15461.htm

CÍMSZÓ: Zilzer Antal

SZEMÉLYNÉV: Zilzer Antal

SZÓCIKK: Zilzer 1. Antal, festő, szül. Budapesten 1861., megh. u. o. 1921. Művészeti tanulmányait a budapesti mintarajziskolán kezdte, azután a müncheni akadémián, Párisban, Berlinben és Londonban folytatta. Főleg arcképeket és tájképeket festett. Münchenben Miksa bajor herceg arcképével aranyérmet nyert. Az 1896-iki millennáris kiállításon két tájképet és Ibsen arcképét állította ki. «Erdei magány)) és ((Erdei idill)) képeit I. Ferenc József vette meg. Arcképei közül a legjelentékenyebbek : Budenz, Wahrmann Mór, Munkácsy (M. Tört. Képcsarnok). 1907-ben megvakult.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5461. címszó a lexikon => 973. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15461.htm

CÍMSZÓ: Zilzer Antal

SZEMÉLYNÉV: Zilzer Antal

SZÓCIKK: Zilzer 1. Antal, festő, szül. Budapesten 1861., megh. u. o. 1921. Művészeti tanulmányait a budapesti mintarajziskolán kezdte, azután a müncheni akadémián, Párisban, Berlinben és Londonban folytatta. Főleg arcképeket és tájképeket festett. Münchenben Miksa bajor herceg arcképével aranyérmet nyert. Az 1896-iki millennáris kiállításon két tájképet és Ibsen arcképét állította ki. Erdei magány és Erdei idill képeit I. Ferenc József vette meg. Arcképei közül a legjelentékenyebbek : Budenz, Wahrmann Mór, Munkácsy M. Tört. Képcsarnok . 1907-ben megvakult.

15461.ht

CÍMSZÓ Zilze Anta

SZEMÉLYNÉV Zilze Anta

SZÓCIKK Zilze 1 Antal festő szül Budapeste 1861. megh u o 1921 Művészet tanulmányai budapest mintarajziskolá kezdte azutá münchen akadémián Párisban Berlinbe é Londonba folytatta Főle arcképeke é tájképeke festett Münchenbe Miks bajo herce arcképéve aranyérme nyert A 1896-ik millennári kiállításo ké tájképe é Ibse arcképé állított ki Erde magán é Erde idil képei I Feren Józse vett meg Arcképe közü legjelentékenyebbe Budenz Wahrman Mór Munkács M Tört Képcsarno 1907-be megvakult

15461.h

CÍMSZ Zilz Ant

SZEMÉLYNÉ Zilz Ant

SZÓCIK Zilz Anta fest szü Budapest 1861 meg 192 Művésze tanulmánya budapes mintarajziskol kezdt azut münche akadémiá Párisba Berlinb Londonb folytatt Fől arcképek tájképek festet Münchenb Mik baj herc arcképév aranyérm nyer 1896-i millennár kiállítás k tájkép Ibs arckép állítot k Erd magá Erd idi képe Fere Józs vet me Arckép köz legjelentékenyebb Buden Wahrma Mó Munkác Tör Képcsarn 1907-b megvakul

15461.

CÍMS Zil An

SZEMÉLYN Zil An

SZÓCI Zil Ant fes sz Budapes 186 me 19 Művész tanulmány budape mintarajzisko kezd azu münch akadémi Párisb Berlin London folytat Fő arcképe tájképe feste München Mi ba her arcképé aranyér nye 1896- millenná kiállítá tájké Ib arcké állíto Er mag Er id kép Fer Józ ve m Arcké kö legjelentékenyeb Bude Wahrm M Munká Tö Képcsar 1907- megvaku

15461

CÍM Zi A

SZEMÉLY Zi A

SZÓC Zi An fe s Budape 18 m 1 Művés tanulmán budap mintarajzisk kez az münc akadém Páris Berli Londo folyta F arckép tájkép fest Münche M b he arckép aranyé ny 1896 millenn kiállít tájk I arck állít E ma E i ké Fe Jó v Arck k legjelentékenye Bud Wahr Munk T Képcsa 1907 megvak

1546

CÍ Z

SZEMÉL Z

SZÓ Z A f Budap 1 Művé tanulmá buda mintarajzis ke a mün akadé Pári Berl Lond folyt arcké tájké fes Münch h arcké arany n 189 millen kiállí táj arc állí m k F J Arc legjelentékeny Bu Wah Mun Képcs 190 megva