15435.htm

CÍMSZÓ: Zakariás

SZÓCIKK: Zakariás, orvos és fizikus. Pozsonyban élt II. Ulászló uralkodása alatt. 1511-ben az 1510 óta másodízben kitört dögvész idején Buzlay Miklós, a király főudvarmestere Budára hívta Z.-t, aki úgy a királynak, mint több országnagynak sikeres segítséget nyújtott ez alkalommal. A király azzal jutalmazta meg, hogy felmentette a. zsidóöltözet kötelező viselete alól. Bár első sorban Pozsony város érdeke kívánta, hogy az ott működő orvos nyugalomban és biztonságban járhasson a betegeihez, a város tanácsa mégis csak a tárnok ismételt felszólítására engedte el Z-nak a csuklyaviselést.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 5435. címszó a lexikon => 969. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15435.htm

CÍMSZÓ: Zakariás

SZÓCIKK: Zakariás, orvos és fizikus. Pozsonyban élt II. Ulászló uralkodása alatt. 1511-ben az 1510 óta másodízben kitört dögvész idején Buzlay Miklós, a király főudvarmestere Budára hívta Z.-t, aki úgy a királynak, mint több országnagynak sikeres segítséget nyújtott ez alkalommal. A király azzal jutalmazta meg, hogy felmentette a. zsidóöltözet kötelező viselete alól. Bár első sorban Pozsony város érdeke kívánta, hogy az ott működő orvos nyugalomban és biztonságban járhasson a betegeihez, a város tanácsa mégis csak a tárnok ismételt felszólítására engedte el Z-nak a csuklyaviselést.

15435.ht

CÍMSZÓ Zakariá

SZÓCIKK Zakariás orvo é fizikus Pozsonyba él II Ulászl uralkodás alatt 1511-be a 151 ót másodízbe kitör dögvés idejé Buzla Miklós királ főudvarmester Budár hívt Z.-t ak úg királynak min töb országnagyna sikere segítsége nyújtot e alkalommal királ azza jutalmazt meg hog felmentett a zsidóöltöze kötelez viselet alól Bá els sorba Pozson váro érdek kívánta hog a ot működ orvo nyugalomba é biztonságba járhasso betegeihez váro tanács mégi csa tárno ismétel felszólításár engedt e Z-na csuklyaviselést

15435.h

CÍMSZ Zakari

SZÓCIK Zakariá orv fiziku Pozsonyb é I Ulász uralkodá alat 1511-b 15 ó másodízb kitö dögvé idej Buzl Mikló kirá főudvarmeste Budá hív Z.- a ú királyna mi tö országnagyn siker segítség nyújto alkalomma kirá azz jutalmaz me ho felmentet zsidóöltöz kötele visele aló B el sorb Pozso vár érde kívánt ho o műkö orv nyugalomb biztonságb járhass betegeihe vár tanác még cs tárn isméte felszólításá enged Z-n csuklyaviselés

15435.

CÍMS Zakar

SZÓCI Zakari or fizik Pozsony Ulás uralkod ala 1511- 1 másodíz kit dögv ide Buz Mikl kir főudvarmest Bud hí Z. királyn m t országnagy sike segítsé nyújt alkalomm kir az jutalma m h felmente zsidóöltö kötel visel al e sor Pozs vá érd kíván h műk or nyugalom biztonság járhas betegeih vá taná mé c tár ismét felszólítás enge Z- csuklyaviselé

15435

CÍM Zaka

SZÓC Zakar o fizi Pozson Ulá uralko al 1511 másodí ki dög id Bu Mik ki főudvarmes Bu h Z király országnag sik segíts nyúj alkalom ki a jutalm felment zsidóölt köte vise a so Poz v ér kívá mű o nyugalo biztonsá járha betegei v tan m tá ismé felszólítá eng Z csuklyavisel

1543

CÍ Zak

SZÓ Zaka fiz Pozso Ul uralk a 151 másod k dö i B Mi k főudvarme B királ országna si segít nyú alkalo k jutal felmen zsidóöl köt vis s Po é kív m nyugal biztons járh betege ta t ism felszólít en csuklyavise