15437.htm

CÍMSZÓ: Zalai

SZEMÉLYNÉV: Zalai Béla

SZÓCIKK: "Zalai Béla, filozófiai író és tanár, szül. 1883., megh. 1915. A budapesti egyetemen bölcsészetdoktori és tanári oklevelet szerzett. Több fővárosi középiskolában tanított. Mélyen szántó, éles elméjű vizsgálatokat folytatott a filozófiai rendszerek alkatáról és a különböző rendszerek egymástól való eltérésének okáról és lényegéről. Eredeti szempontjai a külföldi filozófiai irodalomban is figyelmet és hatást keltettek. Nagyobb és fontosabb értekezései: A realitás-fogalom típusairól; Etikai rendszerezés; A filozófiai rendszerezés problémája; Untersuchungen zur Gegenstandstheorie. Hagyatékában maradt és eddig kiadásra még nem került, a filozófiai rendszerezésről vallott nézeteit összefoglaló terjedelmes munkája: Allgemeine Theorie der Systeme."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5437. címszó a lexikon => 968. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15437.htm

CÍMSZÓ: Zalai

SZEMÉLYNÉV: Zalai Béla

SZÓCIKK: Zalai Béla, filozófiai író és tanár, szül. 1883., megh. 1915. A budapesti egyetemen bölcsészetdoktori és tanári oklevelet szerzett. Több fővárosi középiskolában tanított. Mélyen szántó, éles elméjű vizsgálatokat folytatott a filozófiai rendszerek alkatáról és a különböző rendszerek egymástól való eltérésének okáról és lényegéről. Eredeti szempontjai a külföldi filozófiai irodalomban is figyelmet és hatást keltettek. Nagyobb és fontosabb értekezései: A realitás-fogalom típusairól; Etikai rendszerezés; A filozófiai rendszerezés problémája; Untersuchungen zur Gegenstandstheorie. Hagyatékában maradt és eddig kiadásra még nem került, a filozófiai rendszerezésről vallott nézeteit összefoglaló terjedelmes munkája: Allgemeine Theorie der Systeme.

15437.ht

CÍMSZÓ Zala

SZEMÉLYNÉV Zala Bél

SZÓCIKK Zala Béla filozófia ír é tanár szül 1883. megh 1915 budapest egyeteme bölcsészetdoktor é tanár oklevele szerzett Töb főváros középiskolába tanított Mélye szántó éle elméj vizsgálatoka folytatot filozófia rendszere alkatáró é különböz rendszere egymástó val eltéréséne okáró é lényegéről Eredet szempontja külföld filozófia irodalomba i figyelme é hatás keltettek Nagyob é fontosab értekezései realitás-fogalo típusairól Etika rendszerezés filozófia rendszerezé problémája Untersuchunge zu Gegenstandstheorie Hagyatékába marad é eddi kiadásr mé ne került filozófia rendszerezésrő vallot nézetei összefoglal terjedelme munkája Allgemein Theori de Systeme

15437.h

CÍMSZ Zal

SZEMÉLYNÉ Zal Bé

SZÓCIK Zal Bél filozófi í taná szü 1883 meg 191 budapes egyetem bölcsészetdokto taná oklevel szerzet Tö főváro középiskoláb tanítot Mély szánt él elmé vizsgálatok folytato filozófi rendszer alkatár különbö rendszer egymást va eltérésén okár lényegérő Erede szempontj külföl filozófi irodalomb figyelm hatá keltette Nagyo fontosa értekezése realitás-fogal típusairó Etik rendszerezé filozófi rendszerez problémáj Untersuchung z Gegenstandstheori Hagyatékáb mara edd kiadás m n kerül filozófi rendszerezésr vallo nézete összefogla terjedelm munkáj Allgemei Theor d System

15437.

CÍMS Za

SZEMÉLYN Za B

SZÓCI Za Bé filozóf tan sz 188 me 19 budape egyete bölcsészetdokt tan okleve szerze T fővár középiskolá taníto Mél szán é elm vizsgálato folytat filozóf rendsze alkatá különb rendsze egymás v eltérésé oká lényegér Ered szempont külfö filozóf irodalom figyel hat keltett Nagy fontos értekezés realitás-foga típusair Eti rendszerez filozóf rendszere problémá Untersuchun Gegenstandstheor Hagyatéká mar ed kiadá kerü filozóf rendszerezés vall nézet összefogl terjedel munká Allgeme Theo Syste

15437

CÍM Z

SZEMÉLY Z

SZÓC Z B filozó ta s 18 m 1 budap egyet bölcsészetdok ta oklev szerz fővá középiskol tanít Mé szá el vizsgálat folyta filozó rendsz alkat külön rendsz egymá eltérés ok lényegé Ere szempon külf filozó irodalo figye ha keltet Nag fonto értekezé realitás-fog típusai Et rendszere filozó rendszer problém Untersuchu Gegenstandstheo Hagyaték ma e kiad ker filozó rendszerezé val néze összefog terjede munk Allgem The Syst

1543SZEMÉL

SZÓ filoz t 1 buda egye bölcsészetdo t okle szer főv középisko taní M sz e vizsgála folyt filoz rends alka külö rends egym eltéré o lényeg Er szempo kül filoz irodal figy h kelte Na font értekez realitás-fo típusa E rendszer filoz rendsze problé Untersuch Gegenstandsthe Hagyaté m kia ke filoz rendszerez va néz összefo terjed mun Allge Th Sys