15430.htm

CÍMSZÓ: Zádor

SZEMÉLYNÉV: Zádor István

SZÓCIKK: Zádor, 1. István, festő és grafikus, szül. Nagykikindán 1882. Előbb Vajda Zsigmondnál és Szablya-Frischauf iskolájában tanult festeni, aztán Párisban, majd Firenzében folytatta tanulmányait. A Műcsarnok 1907. tárlatán szerepelt először. 1912-ben az állami illusztráció-díjat, 1913. a Lipótvárosi Kaszinó-díját, 1919. pedig egy enteriőr képével a kis aranyérmet nyerte el. Harctéren készült rajzainak és arcképrajzainak egy részét az Ernst Múzeumban 1921. állította ki. (Talaat pasa, József főherceg, Mackensen stb). Rajzait, litográfiáit és rézkarcait a külföldön is elismerték. Német városokról 80 lapból álló rézkarc sorozatot, magyar városokról és Budapestről litográfia sorozatot adott ki. 1927-ben számos rajzot és litográfiát készített szentföldi útjáról. Sok rajza és grafikai lapja van a bécsi Albertinaban, a londoni British Múzeumban, a Szépm. Múzeumban és más külföldi gyűjteményben. Mint festő, főleg enteriőrjeivel, egyszerűen beállított arcképeivel (Lengyel Menyhért, Keszler József) és hangulatos szolnoki tájképeivel aratott sikereket. A Szinyei Merse Társaság tagja.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5430. címszó a lexikon => 967. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15430.htm

CÍMSZÓ: Zádor

SZEMÉLYNÉV: Zádor István

SZÓCIKK: Zádor, 1. István, festő és grafikus, szül. Nagykikindán 1882. Előbb Vajda Zsigmondnál és Szablya-Frischauf iskolájában tanult festeni, aztán Párisban, majd Firenzében folytatta tanulmányait. A Műcsarnok 1907. tárlatán szerepelt először. 1912-ben az állami illusztráció-díjat, 1913. a Lipótvárosi Kaszinó-díját, 1919. pedig egy enteriőr képével a kis aranyérmet nyerte el. Harctéren készült rajzainak és arcképrajzainak egy részét az Ernst Múzeumban 1921. állította ki. Talaat pasa, József főherceg, Mackensen stb . Rajzait, litográfiáit és rézkarcait a külföldön is elismerték. Német városokról 80 lapból álló rézkarc sorozatot, magyar városokról és Budapestről litográfia sorozatot adott ki. 1927-ben számos rajzot és litográfiát készített szentföldi útjáról. Sok rajza és grafikai lapja van a bécsi Albertinaban, a londoni British Múzeumban, a Szépm. Múzeumban és más külföldi gyűjteményben. Mint festő, főleg enteriőrjeivel, egyszerűen beállított arcképeivel Lengyel Menyhért, Keszler József és hangulatos szolnoki tájképeivel aratott sikereket. A Szinyei Merse Társaság tagja.

15430.ht

CÍMSZÓ Zádo

SZEMÉLYNÉV Zádo Istvá

SZÓCIKK Zádor 1 István fest é grafikus szül Nagykikindá 1882 Előb Vajd Zsigmondná é Szablya-Frischau iskolájába tanul festeni aztá Párisban maj Firenzébe folytatt tanulmányait Műcsarno 1907 tárlatá szerepel először 1912-be a állam illusztráció-díjat 1913 Lipótváros Kaszinó-díját 1919 pedi eg enteriő képéve ki aranyérme nyert el Harctére készül rajzaina é arcképrajzaina eg részé a Erns Múzeumba 1921 állított ki Talaa pasa Józse főherceg Mackense st Rajzait litográfiái é rézkarcai külföldö i elismerték Néme városokró 8 lapbó áll rézkar sorozatot magya városokró é Budapestrő litográfi sorozato adot ki 1927-be számo rajzo é litográfiá készítet szentföld útjáról So rajz é grafika lapj va bécs Albertinaban london Britis Múzeumban Szépm Múzeumba é má külföld gyűjteményben Min festő főle enteriőrjeivel egyszerűe beállítot arcképeive Lengye Menyhért Keszle Józse é hangulato szolnok tájképeive aratot sikereket Szinye Mers Társasá tagja

15430.h

CÍMSZ Zád

SZEMÉLYNÉ Zád Istv

SZÓCIK Zádo Istvá fes grafiku szü Nagykikind 188 Elő Vaj Zsigmondn Szablya-Frischa iskolájáb tanu festen azt Párisba ma Firenzéb folytat tanulmányai Műcsarn 190 tárlat szerepe előszö 1912-b álla illusztráció-díja 191 Lipótváro Kaszinó-díjá 191 ped e enteri képév k aranyérm nyer e Harctér készü rajzain arcképrajzain e rész Ern Múzeumb 192 állítot k Tala pas Józs főherce Mackens s Rajzai litográfiá rézkarca külföld elismerté Ném városokr lapb ál rézka sorozato magy városokr Budapestr litográf sorozat ado k 1927-b szám rajz litográfi készíte szentföl útjáró S raj grafik lap v béc Albertinaba londo Briti Múzeumba Szép Múzeumb m külföl gyűjteménybe Mi fest fől enteriőrjeive egyszerű beállíto arcképeiv Lengy Menyhér Keszl Józs hangulat szolno tájképeiv arato sikereke Sziny Mer Társas tagj

15430.

CÍMS Zá

SZEMÉLYN Zá Ist

SZÓCI Zád Istv fe grafik sz Nagykikin 18 El Va Zsigmond Szablya-Frisch iskolájá tan feste az Párisb m Firenzé folyta tanulmánya Műcsar 19 tárla szerep elősz 1912- áll illusztráció-díj 19 Lipótvár Kaszinó-díj 19 pe enter képé aranyér nye Harcté kész rajzai arcképrajzai rés Er Múzeum 19 állíto Tal pa Józ főherc Macken Rajza litográfi rézkarc külföl elismert Né városok lap á rézk sorozat mag városok Budapest litográ soroza ad 1927- szá raj litográf készít szentfö útjár ra grafi la bé Albertinab lond Brit Múzeumb Szé Múzeum külfö gyűjteményb M fes fő enteriőrjeiv egyszer beállít arcképei Leng Menyhé Kesz Józ hangula szoln tájképei arat sikerek Szin Me Társa tag

15430

CÍM Z

SZEMÉLY Z Is

SZÓC Zá Ist f grafi s Nagykiki 1 E V Zsigmon Szablya-Frisc iskoláj ta fest a Páris Firenz folyt tanulmány Műcsa 1 tárl szere elős 1912 ál illusztráció-dí 1 Lipótvá Kaszinó-dí 1 p ente kép aranyé ny Harct kés rajza arcképrajza ré E Múzeu 1 állít Ta p Jó főher Macke Rajz litográf rézkar külfö elismer N városo la réz soroza ma városo Budapes litogr soroz a 1927 sz ra litográ készí szentf útjá r graf l b Albertina lon Bri Múzeum Sz Múzeu külf gyűjtemény fe f enteriőrjei egysze beállí arcképe Len Menyh Kes Jó hangul szol tájképe ara sikere Szi M Társ ta

1543SZEMÉL I

SZÓ Z Is graf Nagykik Zsigmo Szablya-Fris iskolá t fes Pári Firen foly tanulmán Műcs tár szer elő 191 á illusztráció-d Lipótv Kaszinó-d ent ké arany n Harc ké rajz arcképrajz r Múze állí T J főhe Mack Raj litográ rézka külf elisme város l ré soroz m város Budape litog soro 192 s r litogr kész szent útj gra Albertin lo Br Múzeu S Múze kül gyűjtemén f enteriőrje egysz beáll arckép Le Meny Ke J hangu szo tájkép ar siker Sz Tár t