15433.htm

CÍMSZÓ: Zahler

SZEMÉLYNÉV: Zahler Emil

SZÓCIKK: Zahler Emil orvos, szül. Nádasdon (Abauj-Torna vm.) 1875 dec. 27. Egyetemi tanulmányait Budapesten és Bécsben végezte. Eleinte a Poliklinika gyermekosztályán volt tanársegéd, majd 16 évig fővárosi kerületi orvos volt. Jelenleg a Phönix biztosító főorvosa és az Újságírók Szanatórium egyesületének orvosa. A zsidó közéletben ifjúkora óta szerepel. A VIII-ik és IX-ik kerületi izr. nőegyletnek 27 év óta ügyvezető elnöke, a Páva-utcai templomkörzet díszelnöke. Sokáig tagja volt a Pesti Izr. Hitközség választmányának, 1924 óta pedig mint előljáró nagy hozzá­rtéssel és szociális érzékkel vezeti a hitközség legjelentősebb ügyosztályát, a jótékonysági ügyosztályt. Zsidó kulturális és szociális kérdésekről állandóan tart előadásokat s ilyen cikkei gyakran jelennek meg felekezeti lapokban.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5433. címszó a lexikon => 967. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15433.htm

CÍMSZÓ: Zahler

SZEMÉLYNÉV: Zahler Emil

SZÓCIKK: Zahler Emil orvos, szül. Nádasdon Abauj-Torna vm. 1875 dec. 27. Egyetemi tanulmányait Budapesten és Bécsben végezte. Eleinte a Poliklinika gyermekosztályán volt tanársegéd, majd 16 évig fővárosi kerületi orvos volt. Jelenleg a Phönix biztosító főorvosa és az Újságírók Szanatórium egyesületének orvosa. A zsidó közéletben ifjúkora óta szerepel. A VIII-ik és IX-ik kerületi izr. nőegyletnek 27 év óta ügyvezető elnöke, a Páva-utcai templomkörzet díszelnöke. Sokáig tagja volt a Pesti Izr. Hitközség választmányának, 1924 óta pedig mint előljáró nagy hozzá­rtéssel és szociális érzékkel vezeti a hitközség legjelentősebb ügyosztályát, a jótékonysági ügyosztályt. Zsidó kulturális és szociális kérdésekről állandóan tart előadásokat s ilyen cikkei gyakran jelennek meg felekezeti lapokban.

15433.ht

CÍMSZÓ Zahle

SZEMÉLYNÉV Zahle Emi

SZÓCIKK Zahle Emi orvos szül Nádasdo Abauj-Torn vm 187 dec 27 Egyetem tanulmányai Budapeste é Bécsbe végezte Eleint Poliklinik gyermekosztályá vol tanársegéd maj 1 évi főváros kerület orvo volt Jelenle Phöni biztosít főorvos é a Újságíró Szanatóriu egyesületéne orvosa zsid közéletbe ifjúkor ót szerepel VIII-i é IX-i kerület izr nőegyletne 2 é ót ügyvezet elnöke Páva-utca templomkörze díszelnöke Sokái tagj vol Pest Izr Hitközsé választmányának 192 ót pedi min előljár nag hozzá­rtésse é szociáli érzékke vezet hitközsé legjelentőseb ügyosztályát jótékonyság ügyosztályt Zsid kulturáli é szociáli kérdésekrő állandóa tar előadásoka ilye cikke gyakra jelenne me felekezet lapokban

15433.h

CÍMSZ Zahl

SZEMÉLYNÉ Zahl Em

SZÓCIK Zahl Em orvo szü Nádasd Abauj-Tor v 18 de 2 Egyete tanulmánya Budapest Bécsb végezt Elein Poliklini gyermekosztály vo tanársegé ma év főváro kerüle orv vol Jelenl Phön biztosí főorvo Újságír Szanatóri egyesületén orvos zsi közéletb ifjúko ó szerepe VIII- IX- kerüle iz nőegyletn ó ügyveze elnök Páva-utc templomkörz díszelnök Soká tag vo Pes Iz Hitközs választmányána 19 ó ped mi előljá na hozzá­rtéss szociál érzékk veze hitközs legjelentőse ügyosztályá jótékonysá ügyosztály Zsi kulturál szociál kérdésekr állandó ta előadások ily cikk gyakr jelenn m felekeze lapokba

15433.

CÍMS Zah

SZEMÉLYN Zah E

SZÓCI Zah E orv sz Nádas Abauj-To 1 d Egyet tanulmány Budapes Bécs végez Elei Poliklin gyermekosztál v tanárseg m é fővár kerül or vo Jelen Phö biztos főorv Újságí Szanatór egyesületé orvo zs közélet ifjúk szerep VIII IX kerül i nőegylet ügyvez elnö Páva-ut templomkör díszelnö Sok ta v Pe I Hitköz választmányán 1 pe m előlj n hozzá­rtés szociá érzék vez hitköz legjelentős ügyosztály jótékonys ügyosztál Zs kulturá szociá kérdések álland t előadáso il cik gyak jelen felekez lapokb

15433

CÍM Za

SZEMÉLY Za

SZÓC Za or s Náda Abauj-T Egye tanulmán Budape Béc vége Ele Polikli gyermekosztá tanárse fővá kerü o v Jele Ph bizto főor Újság Szanató egyesület orv z közéle ifjú szere VII I kerü nőegyle ügyve eln Páva-u templomkö díszeln So t P Hitkö választmányá p elől hozzá­rté szoci érzé ve hitkö legjelentő ügyosztál jótékony ügyosztá Z kultur szoci kérdése állan előadás i ci gya jele feleke lapok

1543

CÍ Z

SZEMÉL Z

SZÓ Z o Nád Abauj- Egy tanulmá Budap Bé vég El Polikl gyermekoszt tanárs főv ker Jel P bizt főo Újsá Szanat egyesüle or közél ifj szer VI ker nőegyl ügyv el Páva- templomk díszel S Hitk választmány elő hozzá­rt szoc érz v hitk legjelent ügyosztá jótékon ügyoszt kultu szoc kérdés álla előadá c gy jel felek lapo