mely a prófétaság alkonyát mutatja be. Az ébredés korában a papi szellem ismét túlsúlyba került és a törvény szigorú uralma mellett újabb, prófétai tanításoknak tért engedni nem lehetett, mert ezeknek az erkölcsöket nevelő hatása mellett az intézményeket felforgató erejét nem lehetett megtűrni. «Azon napon - szól Isten - kiirtom a bálványok nevét az országból, hogy ne is említtessenek többé, a prófétákat és a tisztátlansag szellemét eltávolítom az országból. De ha mégis prófétálna valaki, akkor saját szülei, tulajdon apja és anyja mondják majd neki: ne élj, mert hazugságot beszéltél Isten nevében». Szégyenkeznek majd a próféták látományaik miatt, nem öltenek szőrös köpenyt, hogy letagadhassák prófétai voltukat. Ezek a mondatok azonban csak későbbi korra vallanak, miért is Zacharja könyvének a 9. fejezettől terjedő részét későbbi toldaléknak tartják."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 5429. címszó a lexikon => 967. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15429.htm

CÍMSZÓ: Zacharja

SZÓCIKK: Zacharja Zachariás , próféta a jeruzsálemi második Templom korában. Könyve a Tizenkét kisebb próféta gyűjteményébe van foglalva. Darius Hyslaspes perzsa király idejében Chaggaj prófétával 1. o. egyidejűleg és vele együttesen lépett fel a templomépítés körül észlelt közöny ellen. A prófécia elbágyadását és bátortalanságát jellemzi, hogy könyve tele van misztikus látomásokkal, melyekben már nem Isten, hanem csak a látomásokat megfejtő angyal szól a prófétához. Egyik ily látomásában Jósua főpap áll előtte, még pedig vádlottak ruháiban, Isten pedig elrendeli, hogy ezeket vesse le és öltsön dísz­ruhát, mert Isten immár eltörölte Izrael bűnét és kilátásba helyezi a Csemetének Dávid háza sarjadékának, a Messiásnak eljövetelét, Egy másik látomásban arany gyertyatartó áll előtte, melyet jobbról-balról egy-egy olajfa táplál nedvével. Ezek a két fölkentet; a királyt és főpapot jelképezik ; a királyhoz pedig igy szól Isten : Nem hadsereggel s nem erővel, hanem az Én szellememmel győzöl majd . A prófétának ez időre eső szerepét megvilágítja a hetedik fejezet: Darius király uralkodásának negyedik évében papok és próféták jelennek meg előtte és kérdezik: kell-e még bőjtölni az ötödik hónapban Tisó beóv napján, Jeruzsálem pusztulása emlékére . Erre Isten igy felel: Ha bőjtöltök és gyászoltok az Ötödik és hetedik hónapban Gedaljáhu megöletésének napján , még pedig immár hetven esztendő óta: nekem bőjtöltök-e ? És ha esztek-isztok, nem magatoknak esztek-isztok-e ? Inkább ezt üzeni Isten : Igazságos jog szerint ítélkezzetek kapuitokban, szeretetet és irgalmat tanúsítsatok kiki a maga testvére iránt.Özvegyet, árvát, idegent és szegényt ne fosztogassatok, gonoszat ne forraljatok testvéreitek ellen. A Messiást szerény megjelenésűnek tartja: Újjongj, Cion leánya, örvendezz Jeruzsálem hajadona, királyod jön,igazságos és győzedelmes, de alázatos és szamáron nyargal, vemhes, kicsi szamáron. Kiírtok akkorra szekérhadat Efrájimból, hadi mént Jeruzsálemből és pusztul a harc íjja, mert békét hirdet ő a nemzeteknek. Korjellemző könyvének az a részlete, mely a prófétaság alkonyát mutatja be. Az ébredés korában a papi szellem ismét túlsúlyba került és a törvény szigorú uralma mellett újabb, prófétai tanításoknak tért engedni nem lehetett, mert ezeknek az erkölcsöket nevelő hatása mellett az intézményeket felforgató erejét nem lehetett megtűrni. Azon napon - szól Isten - kiirtom a bálványok nevét az országból, hogy ne is említtessenek többé, a prófétákat és a tisztátlansag szellemét eltávolítom az országból. De ha mégis prófétálna valaki, akkor saját szülei, tulajdon apja és anyja mondják majd neki: ne élj, mert hazugságot beszéltél Isten nevében . Szégyenkeznek majd a próféták látományaik miatt, nem öltenek szőrös köpenyt, hogy letagadhassák prófétai voltukat. Ezek a mondatok azonban csak későbbi korra vallanak, miért is Zacharja könyvének a 9. fejezettől terjedő részét későbbi toldaléknak tartják.

15429.ht

CÍMSZÓ Zacharj

SZÓCIKK Zacharj Zachariá prófét jeruzsálem másodi Templo korában Könyv Tizenké kiseb prófét gyűjteményéb va foglalva Dariu Hyslaspe perzs királ idejébe Chagga prófétáva 1 o egyidejűle é vel együttese lépet fe templomépíté körü észlel közön ellen próféci elbágyadásá é bátortalanságá jellemzi hog könyv tel va misztiku látomásokkal melyekbe má ne Isten hane csa látomásoka megfejt angya szó prófétához Egyi il látomásába Jósu főpa ál előtte mé pedi vádlotta ruháiban Iste pedi elrendeli hog ezeke vess l é öltsö dísz­ruhát mer Iste immá eltörölt Izrae bűné é kilátásb helyez Csemeténe Dávi ház sarjadékának Messiásna eljövetelét Eg mási látomásba aran gyertyatart ál előtte melye jobbról-balró egy-eg olajf táplá nedvével Eze ké fölkentet király é főpapo jelképezi királyho pedi ig szó Iste Ne hadseregge ne erővel hane a É szellememme győzö maj prófétána e időr es szerepé megvilágítj hetedi fejezet Dariu királ uralkodásána negyedi évébe papo é prófétá jelenne me előtt é kérdezik kell- mé bőjtöln a ötödi hónapba Tis beó napján Jeruzsále pusztulás emlékér Err Iste ig felel H bőjtöltö é gyászolto a Ötödi é hetedi hónapba Gedaljáh megöletéséne napjá mé pedi immá hetve esztend óta neke bőjtöltök- É h esztek-isztok ne magatokna esztek-isztok- Inkáb ez üzen Iste Igazságo jo szerin ítélkezzete kapuitokban szeretete é irgalma tanúsítsato kik mag testvér iránt.Özvegyet árvát idegen é szegény n fosztogassatok gonosza n forraljato testvéreite ellen Messiás szerén megjelenésűne tartja Újjongj Cio leánya örvendez Jeruzsále hajadona királyo jön,igazságo é győzedelmes d alázato é szamáro nyargal vemhes kics szamáron Kiírto akkorr szekérhada Efrájimból had mén Jeruzsálembő é pusztu har íjja mer béké hirde nemzeteknek Korjellemz könyvéne a részlete mel prófétasá alkonyá mutatj be A ébredé korába pap szelle ismé túlsúlyb kerül é törvén szigor uralm mellet újabb próféta tanításokna tér engedn ne lehetett mer ezekne a erkölcsöke nevel hatás mellet a intézményeke felforgat erejé ne lehetet megtűrni Azo napo szó Iste kiirto bálványo nevé a országból hog n i említtessene többé prófétáka é tisztátlansa szellemé eltávolíto a országból D h mégi prófétáln valaki akko sajá szülei tulajdo apj é anyj mondjá maj neki n élj mer hazugságo beszélté Iste nevébe Szégyenkezne maj prófétá látományai miatt ne öltene szőrö köpenyt hog letagadhassá próféta voltukat Eze mondato azonba csa később korr vallanak miér i Zacharj könyvéne 9 fejezettő terjed részé később toldalékna tartják

15429.h

CÍMSZ Zachar

SZÓCIK Zachar Zachari prófé jeruzsále másod Templ korába Köny Tizenk kise prófé gyűjteményé v foglalv Dari Hyslasp perz kirá idejéb Chagg prófétáv egyidejűl ve együttes lépe f templomépít kör észle közö elle próféc elbágyadás bátortalanság jellemz ho köny te v misztik látomásokka melyekb m n Iste han cs látomások megfej angy sz prófétáho Egy i látomásáb Jós főp á előtt m ped vádlott ruháiba Ist ped elrendel ho ezek ves ölts dísz­ruhá me Ist imm eltöröl Izra bűn kilátás helye Csemetén Dáv há sarjadékána Messiásn eljövetelé E más látomásb ara gyertyatar á előtt mely jobbról-balr egy-e olaj tápl nedvéve Ez k fölkente királ főpap jelképez királyh ped i sz Ist N hadseregg n erőve han szellememm győz ma prófétán idő e szerep megvilágít heted fejeze Dari kirá uralkodásán negyed évéb pap prófét jelenn m előt kérdezi kell m bőjtöl ötöd hónapb Ti be napjá Jeruzsál pusztulá emléké Er Ist i fele bőjtölt gyászolt Ötöd heted hónapb Gedaljá megöletésén napj m ped imm hetv eszten ót nek bőjtöltök esztek-iszto n magatokn esztek-isztok Inká e üze Ist Igazság j szeri ítélkezzet kapuitokba szeretet irgalm tanúsítsat ki ma testvé iránt.Özvegye árvá idege szegén fosztogassato gonosz forraljat testvéreit elle Messiá szeré megjelenésűn tartj Újjong Ci leány örvende Jeruzsál hajadon király jön,igazság győzedelme alázat szamár nyarga vemhe kic szamáro Kiírt akkor szekérhad Efrájimbó ha mé Jeruzsálemb puszt ha íjj me bék hird nemzetekne Korjellem könyvén részlet me prófétas alkony mutat b ébred koráb pa szell ism túlsúly kerü törvé szigo ural melle újab prófét tanításokn té enged n lehetet me ezekn erkölcsök neve hatá melle intézmények felforga erej n lehete megtűrn Az nap sz Ist kiirt bálvány nev országbó ho említtessen több próféták tisztátlans szellem eltávolít országbó még prófétál valak akk saj szüle tulajd ap any mondj ma nek él me hazugság beszélt Ist nevéb Szégyenkezn ma prófét látománya miat n ölten szőr köpeny ho letagadhass prófét voltuka Ez mondat azonb cs későb kor vallana mié Zachar könyvén fejezett terje rész későb toldalékn tartjá

15429.

CÍMS Zacha

SZÓCI Zacha Zachar próf jeruzsál máso Temp koráb Kön Tizen kis próf gyűjtemény foglal Dar Hyslas per kir idejé Chag prófétá egyidejű v együtte lép templomépí kö észl köz ell prófé elbágyadá bátortalansá jellem h kön t miszti látomásokk melyek Ist ha c látomáso megfe ang s prófétáh Eg látomásá Jó fő előt pe vádlot ruháib Is pe elrende h eze ve ölt dísz­ruh m Is im eltörö Izr bű kilátá hely Csemeté Dá h sarjadékán Messiás eljövetel má látomás ar gyertyata előt mel jobbról-bal egy- ola táp nedvév E fölkent kirá főpa jelképe király pe s Is hadsereg erőv ha szellemem győ m prófétá id szere megvilágí hete fejez Dar kir uralkodásá negye évé pa prófé jelen elő kérdez kel bőjtö ötö hónap T b napj Jeruzsá pusztul emlék E Is fel bőjtöl gyászol Ötö hete hónap Gedalj megöletésé nap pe im het eszte ó ne bőjtöltö esztek-iszt magatok esztek-iszto Ink üz Is Igazsá szer ítélkezze kapuitokb szerete irgal tanúsítsa k m testv iránt.Özvegy árv ideg szegé fosztogassat gonos forralja testvérei ell Messi szer megjelenésű tart Újjon C leán örvend Jeruzsá hajado királ jön,igazsá győzedelm aláza szamá nyarg vemh ki szamár Kiír akko szekérha Efrájimb h m Jeruzsálem pusz h íj m bé hir nemzetekn Korjelle könyvé részle m próféta alkon muta ébre korá p szel is túlsúl ker törv szig ura mell úja prófé tanítások t enge lehete m ezek erkölcsö nev hat mell intézménye felforg ere lehet megtűr A na s Is kiir bálván ne országb h említtesse töb prófétá tisztátlan szelle eltávolí országb mé prófétá vala ak sa szül tulaj a an mond m ne é m hazugsá beszél Is nevé Szégyenkez m prófé látomány mia ölte sző köpen h letagadhas prófé voltuk E monda azon c késő ko vallan mi Zacha könyvé fejezet terj rés késő toldalék tartj

15429

CÍM Zach

SZÓC Zach Zacha pró jeruzsá más Tem korá Kö Tize ki pró gyűjtemén fogla Da Hysla pe ki idej Cha prófét egyidej együtt lé templomép k ész kö el próf elbágyad bátortalans jelle kö miszt látomások melye Is h látomás megf an prófétá E látomás J f elő p vádlo ruhái I p elrend ez v öl dísz­ru I i eltör Iz b kilát hel Csemet D sarjadéká Messiá eljövete m látomá a gyertyat elő me jobbról-ba egy ol tá nedvé fölken kir főp jelkép királ p I hadsere erő h szelleme gy prófét i szer megvilág het feje Da ki uralkodás negy év p próf jele el kérde ke bőjt öt hóna nap Jeruzs pusztu emlé I fe bőjtö gyászo Öt het hóna Gedal megöletés na p i he eszt n bőjtölt esztek-isz magato esztek-iszt In ü I Igazs sze ítélkezz kapuitok szeret irga tanúsíts test iránt.Özveg ár ide szeg fosztogassa gono forralj testvére el Mess sze megjelenés tar Újjo leá örven Jeruzs hajad kirá jön,igazs győzedel aláz szam nyar vem k szamá Kií akk szekérh Efrájim Jeruzsále pus í b hi nemzetek Korjell könyv részl prófét alko mut ébr kor sze i túlsú ke tör szi ur mel új próf tanításo eng lehet eze erkölcs ne ha mel intézmény felfor er lehe megtű n I kii bálvá n ország említtess tö prófét tisztátla szell eltávol ország m prófét val a s szü tula a mon n hazugs beszé I nev Szégyenke próf látomán mi ölt sz köpe letagadha próf voltu mond azo kés k valla m Zach könyv fejeze ter ré kés toldalé tart

1542

CÍ Zac

SZÓ Zac Zach pr jeruzs má Te kor K Tiz k pr gyűjtemé fogl D Hysl p k ide Ch prófé egyide együt l templomé és k e pró elbágya bátortalan jell k misz látomáso mely I látomá meg a prófét látomá el vádl ruhá elren e ö dísz­r eltö I kilá he Cseme sarjadék Messi eljövet látom gyertya el m jobbról-b eg o t nedv fölke ki fő jelké kirá hadser er szellem g prófé sze megvilá he fej D k uralkodá neg é pró jel e kérd k bőj ö hón na Jeruz puszt eml f bőjt gyász Ö he hón Geda megöleté n h esz bőjtöl esztek-is magat esztek-isz I Igaz sz ítélkez kapuito szere irg tanúsít tes iránt.Özve á id sze fosztogass gon forral testvér e Mes sz megjelené ta Újj le örve Jeruz haja kir jön,igaz győzede alá sza nya ve szam Ki ak szekér Efráji Jeruzsál pu h nemzete Korjel köny rész prófé alk mu éb ko sz túls k tö sz u me ú pró tanítás en lehe ez erkölc n h me intézmén felfo e leh megt ki bálv orszá említtes t prófé tisztátl szel eltávo orszá prófé va sz tul mo hazug besz ne Szégyenk pró látomá m öl s köp letagadh pró volt mon az ké vall Zac köny fejez te r ké toldal tar