15438.htm

CÍMSZÓ: Zalalövő

SZÓCIKK: Zalalövő, kisk. Zala vm., 1398 lak. Mint a hitközség levéltárában levő feljegyzésekből kitűnik, a hitközség 1797. alakult. Alapítói Popper Jakab szabó és Rechnitzer Henrik gazdálkodó voltak. Első rabbija Anhalzer Jakab, aki hosszú ideig nagy szeretettel vezette a hitközséget. 1868-ban a hitközség a kongresszushoz csatlakozott. Temploma a hitközség tagjainak adományaiból 1830. épült. Iskolája, Talmud-Tórája nincs, csak Chevra Kadisája, melynek Neufeld Lajos az elnöke és Nőegylete, amelynek elnöknői széke jelenleg betöltetlen. A hitközség tagjai közül Küffler Dezsőné 1600 holdas saját birtokon gazdálkodik. A hitközség évi költségvetése 5000 pengő, melynek egyötödét fordítja szociális és filantrópikus célokra. A hitközség lélek­száma 305, a családok száma 61, adót 61-en fizetnek. Foglalkozásuk szerint: 5 gazdálkodó, 44 kereskedő, 1 köztisztviselő. 2 nagyiparos, 1 orvos, 1 magántisztviselő és 6 iparos. A hitközség tagjai közül 60-an vettek részt a világháborúban és 9-en estek el. A hitközség mai vezetősége: Bander Adolf rabbi, László Henrik elnök, Deutsch Árpád alelnök, Kálmán Vilmos pénztárnok, Kripka Dezső ellenőr, Weltlinger Jenő gondnok.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5438. címszó a lexikon => 968. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15438.htm

CÍMSZÓ: Zalalövő

SZÓCIKK: Zalalövő, kisk. Zala vm., 1398 lak. Mint a hitközség levéltárában levő feljegyzésekből kitűnik, a hitközség 1797. alakult. Alapítói Popper Jakab szabó és Rechnitzer Henrik gazdálkodó voltak. Első rabbija Anhalzer Jakab, aki hosszú ideig nagy szeretettel vezette a hitközséget. 1868-ban a hitközség a kongresszushoz csatlakozott. Temploma a hitközség tagjainak adományaiból 1830. épült. Iskolája, Talmud-Tórája nincs, csak Chevra Kadisája, melynek Neufeld Lajos az elnöke és Nőegylete, amelynek elnöknői széke jelenleg betöltetlen. A hitközség tagjai közül Küffler Dezsőné 1600 holdas saját birtokon gazdálkodik. A hitközség évi költségvetése 5000 pengő, melynek egyötödét fordítja szociális és filantrópikus célokra. A hitközség lélek­száma 305, a családok száma 61, adót 61-en fizetnek. Foglalkozásuk szerint: 5 gazdálkodó, 44 kereskedő, 1 köztisztviselő. 2 nagyiparos, 1 orvos, 1 magántisztviselő és 6 iparos. A hitközség tagjai közül 60-an vettek részt a világháborúban és 9-en estek el. A hitközség mai vezetősége: Bander Adolf rabbi, László Henrik elnök, Deutsch Árpád alelnök, Kálmán Vilmos pénztárnok, Kripka Dezső ellenőr, Weltlinger Jenő gondnok.

15438.ht

CÍMSZÓ Zalalöv

SZÓCIKK Zalalövő kisk Zal vm. 139 lak Min hitközsé levéltárába lev feljegyzésekbő kitűnik hitközsé 1797 alakult Alapító Poppe Jaka szab é Rechnitze Henri gazdálkod voltak Els rabbij Anhalze Jakab ak hossz idei nag szeretette vezett hitközséget 1868-ba hitközsé kongresszusho csatlakozott Templom hitközsé tagjaina adományaibó 1830 épült Iskolája Talmud-Tóráj nincs csa Chevr Kadisája melyne Neufel Lajo a elnök é Nőegylete amelyne elnöknő szék jelenle betöltetlen hitközsé tagja közü Küffle Dezsőn 160 holda sajá birtoko gazdálkodik hitközsé év költségvetés 500 pengő melyne egyötödé fordítj szociáli é filantrópiku célokra hitközsé lélek­szám 305 családo szám 61 adó 61-e fizetnek Foglalkozásu szerint gazdálkodó 4 kereskedő köztisztviselő nagyiparos orvos magántisztvisel é iparos hitközsé tagja közü 60-a vette rész világháborúba é 9-e este el hitközsé ma vezetősége Bande Adol rabbi Lászl Henri elnök Deutsc Árpá alelnök Kálmá Vilmo pénztárnok Kripk Dezs ellenőr Weltlinge Jen gondnok

15438.h

CÍMSZ Zalalö

SZÓCIK Zalalöv kis Za vm 13 la Mi hitközs levéltáráb le feljegyzésekb kitűni hitközs 179 alakul Alapít Popp Jak sza Rechnitz Henr gazdálko volta El rabbi Anhalz Jaka a hoss ide na szeretett vezet hitközsége 1868-b hitközs kongresszush csatlakozot Templo hitközs tagjain adományaib 183 épül Iskoláj Talmud-Tórá ninc cs Chev Kadisáj melyn Neufe Laj elnö Nőegylet amelyn elnökn szé jelenl betöltetle hitközs tagj köz Küffl Dezső 16 hold saj birtok gazdálkodi hitközs é költségveté 50 peng melyn egyötöd fordít szociál filantrópik célokr hitközs lélek­szá 30 család szá 6 ad 61- fizetne Foglalkozás szerin gazdálkod keresked köztisztvisel nagyiparo orvo magántisztvise iparo hitközs tagj köz 60- vett rés világháborúb 9- est e hitközs m vezetőség Band Ado rabb Lász Henr elnö Deuts Árp alelnö Kálm Vilm pénztárno Krip Dez ellenő Weltling Je gondno

15438.

CÍMS Zalal

SZÓCI Zalalö ki Z v 1 l M hitköz levéltárá l feljegyzések kitűn hitköz 17 alaku Alapí Pop Ja sz Rechnit Hen gazdálk volt E rabb Anhal Jak hos id n szeretet veze hitközség 1868- hitköz kongresszus csatlakozo Templ hitköz tagjai adományai 18 épü Iskolá Talmud-Tór nin c Che Kadisá mely Neuf La eln Nőegyle amely elnök sz jelen betöltetl hitköz tag kö Küff Dezs 1 hol sa birto gazdálkod hitköz költségvet 5 pen mely egyötö fordí szociá filantrópi célok hitköz lélek­sz 3 csalá sz a 61 fizetn Foglalkozá szeri gazdálko kereske köztisztvise nagyipar orv magántisztvis ipar hitköz tag kö 60 vet ré világháború 9 es hitköz vezetősé Ban Ad rab Lás Hen eln Deut Ár aleln Kál Vil pénztárn Kri De ellen Weltlin J gondn

15438

CÍM Zala

SZÓC Zalal k hitkö levéltár feljegyzése kitű hitkö 1 alak Alap Po J s Rechni He gazdál vol rab Anha Ja ho i szerete vez hitközsé 1868 hitkö kongresszu csatlakoz Temp hitkö tagja adománya 1 ép Iskol Talmud-Tó ni Ch Kadis mel Neu L el Nőegyl amel elnö s jele betöltet hitkö ta k Küf Dez ho s birt gazdálko hitkö költségve pe mel egyöt ford szoci filantróp célo hitkö lélek­s csal s 6 fizet Foglalkoz szer gazdálk keresk köztisztvis nagyipa or magántisztvi ipa hitkö ta k 6 ve r világhábor e hitkö vezetős Ba A ra Lá He el Deu Á alel Ká Vi pénztár Kr D elle Weltli gond

1543

CÍ Zal

SZÓ Zala hitk levéltá feljegyzés kit hitk ala Ala P Rechn H gazdá vo ra Anh J h szeret ve hitközs 186 hitk kongressz csatlako Tem hitk tagj adomány é Isko Talmud-T n C Kadi me Ne e Nőegy ame eln jel betölte hitk t Kü De h bir gazdálk hitk költségv p me egyö for szoc filantró cél hitk lélek­ csa fize Foglalko sze gazdál keres köztisztvi nagyip o magántisztv ip hitk t v világhábo hitk vezető B r L H e De ale K V pénztá K ell Weltl gon