15441.htm

CÍMSZÓ: Zappert

SZEMÉLYNÉV: Zappert Georg

SZÓCIKK: "Zappert Georg*, történész és archeológus, szül. Óbudán 1806 dec. 7., megh. Bécsben 1859 nov. 23. A pesti piaristáknál és a bécsi egyetem orvosi fakultásán tanult, de 1829. kikeresztelkedett és a teológiai fakultásra ment át. De megsüketülvén nem maradhatott egyházi pályán, hanem visszavonulva teljesen historiai tanulmányainak élt. Müvei: Collectaneen zur Geschichte der Cultur, Litteratur mid Kunst im Mittelalter ; Vita B. Petri Acotanti, (1839) és Gravure en bois de XII. siécle (1837). Ezeken kívül szakfolyóiratokba a keresztény archeológia, a középkori kultúr- és irodalomtörténet ismeretlenebb fejezetei köréből jelentékeny tanulmányokat írt. Tagja volt a császári akadémiának. Ugyanott tartottak felette emlékbeszédet 1860. Z. testvére J. L. Zappert (1795-1865) Prágában élt és az ottani hitközség vezetőségéhez tartozott. Igen gazdag és ismert filantróp volt."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5441. címszó a lexikon => 968. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15441.htm

CÍMSZÓ: Zappert

SZEMÉLYNÉV: Zappert Georg

SZÓCIKK: Zappert Georg*, történész és archeológus, szül. Óbudán 1806 dec. 7., megh. Bécsben 1859 nov. 23. A pesti piaristáknál és a bécsi egyetem orvosi fakultásán tanult, de 1829. kikeresztelkedett és a teológiai fakultásra ment át. De megsüketülvén nem maradhatott egyházi pályán, hanem visszavonulva teljesen historiai tanulmányainak élt. Müvei: Collectaneen zur Geschichte der Cultur, Litteratur mid Kunst im Mittelalter ; Vita B. Petri Acotanti, 1839 és Gravure en bois de XII. siécle 1837 . Ezeken kívül szakfolyóiratokba a keresztény archeológia, a középkori kultúr- és irodalomtörténet ismeretlenebb fejezetei köréből jelentékeny tanulmányokat írt. Tagja volt a császári akadémiának. Ugyanott tartottak felette emlékbeszédet 1860. Z. testvére J. L. Zappert 1795-1865 Prágában élt és az ottani hitközség vezetőségéhez tartozott. Igen gazdag és ismert filantróp volt.

15441.ht

CÍMSZÓ Zapper

SZEMÉLYNÉV Zapper Geor

SZÓCIKK Zapper Georg* történés é archeológus szül Óbudá 180 dec 7. megh Bécsbe 185 nov 23 pest piaristákná é bécs egyete orvos fakultásá tanult d 1829 kikeresztelkedet é teológia fakultásr men át D megsüketülvé ne maradhatot egyház pályán hane visszavonulv teljese historia tanulmányaina élt Müvei Collectanee zu Geschicht de Cultur Litteratu mi Kuns i Mittelalte Vit B Petr Acotanti 183 é Gravur e boi d XII siécl 183 Ezeke kívü szakfolyóiratokb keresztén archeológia középkor kultúr é irodalomtörténe ismeretleneb fejezete körébő jelentéken tanulmányoka írt Tagj vol császár akadémiának Ugyanot tartotta felett emlékbeszéde 1860 Z testvér J L Zapper 1795-186 Prágába él é a ottan hitközsé vezetőségéhe tartozott Ige gazda é ismer filantró volt

15441.h

CÍMSZ Zappe

SZEMÉLYNÉ Zappe Geo

SZÓCIK Zappe Georg történé archeológu szü Óbud 18 de 7 meg Bécsb 18 no 2 pes piaristákn béc egyet orvo fakultás tanul 182 kikeresztelkede teológi fakultás me á megsüketülv n maradhato egyhá pályá han visszavonul teljes histori tanulmányain él Müve Collectane z Geschich d Cultu Litterat m Kun Mittelalt Vi Pet Acotant 18 Gravu bo XI siéc 18 Ezek kív szakfolyóiratok kereszté archeológi középko kultú irodalomtörtén ismeretlene fejezet köréb jelentéke tanulmányok ír Tag vo császá akadémiána Ugyano tartott felet emlékbeszéd 186 testvé Zappe 1795-18 Prágáb é otta hitközs vezetőségéh tartozot Ig gazd isme filantr vol

15441.

CÍMS Zapp

SZEMÉLYN Zapp Ge

SZÓCI Zapp Geor történ archeológ sz Óbu 1 d me Bécs 1 n pe piaristák bé egye orv fakultá tanu 18 kikeresztelked teológ fakultá m megsüketül maradhat egyh pály ha visszavonu telje histor tanulmányai é Müv Collectan Geschic Cult Littera Ku Mittelal V Pe Acotan 1 Grav b X sié 1 Eze kí szakfolyóirato kereszt archeológ középk kult irodalomtörté ismeretlen fejeze köré jelenték tanulmányo í Ta v csász akadémián Ugyan tartot fele emlékbeszé 18 testv Zapp 1795-1 Prágá ott hitköz vezetőségé tartozo I gaz ism filant vo

15441

CÍM Zap

SZEMÉLY Zap G

SZÓC Zap Geo törté archeoló s Ób m Béc p piaristá b egy or fakult tan 1 kikeresztelke teoló fakult megsüketü maradha egy pál h visszavon telj histo tanulmánya Mü Collecta Geschi Cul Litter K Mittela P Acota Gra si Ez k szakfolyóirat keresz archeoló közép kul irodalomtört ismeretle fejez kör jelenté tanulmány T csás akadémiá Ugya tarto fel emlékbesz 1 test Zap 1795- Prág ot hitkö vezetőség tartoz ga is filan v

1544

CÍ Za

SZEMÉL Za

SZÓ Za Ge tört archeol Ó Bé piarist eg o fakul ta kikeresztelk teol fakul megsüket maradh eg pá visszavo tel hist tanulmány M Collect Gesch Cu Litte Mittel Acot Gr s E szakfolyóira keres archeol közé ku irodalomtör ismeretl feje kö jelent tanulmán csá akadémi Ugy tart fe emlékbes tes Za 1795 Prá o hitk vezetősé tarto g i fila