15436.htm

CÍMSZÓ: Zalaegerszeg

SZÓCIKK: Zalaegerszeg, rend. tan. város, Zala vrn. 13,239 lak. között 1657 zsidó. A zsidó hitközség alapításának pontos ideje ismeretlen, de a rendelkezésre álló feljegyzésekből kitűnik, hogy 1750 körül a Graner, Rosenthal, Boschan és Kaiser családok alapították. Az első rabbi Meiseles Smelke volt (szül. 1754., megh. 1853.). Az első templom a Szenczi szombathelyi püspök által adományozott telken épült. Ez a telek 1848-ig a püspökség tulajdonát képezte, aminek jeléül a hitközség egy aranyat fizetett évi bér fejében. 1848-ban a hitközség beszüntette a bérfizetést és István Vilmos püspök idejében a telket átírták a hitközség nevére. A hitközség taglétszámának növekedése folytán szükségessé vált később egy na­gyobb befogadó képességű templom építése. Az építés céljaira a kormány az országos tanítói nyugdíjalapból 120,000 korona kölcsönt folyósított a hitközségnek. 1903-ban kezdték az építkezést és 1904. fejezték be.1820-ban létesült az elemi iskola egy tanerővel, 20 évvel később már három tanerő működött. A tanítási nyelv kezdettől fogva magyar volt. Az iskolát 1869. a város 1897. pedig az állam vette át. A hitközség nagyon hasznos tevékenységet fejtett ki a jótékonyság terén és különböző fontos intézményeket létesített. 1800. Chevra Kadisa, 1836. Bikur Cholim és Talmud-Tóra, 1882. Nőegylet és Chanukka Egylet, 1885. Maskil el dal, 1892. Kenyéregylet alakult. A Nőegyletet Fischer Pálné, a Chanukka Egyletet Fürst Béláné és a Kenyéregyletet Gráner Gézáné vezeti. 1868-ig a hitközség statusquo alapon működött, mig 1868. a kongresszusi párthoz csatlakozott s a IX. községkerülethez tartozik. Lélekszáma belterületen 1048, családszám 265, adófizetők 333. Foglalkozásuk: 188 kereskedő, 41 magántisztviselő, 26 iparos, 17 köztisztviselő, 13 orvos, 12 ügyvéd, 6 nagyiparos, 6 más szabadpályán, 5 mérnök, 5 munkás, 4 vállalkozó, 4 gazdálkodó, 3 nagykereskedő, 1 tanító, 41 magánzó és 36 egyéb, 8 munkanélküli és 28 közadakozásból él. A hitközség évi költségvetése 25,961 pengő. A világháborúban 205-en vettek részt, akik közül 33 hősi halált halt. A közgazdaság terén fontos szerepük van Fürst Béla, Steiner Béláné, Löwenstein Jakab és Ignác, Hűvös Salamon és Kemény Ödön birtokosoknak. Megemlítésre méltó Schütz Salamon, aki 1865. kékfestő gyárat létesített. A hitközség mai vezetősége: Junger Mózes főrabbi, Boschan Gyula díszelnök, Rosenthal Jenő elnök, Löwenstein Ignác alelnök, Sándor Zsigmond Talmud-Tóra elnök, Fenyvesi Simon Chevra Kadisa elnök, Grosz Győző Maszkil el dal gondnok és Gerő Simon titkár.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 5436. címszó a lexikon => 968. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15436.htm

CÍMSZÓ: Zalaegerszeg

SZÓCIKK: Zalaegerszeg, rend. tan. város, Zala vrn. 13,239 lak. között 1657 zsidó. A zsidó hitközség alapításának pontos ideje ismeretlen, de a rendelkezésre álló feljegyzésekből kitűnik, hogy 1750 körül a Graner, Rosenthal, Boschan és Kaiser családok alapították. Az első rabbi Meiseles Smelke volt szül. 1754., megh. 1853. . Az első templom a Szenczi szombathelyi püspök által adományozott telken épült. Ez a telek 1848-ig a püspökség tulajdonát képezte, aminek jeléül a hitközség egy aranyat fizetett évi bér fejében. 1848-ban a hitközség beszüntette a bérfizetést és István Vilmos püspök idejében a telket átírták a hitközség nevére. A hitközség taglétszámának növekedése folytán szükségessé vált később egy na­gyobb befogadó képességű templom építése. Az építés céljaira a kormány az országos tanítói nyugdíjalapból 120,000 korona kölcsönt folyósított a hitközségnek. 1903-ban kezdték az építkezést és 1904. fejezték be.1820-ban létesült az elemi iskola egy tanerővel, 20 évvel később már három tanerő működött. A tanítási nyelv kezdettől fogva magyar volt. Az iskolát 1869. a város 1897. pedig az állam vette át. A hitközség nagyon hasznos tevékenységet fejtett ki a jótékonyság terén és különböző fontos intézményeket létesített. 1800. Chevra Kadisa, 1836. Bikur Cholim és Talmud-Tóra, 1882. Nőegylet és Chanukka Egylet, 1885. Maskil el dal, 1892. Kenyéregylet alakult. A Nőegyletet Fischer Pálné, a Chanukka Egyletet Fürst Béláné és a Kenyéregyletet Gráner Gézáné vezeti. 1868-ig a hitközség statusquo alapon működött, mig 1868. a kongresszusi párthoz csatlakozott s a IX. községkerülethez tartozik. Lélekszáma belterületen 1048, családszám 265, adófizetők 333. Foglalkozásuk: 188 kereskedő, 41 magántisztviselő, 26 iparos, 17 köztisztviselő, 13 orvos, 12 ügyvéd, 6 nagyiparos, 6 más szabadpályán, 5 mérnök, 5 munkás, 4 vállalkozó, 4 gazdálkodó, 3 nagykereskedő, 1 tanító, 41 magánzó és 36 egyéb, 8 munkanélküli és 28 közadakozásból él. A hitközség évi költségvetése 25,961 pengő. A világháborúban 205-en vettek részt, akik közül 33 hősi halált halt. A közgazdaság terén fontos szerepük van Fürst Béla, Steiner Béláné, Löwenstein Jakab és Ignác, Hűvös Salamon és Kemény Ödön birtokosoknak. Megemlítésre méltó Schütz Salamon, aki 1865. kékfestő gyárat létesített. A hitközség mai vezetősége: Junger Mózes főrabbi, Boschan Gyula díszelnök, Rosenthal Jenő elnök, Löwenstein Ignác alelnök, Sándor Zsigmond Talmud-Tóra elnök, Fenyvesi Simon Chevra Kadisa elnök, Grosz Győző Maszkil el dal gondnok és Gerő Simon titkár.

15436.ht

CÍMSZÓ Zalaegersze

SZÓCIKK Zalaegerszeg rend tan város Zal vrn 13,23 lak közöt 165 zsidó zsid hitközsé alapításána ponto idej ismeretlen d rendelkezésr áll feljegyzésekbő kitűnik hog 175 körü Graner Rosenthal Boscha é Kaise családo alapították A els rabb Meisele Smelk vol szül 1754. megh 1853 A els templo Szencz szombathely püspö álta adományozot telke épült E tele 1848-i püspöksé tulajdoná képezte amine jeléü hitközsé eg aranya fizetet év bé fejében 1848-ba hitközsé beszüntett bérfizetés é Istvá Vilmo püspö idejébe telke átírtá hitközsé nevére hitközsé taglétszámána növekedés folytá szükségess vál későb eg na­gyob befogad képesség templo építése A építé céljair kormán a országo tanító nyugdíjalapbó 120,00 koron kölcsön folyósítot hitközségnek 1903-ba kezdté a építkezés é 1904 fejezté be.1820-ba létesül a elem iskol eg tanerővel 2 évve későb má háro taner működött tanítás nyel kezdettő fogv magya volt A iskolá 1869 váro 1897 pedi a álla vett át hitközsé nagyo haszno tevékenysége fejtet k jótékonysá teré é különböz fonto intézményeke létesített 1800 Chevr Kadisa 1836 Biku Choli é Talmud-Tóra 1882 Nőegyle é Chanukk Egylet 1885 Maski e dal 1892 Kenyéregyle alakult Nőegylete Fische Pálné Chanukk Egylete Fürs Bélán é Kenyéregylete Gráne Gézán vezeti 1868-i hitközsé statusqu alapo működött mi 1868 kongresszus pártho csatlakozot IX községkerülethe tartozik Lélekszám belterülete 1048 családszá 265 adófizető 333 Foglalkozásuk 18 kereskedő 4 magántisztviselő 2 iparos 1 köztisztviselő 1 orvos 1 ügyvéd nagyiparos má szabadpályán mérnök munkás vállalkozó gazdálkodó nagykereskedő tanító 4 magánz é 3 egyéb munkanélkül é 2 közadakozásbó él hitközsé év költségvetés 25,96 pengő világháborúba 205-e vette részt aki közü 3 hős halál halt közgazdasá teré fonto szerepü va Fürs Béla Steine Béláné Löwenstei Jaka é Ignác Hűvö Salamo é Kemén Ödö birtokosoknak Megemlítésr mélt Schüt Salamon ak 1865 kékfest gyára létesített hitközsé ma vezetősége Junge Móze főrabbi Boscha Gyul díszelnök Rosentha Jen elnök Löwenstei Igná alelnök Sándo Zsigmon Talmud-Tór elnök Fenyves Simo Chevr Kadis elnök Gros Győz Maszki e da gondno é Ger Simo titkár

15436.h

CÍMSZ Zalaegersz

SZÓCIK Zalaegersze ren ta váro Za vr 13,2 la közö 16 zsid zsi hitközs alapításán pont ide ismeretle rendelkezés ál feljegyzésekb kitűni ho 17 kör Grane Rosentha Bosch Kais család alapítottá el rab Meisel Smel vo szü 1754 meg 185 el templ Szenc szombathel püsp ált adományozo telk épül tel 1848- püspöks tulajdon képezt amin jelé hitközs e arany fizete é b fejébe 1848-b hitközs beszüntet bérfizeté Istv Vilm püsp idejéb telk átírt hitközs nevér hitközs taglétszámán növekedé folyt szükséges vá késő e na­gyo befoga képessé templ építés épít céljai kormá ország tanít nyugdíjalapb 120,0 koro kölcsö folyósíto hitközségne 1903-b kezdt építkezé 190 fejezt be.1820-b létesü ele isko e tanerőve évv késő m hár tane működöt tanítá nye kezdett fog magy vol iskol 186 vár 189 ped áll vet á hitközs nagy haszn tevékenység fejte jótékonys ter különbö font intézmények létesítet 180 Chev Kadis 183 Bik Chol Talmud-Tór 188 Nőegyl Chanuk Egyle 188 Mask da 189 Kenyéregyl alakul Nőegylet Fisch Páln Chanuk Egylet Für Bélá Kenyéregylet Grán Gézá vezet 1868- hitközs statusq alap működöt m 186 kongresszu párth csatlakozo I községkerületh tartozi Lélekszá belterület 104 családsz 26 adófizet 33 Foglalkozásu 1 keresked magántisztvisel iparo köztisztvisel orvo ügyvé nagyiparo m szabadpályá mérnö munká vállalkoz gazdálkod nagykeresked tanít magán egyé munkanélkü közadakozásb é hitközs é költségveté 25,9 peng világháborúb 205- vett rész ak köz hő halá hal közgazdas ter font szerep v Für Bél Stein Bélán Löwenste Jak Igná Hűv Salam Kemé Öd birtokosokna Megemlítés mél Schü Salamo a 186 kékfes gyár létesítet hitközs m vezetőség Jung Móz főrabb Bosch Gyu díszelnö Rosenth Je elnö Löwenste Ign alelnö Sánd Zsigmo Talmud-Tó elnö Fenyve Sim Chev Kadi elnö Gro Győ Maszk d gondn Ge Sim titká

15436.

CÍMS Zalaegers

SZÓCI Zalaegersz re t vár Z v 13, l köz 1 zsi zs hitköz alapításá pon id ismeretl rendelkezé á feljegyzések kitűn h 1 kö Gran Rosenth Bosc Kai csalá alapított e ra Meise Sme v sz 175 me 18 e temp Szen szombathe püs ál adományoz tel épü te 1848 püspök tulajdo képez ami jel hitköz aran fizet fejéb 1848- hitköz beszünte bérfizet Ist Vil püs idejé tel átír hitköz nevé hitköz taglétszámá növeked foly szüksége v kés na­gy befog képess temp építé épí célja korm orszá taní nyugdíjalap 120, kor kölcs folyósít hitközségn 1903- kezd építkez 19 fejez be.1820- létes el isk tanerőv év kés há tan működö tanít ny kezdet fo mag vo isko 18 vá 18 pe ál ve hitköz nag hasz tevékenysé fejt jótékony te különb fon intézménye létesíte 18 Che Kadi 18 Bi Cho Talmud-Tó 18 Nőegy Chanu Egyl 18 Mas d 18 Kenyéregy alaku Nőegyle Fisc Pál Chanu Egyle Fü Bél Kenyéregyle Grá Géz veze 1868 hitköz status ala működö 18 kongressz párt csatlakoz községkerület tartoz Léleksz belterüle 10 családs 2 adófize 3 Foglalkozás kereske magántisztvise ipar köztisztvise orv ügyv nagyipar szabadpály mérn munk vállalko gazdálko nagykereske taní magá egy munkanélk közadakozás hitköz költségvet 25, pen világháború 205 vet rés a kö h hal ha közgazda te fon szere Fü Bé Stei Bélá Löwenst Ja Ign Hű Sala Kem Ö birtokosokn Megemlíté mé Sch Salam 18 kékfe gyá létesíte hitköz vezetősé Jun Mó főrab Bosc Gy díszeln Rosent J eln Löwenst Ig aleln Sán Zsigm Talmud-T eln Fenyv Si Che Kad eln Gr Gy Masz gond G Si titk

15436

CÍM Zalaeger

SZÓC Zalaegers r vá 13 kö zs z hitkö alapítás po i ismeret rendelkez feljegyzése kitű k Gra Rosent Bos Ka csal alapítot r Meis Sm s 17 m 1 tem Sze szombath pü á adományo te ép t 184 püspö tulajd képe am je hitkö ara fize fejé 1848 hitkö beszünt bérfize Is Vi pü idej te átí hitkö nev hitkö taglétszám növeke fol szükség ké na­g befo képes tem épít ép célj kor orsz tan nyugdíjala 120 ko kölc folyósí hitközség 1903 kez építke 1 feje be.1820 léte e is tanerő é ké h ta működ taní n kezde f ma v isk 1 v 1 p á v hitkö na has tevékenys fej jótékon t külön fo intézmény létesít 1 Ch Kad 1 B Ch Talmud-T 1 Nőeg Chan Egy 1 Ma 1 Kenyéreg alak Nőegyl Fis Pá Chan Egyl F Bé Kenyéregyl Gr Gé vez 186 hitkö statu al működ 1 kongress pár csatlako községkerüle tarto Léleks belterül 1 család adófiz Foglalkozá keresk magántisztvis ipa köztisztvis or ügy nagyipa szabadpál mér mun vállalk gazdálk nagykeresk tan mag eg munkanél közadakozá hitkö költségve 25 pe világhábor 20 ve ré k ha h közgazd t fo szer F B Ste Bél Löwens J Ig H Sal Ke birtokosok Megemlít m Sc Sala 1 kékf gy létesít hitkö vezetős Ju M főra Bos G díszel Rosen el Löwens I alel Sá Zsig Talmud- el Feny S Ch Ka el G G Mas gon S tit

1543

CÍ Zalaege

SZÓ Zalaeger v 1 k z hitk alapítá p ismere rendelke feljegyzés kit Gr Rosen Bo K csa alapíto Mei S 1 te Sz szombat p adomány t é 18 püsp tulaj kép a j hitk ar fiz fej 184 hitk beszün bérfiz I V p ide t át hitk ne hitk taglétszá növek fo szüksé k na­ bef képe te épí é cél ko ors ta nyugdíjal 12 k köl folyós hitközsé 190 ke építk fej be.182 lét i taner k t műkö tan kezd m is hitk n ha tevékeny fe jótéko külö f intézmén létesí C Ka C Talmud- Nőe Cha Eg M Kenyére ala Nőegy Fi P Cha Egy B Kenyéregy G G ve 18 hitk stat a műkö kongres pá csatlak községkerül tart Lélek belterü csalá adófi Foglalkoz keres magántisztvi ip köztisztvi o üg nagyip szabadpá mé mu vállal gazdál nagykeres ta ma e munkané közadakoz hitk költségv 2 p világhábo 2 v r h közgaz f sze St Bé Löwen I Sa K birtokoso Megemlí S Sal kék g létesí hitk vezető J főr Bo dísze Rose e Löwen ale S Zsi Talmud e Fen C K e Ma go ti