15457.htm

CÍMSZÓ: Zerkovitz Szidónia

SZEMÉLYNÉV: Zerkovitz Szidónia

SZÓCIKK: 3. Z. Szidónia, író szül. Tobitschauban (Morvaország) 1858. Atyja orvos volt s a II. Rudolf alatt nemesített Z.-családból, míg anyja marannusoktól származott. Iskoláit Bécsben végezte, onnan nevelőnőnek Magyarországra került. Rövidesen megtanult magyarul és állami tanítónői oklevelet nyert. Trefort kinevezte egy állami polgári iskolához tanárnak, majd ösztöndíjjal Münchenbe küldték, ahol színésznőnek képezte ki magát s mint ilyennek rendkívüli jövőt jósoltak. Konlokotronisz görög főúr kedvéért, aki megkérte, konvertált s Velencében a Márkus székesegyházban házasságot kötött. Nem sokára otthagyta Athént, visszatért a zsidó vallásra és Bécsben férjhez ment egy Grünwald nevű kereskedőhöz. Nagyobb pedagógiai munkája: A magyar irodalom története, költészettannal női tanintézetek számára (1874), azonkívül németre fordította Tóth Kálmán verseit (1874). Később Bécsben valóságos divatszociológiát teremtett meg írásaival. Szerkesztett egy «La Mode» c. folyóiratot, mely éveken át a divatreform szolgálatában állott és gyakran túl merész újításokat hirdetett. Éppen ez újítások miatt a Das Gretchen von heute» c. művét az osztrák államügyészség akkoriban betiltotta.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5457. címszó a lexikon => 973. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15457.htm

CÍMSZÓ: Zerkovitz Szidónia

SZEMÉLYNÉV: Zerkovitz Szidónia

SZÓCIKK: 3. Z. Szidónia, író szül. Tobitschauban Morvaország 1858. Atyja orvos volt s a II. Rudolf alatt nemesített Z.-családból, míg anyja marannusoktól származott. Iskoláit Bécsben végezte, onnan nevelőnőnek Magyarországra került. Rövidesen megtanult magyarul és állami tanítónői oklevelet nyert. Trefort kinevezte egy állami polgári iskolához tanárnak, majd ösztöndíjjal Münchenbe küldték, ahol színésznőnek képezte ki magát s mint ilyennek rendkívüli jövőt jósoltak. Konlokotronisz görög főúr kedvéért, aki megkérte, konvertált s Velencében a Márkus székesegyházban házasságot kötött. Nem sokára otthagyta Athént, visszatért a zsidó vallásra és Bécsben férjhez ment egy Grünwald nevű kereskedőhöz. Nagyobb pedagógiai munkája: A magyar irodalom története, költészettannal női tanintézetek számára 1874 , azonkívül németre fordította Tóth Kálmán verseit 1874 . Később Bécsben valóságos divatszociológiát teremtett meg írásaival. Szerkesztett egy La Mode c. folyóiratot, mely éveken át a divatreform szolgálatában állott és gyakran túl merész újításokat hirdetett. Éppen ez újítások miatt a Das Gretchen von heute c. művét az osztrák államügyészség akkoriban betiltotta.

15457.ht

CÍMSZÓ Zerkovit Szidóni

SZEMÉLYNÉV Zerkovit Szidóni

SZÓCIKK 3 Z Szidónia ír szül Tobitschauba Morvaorszá 1858 Atyj orvo vol II Rudol alat nemesítet Z.-családból mí anyj marannusoktó származott Iskolái Bécsbe végezte onna nevelőnőne Magyarországr került Rövidese megtanul magyaru é állam tanítónő oklevele nyert Trefor kinevezt eg állam polgár iskoláho tanárnak maj ösztöndíjja Münchenb küldték aho színésznőne képezt k magá min ilyenne rendkívül jövő jósoltak Konlokotronis görö főú kedvéért ak megkérte konvertál Velencébe Márku székesegyházba házasságo kötött Ne sokár otthagyt Athént visszatér zsid vallásr é Bécsbe férjhe men eg Grünwal nev kereskedőhöz Nagyob pedagógia munkája magya irodalo története költészettanna nő tanintézete számár 187 azonkívü németr fordított Tót Kálmá versei 187 Későb Bécsbe valóságo divatszociológiá teremtet me írásaival Szerkesztet eg L Mod c folyóiratot mel éveke á divatrefor szolgálatába állot é gyakra tú merés újításoka hirdetett Éppe e újításo miat Da Gretche vo heut c művé a osztrá államügyészsé akkoriba betiltotta

15457.h

CÍMSZ Zerkovi Szidón

SZEMÉLYNÉ Zerkovi Szidón

SZÓCIK Szidóni í szü Tobitschaub Morvaorsz 185 Aty orv vo I Rudo ala nemesíte Z.-családbó m any marannusokt származot Iskolá Bécsb végezt onn nevelőnőn Magyarország kerül Rövides megtanu magyar álla tanítón oklevel nyer Trefo kinevez e álla polgá iskoláh tanárna ma ösztöndíjj München küldté ah színésznőn képez mag mi ilyenn rendkívü jöv jósolta Konlokotroni gör fő kedvéér a megkért konvertá Velencéb Márk székesegyházb házasság kötöt N soká otthagy Athén visszaté zsi vallás Bécsb férjh me e Grünwa ne kereskedőhö Nagyo pedagógi munkáj magy irodal történet költészettann n tanintézet számá 18 azonkív német fordítot Tó Kálm verse 18 Késő Bécsb valóság divatszociológi teremte m írásaiva Szerkeszte e Mo folyóirato me évek divatrefo szolgálatáb állo gyakr t meré újítások hirdetet Épp újítás mia D Gretch v heu műv osztr államügyészs akkorib betiltott

15457.

CÍMS Zerkov Szidó

SZEMÉLYN Zerkov Szidó

SZÓCI Szidón sz Tobitschau Morvaors 18 At or v Rud al nemesít Z.-családb an marannusok származo Iskol Bécs végez on nevelőnő Magyarorszá kerü Rövide megtan magya áll tanító okleve nye Tref kineve áll polg iskolá tanárn m ösztöndíj Münche küldt a színésznő képe ma m ilyen rendkív jö jósolt Konlokotron gö f kedvéé megkér konvert Velencé Már székesegyház házassá kötö sok otthag Athé visszat zs vallá Bécs férj m Grünw n kereskedőh Nagy pedagóg munká mag iroda történe költészettan tanintéze szám 1 azonkí néme fordíto T Kál vers 1 Kés Bécs valósá divatszociológ teremt írásaiv Szerkeszt M folyóirat m éve divatref szolgálatá áll gyak mer újításo hirdete Ép újítá mi Gretc he mű oszt államügyész akkori betiltot

15457

CÍM Zerko Szid

SZEMÉLY Zerko Szid

SZÓC Szidó s Tobitscha Morvaor 1 A o Ru a nemesí Z.-család a marannuso származ Isko Béc vége o nevelőn Magyarorsz ker Rövid megta magy ál tanít oklev ny Tre kinev ál pol iskol tanár ösztöndí Münch küld színészn kép m ilye rendkí j jósol Konlokotro g kedvé megké konver Velenc Má székesegyhá házass köt so ottha Ath vissza z vall Béc fér Grün kereskedő Nag pedagó munk ma irod történ költészetta tanintéz szá azonk ném fordít Ká ver Ké Béc valós divatszocioló terem írásai Szerkesz folyóira év divatre szolgálat ál gya me újítás hirdet É újít m Gret h m osz államügyés akkor betilto

1545

CÍ Zerk Szi

SZEMÉL Zerk Szi

SZÓ Szid Tobitsch Morvao R nemes Z.-csalá marannus szárma Isk Bé vég nevelő Magyarors ke Rövi megt mag á taní okle n Tr kine á po isko taná ösztönd Münc kül színész ké ily rendk jóso Konlokotr kedv megk konve Velen M székesegyh házas kö s otth At vissz val Bé fé Grü keresked Na pedag mun m iro törté költészett taninté sz azon né fordí K ve K Bé való divatszociol tere írása Szerkes folyóir é divatr szolgála á gy m újítá hirde újí Gre os államügyé akko betilt