15445.htm

CÍMSZÓ: Zecher lechorban

SZÓCIKK: Zecher lechorban (h). Emlékezés a pusztulásról. Általában a jeruzsálemi Szentély pusztulására való emlékezést értik alatta, amely összeforrt a vallásos gondolkodással és legerőteljesebb kifejezést a Zsoltár híres fogadalmában talált: «Ha elfelejtenélek Jeruzsálem (im eskochéch Jerusolajim), sorvadjon el a jobbom, tapadjon nyelvem ínyemhez, ha nem emlékszem meg rólad, ha nem törődöm Jeruzsálemmel még a legnagyobb boldogságomban is». A zsidó nép magáévá tette ezt a fogadalmat és sok szertartását ebből bontotta ki. Imáinak nagy részében a cióni gondolat lüktet és még a köznapi életet is megszínezi. Az a közmondás, hogy a zsidó öröm nem lehet teljes öröm, szintén a Jeruzsálem miatt érzett gyász gondolatköréből nőtt ki. Hagyományosan vallásos házakban még ma is ügyelnek arra, hogy a befejezetlenség érzésével csökkentsék le az öröm hangulatát, vagy szándékos kártevéssel megzavarják azt. Az újonnan épített ház egyik sarkát vakolatlanul hagyják, a szoba falát, vagy mennyezetét valamely szembetűnő részén feketére, sötétszürkére festik meg, vagy egyáltalában meg sem festik, hadd emlékeztessen ez a szomorú folt az elpusztult Jeruzsálemre. A bús emlék még asszony hiúságát is lefegyverezi. Ha felékesíti magát, a legkedvesebb ékszerét félreteszi, mert Jeruzsálem miatt nem lehet teljes az ő öröme. Lemondanak az utolsó falat ételről és azt érintetlenül a tányéron hagyják, mert a teljes jóllakottság sem illik a zsidó gyászhoz. Az eljegyzésen tányért törnek össze, az esküvőn ezek a szertartások is a Z. gondolatkörébe tartoznak.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5445. címszó a lexikon => 971. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15445.htm

CÍMSZÓ: Zecher lechorban

SZÓCIKK: Zecher lechorban h . Emlékezés a pusztulásról. Általában a jeruzsálemi Szentély pusztulására való emlékezést értik alatta, amely összeforrt a vallásos gondolkodással és legerőteljesebb kifejezést a Zsoltár híres fogadalmában talált: Ha elfelejtenélek Jeruzsálem im eskochéch Jerusolajim , sorvadjon el a jobbom, tapadjon nyelvem ínyemhez, ha nem emlékszem meg rólad, ha nem törődöm Jeruzsálemmel még a legnagyobb boldogságomban is . A zsidó nép magáévá tette ezt a fogadalmat és sok szertartását ebből bontotta ki. Imáinak nagy részében a cióni gondolat lüktet és még a köznapi életet is megszínezi. Az a közmondás, hogy a zsidó öröm nem lehet teljes öröm, szintén a Jeruzsálem miatt érzett gyász gondolatköréből nőtt ki. Hagyományosan vallásos házakban még ma is ügyelnek arra, hogy a befejezetlenség érzésével csökkentsék le az öröm hangulatát, vagy szándékos kártevéssel megzavarják azt. Az újonnan épített ház egyik sarkát vakolatlanul hagyják, a szoba falát, vagy mennyezetét valamely szembetűnő részén feketére, sötétszürkére festik meg, vagy egyáltalában meg sem festik, hadd emlékeztessen ez a szomorú folt az elpusztult Jeruzsálemre. A bús emlék még asszony hiúságát is lefegyverezi. Ha felékesíti magát, a legkedvesebb ékszerét félreteszi, mert Jeruzsálem miatt nem lehet teljes az ő öröme. Lemondanak az utolsó falat ételről és azt érintetlenül a tányéron hagyják, mert a teljes jóllakottság sem illik a zsidó gyászhoz. Az eljegyzésen tányért törnek össze, az esküvőn ezek a szertartások is a Z. gondolatkörébe tartoznak.

15445.ht

CÍMSZÓ Zeche lechorba

SZÓCIKK Zeche lechorba Emlékezé pusztulásról Általába jeruzsálem Szentél pusztulásár val emlékezés érti alatta amel összeforr valláso gondolkodássa é legerőteljeseb kifejezés Zsoltá híre fogadalmába talált H elfelejtenéle Jeruzsále i eskochéc Jerusolaji sorvadjo e jobbom tapadjo nyelve ínyemhez h ne emléksze me rólad h ne törődö Jeruzsálemme mé legnagyob boldogságomba i zsid né magáév tett ez fogadalma é so szertartásá ebbő bontott ki Imáina nag részébe ción gondola lükte é mé köznap élete i megszínezi A közmondás hog zsid örö ne lehe telje öröm szinté Jeruzsále miat érzet gyás gondolatkörébő nőt ki Hagyományosa valláso házakba mé m i ügyelne arra hog befejezetlensé érzéséve csökkentsé l a örö hangulatát vag szándéko kártevésse megzavarjá azt A újonna építet há egyi sarká vakolatlanu hagyják szob falát vag mennyezeté valamel szembetűn részé feketére sötétszürkér festi meg vag egyáltalába me se festik had emlékeztesse e szomor fol a elpusztul Jeruzsálemre bú emlé mé asszon hiúságá i lefegyverezi H felékesít magát legkedveseb ékszeré félreteszi mer Jeruzsále miat ne lehe telje a öröme Lemondana a utols fala ételrő é az érintetlenü tányéro hagyják mer telje jóllakottsá se illi zsid gyászhoz A eljegyzése tányér törne össze a esküvő eze szertartáso i Z gondolatköréb tartoznak

15445.h

CÍMSZ Zech lechorb

SZÓCIK Zech lechorb Emlékez pusztulásró Általáb jeruzsále Szenté pusztulásá va emlékezé ért alatt ame összefor vallás gondolkodáss legerőteljese kifejezé Zsolt hír fogadalmáb talál elfelejtenél Jeruzsál eskoché Jerusolaj sorvadj jobbo tapadj nyelv ínyemhe n emléksz m róla n törőd Jeruzsálemm m legnagyo boldogságomb zsi n magáé tet e fogadalm s szertartás ebb bontot k Imáin na részéb ció gondol lükt m közna élet megszínez közmondá ho zsi ör n leh telj örö szint Jeruzsál mia érze gyá gondolatköréb nő k Hagyományos vallás házakb m ügyeln arr ho befejezetlens érzésév csökkents ör hangulatá va szándék kártevéss megzavarj az újonn építe h egy sark vakolatlan hagyjá szo falá va mennyezet valame szembetű rész feketér sötétszürké fest me va egyáltaláb m s festi ha emlékeztess szomo fo elpusztu Jeruzsálemr b eml m asszo hiúság lefegyverez felékesí magá legkedvese ékszer félretesz me Jeruzsál mia n leh telj öröm Lemondan utol fal ételr a érintetlen tányér hagyjá me telj jóllakotts s ill zsi gyászho eljegyzés tányé törn össz esküv ez szertartás gondolatköré tartozna

15445.

CÍMS Zec lechor

SZÓCI Zec lechor Emléke pusztulásr Általá jeruzsál Szent pusztulás v emlékez ér alat am összefo vallá gondolkodás legerőteljes kifejez Zsol hí fogadalmá talá elfelejtené Jeruzsá eskoch Jerusola sorvad jobb tapad nyel ínyemh emléks ról törő Jeruzsálem legnagy boldogságom zs magá te fogadal szertartá eb bonto Imái n részé ci gondo lük közn éle megszíne közmond h zs ö le tel ör szin Jeruzsá mi érz gy gondolatköré n Hagyományo vallá házak ügyel ar h befejezetlen érzésé csökkent ö hangulat v szándé kártevés megzavar a újon épít eg sar vakolatla hagyj sz fal v mennyeze valam szembet rés feketé sötétszürk fes m v egyáltalá fest h emlékeztes szom f elpuszt Jeruzsálem em assz hiúsá lefegyvere felékes mag legkedves éksze félretes m Jeruzsá mi le tel örö Lemonda uto fa étel érintetle tányé hagyj m tel jóllakott il zs gyászh eljegyzé tány tör öss eskü e szertartá gondolatkör tartozn

15445

CÍM Ze lecho

SZÓC Ze lecho Emlék pusztulás Által jeruzsá Szen pusztulá emléke é ala a összef vall gondolkodá legerőtelje kifeje Zso h fogadalm tal elfelejten Jeruzs eskoc Jerusol sorva job tapa nye ínyem emlék ró tör Jeruzsále legnag boldogságo z mag t fogada szertart e bont Imá rész c gond lü köz él megszín közmon z l te ö szi Jeruzs m ér g gondolatkör Hagyomány vall háza ügye a befejezetle érzés csökken hangula szánd kártevé megzava újo épí e sa vakolatl hagy s fa mennyez vala szembe ré feket sötétszür fe egyáltal fes emlékezte szo elpusz Jeruzsále e ass hiús lefegyver feléke ma legkedve éksz félrete Jeruzs m l te ör Lemond ut f éte érintetl tány hagy te jóllakot i z gyász eljegyz tán tö ös esk szertart gondolatkö tartoz

1544

CÍ Z lech

SZÓ Z lech Emlé pusztulá Álta jeruzs Sze pusztul emlék al össze val gondolkod legerőtelj kifej Zs fogadal ta elfelejte Jeruz esko Jeruso sorv jo tap ny ínye emlé r tö Jeruzsál legna boldogság ma fogad szertar bon Im rés gon l kö é megszí közmo t sz Jeruz é gondolatkö Hagyomán val ház ügy befejezetl érzé csökke hangul szán kártev megzav új ép s vakolat hag f mennye val szemb r feke sötétszü f egyálta fe emlékezt sz elpus Jeruzsál as hiú lefegyve felék m legkedv éks félret Jeruz t ö Lemon u ét érintet tán hag t jóllako gyás eljegy tá t ö es szertar gondolatk tarto