15454.htm

CÍMSZÓ: Zerffi

SZEMÉLYNÉV: Zerffi Gusztáv

SZÓCIKK: "Zerffi (Hirsch) Gusztáv*, szabadságharcos, és író, szül. 1820. Eleinte németül írogatott, majd 1846-tól a Honderűben irodalmi levelek dr. Laube Henrikhez» c. cikksorozatot írt. A szabadságharc évében «Der Ungar» címen lapot indított és szerkesztett s ezenkívül 1848. a «Reform» c. hetilapot is megalapította és részben szerkesztette. Lapja megszüntével önként beállott honvédnek és Schweidel tábornok segédtisztje lett. A szabadságharc leveretésével előbb Belgrádba menekült, majd Párisba s onnan 1853. Londonba ment, ahol a Royal Medical College tagja volt. Tíz évi ottani tartózkodás után Bukarestbe kellett mennie egy becsületsértési ügyből kifolyólag. Innen támadó cikkeket irt az osztrák kormányzat ellen az Augsburger Allgemeine Zeitungba. Halálának sem helyét, sem idejét nem ismerjük. Z. legfontosabb munkája Kossuth írásainak német fordítása, mely Gesammelte Werke Kossuth's címmel 3 kötetben Lipcsében jelent meg 1850-51. Egyéb munkái: Wiener Lichtbilder und Schattenspiele (1844); Kunterbunt(2 k. 1846 és 2. kiad. 1847);Wespen (1846). Magyarul írott érdekes művei: Mátyás fia mint Corvin és törvénytelen vér. Kritikai adalék irodalmunk erkölcstörténetéhez (Buda, 1847); Mártius 15-ike {1848); Pesten egy lap, néptörténet (1848., németül is.)"


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5454. címszó a lexikon => 973. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15454.htm

CÍMSZÓ: Zerffi

SZEMÉLYNÉV: Zerffi Gusztáv

SZÓCIKK: Zerffi Hirsch Gusztáv*, szabadságharcos, és író, szül. 1820. Eleinte németül írogatott, majd 1846-tól a Honderűben irodalmi levelek dr. Laube Henrikhez c. cikksorozatot írt. A szabadságharc évében Der Ungar címen lapot indított és szerkesztett s ezenkívül 1848. a Reform c. hetilapot is megalapította és részben szerkesztette. Lapja megszüntével önként beállott honvédnek és Schweidel tábornok segédtisztje lett. A szabadságharc leveretésével előbb Belgrádba menekült, majd Párisba s onnan 1853. Londonba ment, ahol a Royal Medical College tagja volt. Tíz évi ottani tartózkodás után Bukarestbe kellett mennie egy becsületsértési ügyből kifolyólag. Innen támadó cikkeket irt az osztrák kormányzat ellen az Augsburger Allgemeine Zeitungba. Halálának sem helyét, sem idejét nem ismerjük. Z. legfontosabb munkája Kossuth írásainak német fordítása, mely Gesammelte Werke Kossuth's címmel 3 kötetben Lipcsében jelent meg 1850-51. Egyéb munkái: Wiener Lichtbilder und Schattenspiele 1844 ; Kunterbunt 2 k. 1846 és 2. kiad. 1847 ;Wespen 1846 . Magyarul írott érdekes művei: Mátyás fia mint Corvin és törvénytelen vér. Kritikai adalék irodalmunk erkölcstörténetéhez Buda, 1847 ; Mártius 15-ike {1848 ; Pesten egy lap, néptörténet 1848., németül is.

15454.ht

CÍMSZÓ Zerff

SZEMÉLYNÉV Zerff Gusztá

SZÓCIKK Zerff Hirsc Gusztáv* szabadságharcos é író szül 1820 Eleint németü írogatott maj 1846-tó Honderűbe irodalm levele dr Laub Henrikhe c cikksorozato írt szabadsághar évébe De Unga címe lapo indítot é szerkesztet ezenkívü 1848 Refor c hetilapo i megalapított é részbe szerkesztette Lapj megszüntéve önkén beállot honvédne é Schweide táborno segédtisztj lett szabadsághar leveretéséve előb Belgrádb menekült maj Párisb onna 1853 Londonb ment aho Roya Medica Colleg tagj volt Tí év ottan tartózkodá utá Bukarestb kellet menni eg becsületsértés ügybő kifolyólag Inne támad cikkeke ir a osztrá kormányza elle a Augsburge Allgemein Zeitungba Halálána se helyét se idejé ne ismerjük Z legfontosab munkáj Kossut írásaina néme fordítása mel Gesammelt Werk Kossuth' címme kötetbe Lipcsébe jelen me 1850-51 Egyé munkái Wiene Lichtbilde un Schattenspiel 184 Kunterbun k 184 é 2 kiad 184 ;Wespe 184 Magyaru írot érdeke művei Mátyá fi min Corvi é törvénytele vér Kritika adalé irodalmun erkölcstörténetéhe Buda 184 Mártiu 15-ik {184 Peste eg lap néptörténe 1848. németü is

15454.h

CÍMSZ Zerf

SZEMÉLYNÉ Zerf Guszt

SZÓCIK Zerf Hirs Gusztáv szabadságharco ír szü 182 Elein német írogatot ma 1846-t Honderűb irodal level d Lau Henrikh cikksorozat ír szabadságha évéb D Ung cím lap indíto szerkeszte ezenkív 184 Refo hetilap megalapítot részb szerkesztett Lap megszüntév önké beállo honvédn Schweid táborn segédtiszt let szabadságha leveretésév elő Belgrád menekül ma Páris onn 185 London men ah Roy Medic Colle tag vol T é otta tartózkod ut Bukarest kelle menn e becsületsérté ügyb kifolyóla Inn táma cikkek i osztr kormányz ell Augsburg Allgemei Zeitungb Halálán s helyé s idej n ismerjü legfontosa munká Kossu írásain ném fordítás me Gesammel Wer Kossuth címm kötetb Lipcséb jele m 1850-5 Egy munká Wien Lichtbild u Schattenspie 18 Kunterbu 18 kia 18 ;Wesp 18 Magyar íro érdek műve Máty f mi Corv törvénytel vé Kritik adal irodalmu erkölcstörténetéh Bud 18 Márti 15-i {18 Pest e la néptörtén 1848 német i

15454.

CÍMS Zer

SZEMÉLYN Zer Gusz

SZÓCI Zer Hir Gusztá szabadságharc í sz 18 Elei néme írogato m 1846- Honderű iroda leve La Henrik cikksoroza í szabadságh évé Un cí la indít szerkeszt ezenkí 18 Ref hetila megalapíto rész szerkesztet La megszünté önk beáll honvéd Schwei tábor segédtisz le szabadságh leveretésé el Belgrá menekü m Pári on 18 Londo me a Ro Medi Coll ta vo ott tartózko u Bukares kell men becsületsért ügy kifolyól In tám cikke oszt kormány el Augsbur Allgeme Zeitung Halálá hely ide ismerj legfontos munk Koss írásai né fordítá m Gesamme We Kossut cím kötet Lipcsé jel 1850- Eg munk Wie Lichtbil Schattenspi 1 Kunterb 1 ki 1 ;Wes 1 Magya ír érde műv Mát m Cor törvényte v Kriti ada irodalm erkölcstörténeté Bu 1 Márt 15- {1 Pes l néptörté 184 néme

15454

CÍM Ze

SZEMÉLY Ze Gus

SZÓC Ze Hi Guszt szabadsághar s 1 Ele ném írogat 1846 Honder irod lev L Henri cikksoroz szabadság év U c l indí szerkesz ezenk 1 Re hetil megalapít rés szerkeszte L megszünt ön beál honvé Schwe tábo segédtis l szabadság leveretés e Belgr menek Pár o 1 Lond m R Med Col t v ot tartózk Bukare kel me becsületsér üg kifolyó I tá cikk osz kormán e Augsbu Allgem Zeitun Halál hel id ismer legfonto mun Kos írása n fordít Gesamm W Kossu cí köte Lipcs je 1850 E mun Wi Lichtbi Schattensp Kunter k ;We Magy í érd mű Má Co törvényt Krit ad irodal erkölcstörténet B Már 15 { Pe néptört 18 ném

1545

CÍ Z

SZEMÉL Z Gu

SZÓ Z H Gusz szabadságha El né íroga 184 Honde iro le Henr cikksoro szabadsá é ind szerkes ezen R heti megalapí ré szerkeszt megszün ö beá honv Schw táb segédti szabadsá levereté Belg mene Pá Lon Me Co o tartóz Bukar ke m becsületsé ü kifoly t cik os kormá Augsb Allge Zeitu Halá he i isme legfont mu Ko írás fordí Gesam Koss c köt Lipc j 185 mu W Lichtb Schattens Kunte ;W Mag ér m M C törvény Kri a iroda erkölcstörténe Má 1 P néptör 1 né