15465.htm

CÍMSZÓ: Zipser

SZEMÉLYNÉV: Zipser Májer

SZÓCIKK: "Zipser Majer, rabbi, szül. Balassagyarmaton 1815 aug. 14., megh. Rohoncon 1869 dec. 10. Teológiai és bölcsészeti tanulmányait Prossnitzban és Nikolsburgban végezte. 1837-ben Óbudán a Goldberger, majd a Bobély-családnál nevelősködött. 1844-ben a székesfehérvári hitközség meghívta főrabbinak. Itt újjászervezte a hitközséget s ő maga dolgozta ki az alapszabályokat, az isko­lák és az olvasóterem tervét is s valamennyit rövid idő alatt meg is valósította. 1851-ben a pesti egyetem doktorrá avatta. A Bach-korszak és a községében dúló viszályok elkedvetlenítették s Amerikába, vagy Angliába akart kivándorolni, ahol inkább remélhette reformjainak megvalósítását, mint Magyarországon, amelynek legtöbb hitközsége tudni sem akart az újításokról. 1858-ban mégis Rohonc hitközségének meghívását fogadta el. Itt működött haláláig. Tanulmányainak nagyobb része a Litteraturblatt des Orientsben jelent meg s ezek a következők: Die jüdischen Zustände unter der 150-jährigen Türkenherrschaft (1846- 47); Zur Biographie des R. Meir Eisenstadt (1846-47); Raphael Meldola. Ein Bild der jüdischen Zustände in Italien zu dessen Zeit (1846 - 47); Kritische Untersuchung über die Originalität der im Talmud und Midraschim vorkommenden Parabeln u. Sentenzen (10 tanulmány); Die magyarische Sprache u. die Juden; Über die talmudischen fremdsprachigen Wörtererklärungen; Zur Charakteristik der Hillelischen Schule u. deren Lehren; Über das Erbrecht des weiblichen Geschlechts nach dem Evangelium; Über das jüdische Kalenderwesen, eine Kritik des Luzzatto'schen Calendario ebraico. A Jevish Chronicleba írt tanulmányai: Eine Szene aus dem ungarischen Kriege, melyben a székesfehérvári pogromot írja le; The Talmud and the Gospels (1851., 13 tanulmány), melyet a londoni hitközség külön is kiadott The Sermon of the mount címmel. Az Allg. Zeitg. d. Judentumsnak és a Ben Chananjának, Löw Lipót folyóiratának is munkatársa volt. Az utóbbiba írt tanulmányai: Zur Zoologie des Talmud (1858); Zur Geschichte d. israelitischen Gemeinde in Belgrad (1859); Zur Geschichte der Sabbatfeier (1859); über die Ostrichtung unserer Tempel (1860); Ezen­kívül ünnepi hitszónoklatok és gyászbeszédek is jelentek meg tőle. Hagyatékában talált kéziratá­ból Jellinek Adolf bécsi főrabbi adta ki. Flavius Josephus görög művének fordítását: Über das hohe Alter des jüdischen Volkes.nach hebräischen Originalquellen erläutert und nach M. Zipsers Tode ausgegeben und bevorwortet(1870). Életrajzát s arcképét Reich, Beth-El 5. füzete közli (1862). "


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5465. címszó a lexikon => 973. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15465.htm

CÍMSZÓ: Zipser

SZEMÉLYNÉV: Zipser Májer

SZÓCIKK: Zipser Majer, rabbi, szül. Balassagyarmaton 1815 aug. 14., megh. Rohoncon 1869 dec. 10. Teológiai és bölcsészeti tanulmányait Prossnitzban és Nikolsburgban végezte. 1837-ben Óbudán a Goldberger, majd a Bobély-családnál nevelősködött. 1844-ben a székesfehérvári hitközség meghívta főrabbinak. Itt újjászervezte a hitközséget s ő maga dolgozta ki az alapszabályokat, az isko­lák és az olvasóterem tervét is s valamennyit rövid idő alatt meg is valósította. 1851-ben a pesti egyetem doktorrá avatta. A Bach-korszak és a községében dúló viszályok elkedvetlenítették s Amerikába, vagy Angliába akart kivándorolni, ahol inkább remélhette reformjainak megvalósítását, mint Magyarországon, amelynek legtöbb hitközsége tudni sem akart az újításokról. 1858-ban mégis Rohonc hitközségének meghívását fogadta el. Itt működött haláláig. Tanulmányainak nagyobb része a Litteraturblatt des Orientsben jelent meg s ezek a következők: Die jüdischen Zustände unter der 150-jährigen Türkenherrschaft 1846- 47 ; Zur Biographie des R. Meir Eisenstadt 1846-47 ; Raphael Meldola. Ein Bild der jüdischen Zustände in Italien zu dessen Zeit 1846 - 47 ; Kritische Untersuchung über die Originalität der im Talmud und Midraschim vorkommenden Parabeln u. Sentenzen 10 tanulmány ; Die magyarische Sprache u. die Juden; Über die talmudischen fremdsprachigen Wörtererklärungen; Zur Charakteristik der Hillelischen Schule u. deren Lehren; Über das Erbrecht des weiblichen Geschlechts nach dem Evangelium; Über das jüdische Kalenderwesen, eine Kritik des Luzzatto'schen Calendario ebraico. A Jevish Chronicleba írt tanulmányai: Eine Szene aus dem ungarischen Kriege, melyben a székesfehérvári pogromot írja le; The Talmud and the Gospels 1851., 13 tanulmány , melyet a londoni hitközség külön is kiadott The Sermon of the mount címmel. Az Allg. Zeitg. d. Judentumsnak és a Ben Chananjának, Löw Lipót folyóiratának is munkatársa volt. Az utóbbiba írt tanulmányai: Zur Zoologie des Talmud 1858 ; Zur Geschichte d. israelitischen Gemeinde in Belgrad 1859 ; Zur Geschichte der Sabbatfeier 1859 ; über die Ostrichtung unserer Tempel 1860 ; Ezen­kívül ünnepi hitszónoklatok és gyászbeszédek is jelentek meg tőle. Hagyatékában talált kéziratá­ból Jellinek Adolf bécsi főrabbi adta ki. Flavius Josephus görög művének fordítását: Über das hohe Alter des jüdischen Volkes.nach hebräischen Originalquellen erläutert und nach M. Zipsers Tode ausgegeben und bevorwortet 1870 . Életrajzát s arcképét Reich, Beth-El 5. füzete közli 1862 .

15465.ht

CÍMSZÓ Zipse

SZEMÉLYNÉV Zipse Máje

SZÓCIKK Zipse Majer rabbi szül Balassagyarmato 181 aug 14. megh Rohonco 186 dec 10 Teológia é bölcsészet tanulmányai Prossnitzba é Nikolsburgba végezte 1837-be Óbudá Goldberger maj Bobély-családná nevelősködött 1844-be székesfehérvár hitközsé meghívt főrabbinak It újjászervezt hitközsége mag dolgozt k a alapszabályokat a isko­lá é a olvasótere tervé i valamennyi rövi id alat me i valósította 1851-be pest egyete doktorr avatta Bach-korsza é községébe dúl viszályo elkedvetlenítetté Amerikába vag Angliáb akar kivándorolni aho inkáb remélhett reformjaina megvalósítását min Magyarországon amelyne legtöb hitközség tudn se akar a újításokról 1858-ba mégi Rohon hitközségéne meghívásá fogadt el It működöt haláláig Tanulmányaina nagyob rész Litteraturblat de Orientsbe jelen me eze következők Di jüdische Zuständ unte de 150-jährige Türkenherrschaf 1846 4 Zu Biographi de R Mei Eisenstad 1846-4 Raphae Meldola Ei Bil de jüdische Zuständ i Italie z desse Zei 184 4 Kritisch Untersuchun übe di Originalitä de i Talmu un Midraschi vorkommende Parabel u Sentenze 1 tanulmán Di magyarisch Sprach u di Juden Übe di talmudische fremdsprachige Wörtererklärungen Zu Charakteristi de Hillelische Schul u dere Lehren Übe da Erbrech de weibliche Geschlecht nac de Evangelium Übe da jüdisch Kalenderwesen ein Kriti de Luzzatto'sche Calendari ebraico Jevis Chronicleb ír tanulmányai Ein Szen au de ungarische Kriege melybe székesfehérvár pogromo írj le Th Talmu an th Gospel 1851. 1 tanulmán melye london hitközsé külö i kiadot Th Sermo o th moun címmel A Allg Zeitg d Judentumsna é Be Chananjának Lö Lipó folyóiratána i munkatárs volt A utóbbib ír tanulmányai Zu Zoologi de Talmu 185 Zu Geschicht d israelitische Gemeind i Belgra 185 Zu Geschicht de Sabbatfeie 185 übe di Ostrichtun unsere Tempe 186 Ezen­kívü ünnep hitszónoklato é gyászbeszéde i jelente me tőle Hagyatékába talál kéziratá­bó Jelline Adol bécs főrabb adt ki Flaviu Josephu görö művéne fordítását Übe da hoh Alte de jüdische Volkes.nac hebräische Originalquelle erläuter un nac M Zipser Tod ausgegebe un bevorworte 187 Életrajzá arcképé Reich Beth-E 5 füzet közl 186

15465.h

CÍMSZ Zips

SZEMÉLYNÉ Zips Máj

SZÓCIK Zips Maje rabb szü Balassagyarmat 18 au 14 meg Rohonc 18 de 1 Teológi bölcsésze tanulmánya Prossnitzb Nikolsburgb végezt 1837-b Óbud Goldberge ma Bobély-családn nevelősködöt 1844-b székesfehérvá hitközs meghív főrabbina I újjászervez hitközség ma dolgoz alapszabályoka isko­l olvasóter terv valamenny röv i ala m valósított 1851-b pes egyet doktor avatt Bach-korsz községéb dú viszály elkedvetlenített Amerikáb va Angliá aka kivándoroln ah inká remélhet reformjain megvalósításá mi Magyarországo amelyn legtö hitközsé tud s aka újításokró 1858-b még Roho hitközségén meghívás fogad e I működö halálái Tanulmányain nagyo rés Litteraturbla d Orientsb jele m ez következő D jüdisch Zustän unt d 150-jährig Türkenherrscha 184 Z Biograph d Me Eisensta 1846- Rapha Meldol E Bi d jüdisch Zustän Itali dess Ze 18 Kritisc Untersuchu üb d Originalit d Talm u Midrasch vorkommend Parabe Sentenz tanulmá D magyarisc Sprac d Jude Üb d talmudisch fremdsprachig Wörtererklärunge Z Charakterist d Hillelisch Schu der Lehre Üb d Erbrec d weiblich Geschlech na d Evangeliu Üb d jüdisc Kalenderwese ei Krit d Luzzatto'sch Calendar ebraic Jevi Chronicle í tanulmánya Ei Sze a d ungarisch Krieg melyb székesfehérvá pogrom ír l T Talm a t Gospe 1851 tanulmá mely londo hitközs kül kiado T Serm t mou címme All Zeit Judentumsn B Chananjána L Lip folyóiratán munkatár vol utóbbi í tanulmánya Z Zoolog d Talm 18 Z Geschich israelitisch Gemein Belgr 18 Z Geschich d Sabbatfei 18 üb d Ostrichtu unser Temp 18 Ezen­kív ünne hitszónoklat gyászbeszéd jelent m től Hagyatékáb talá kéziratá­b Jellin Ado béc főrab ad k Flavi Joseph gör művén fordításá Üb d ho Alt d jüdisch Volkes.na hebräisch Originalquell erläute u na Zipse To ausgegeb u bevorwort 18 Életrajz arckép Reic Beth- füze köz 18

15465.

CÍMS Zip

SZEMÉLYN Zip Má

SZÓCI Zip Maj rab sz Balassagyarma 1 a 1 me Rohon 1 d Teológ bölcsész tanulmány Prossnitz Nikolsburg végez 1837- Óbu Goldberg m Bobély-család nevelősködö 1844- székesfehérv hitköz meghí főrabbin újjászerve hitközsé m dolgo alapszabályok isko­ olvasóte ter valamenn rö al valósítot 1851- pe egye dokto avat Bach-kors községé d viszál elkedvetlenítet Ameriká v Angli ak kivándorol a ink remélhe reformjai megvalósítás m Magyarország amely legt hitközs tu ak újításokr 1858- mé Roh hitközségé meghívá foga működ halálá Tanulmányai nagy ré Litteraturbl Orients jel e következ jüdisc Zustä un 150-jähri Türkenherrsch 18 Biograp M Eisenst 1846 Raph Meldo B jüdisc Zustä Ital des Z 1 Kritis Untersuch ü Originali Tal Midrasc vorkommen Parab Senten tanulm magyaris Spra Jud Ü talmudisc fremdsprachi Wörtererklärung Charakteris Hillelisc Sch de Lehr Ü Erbre weiblic Geschlec n Evangeli Ü jüdis Kalenderwes e Kri Luzzatto'sc Calenda ebrai Jev Chronicl tanulmány E Sz ungarisc Krie mely székesfehérv pogro í Tal Gosp 185 tanulm mel lond hitköz kü kiad Ser mo címm Al Zei Judentums Chananján Li folyóiratá munkatá vo utóbb tanulmány Zoolo Tal 1 Geschic israelitisc Gemei Belg 1 Geschic Sabbatfe 1 ü Ostricht unse Tem 1 Ezen­kí ünn hitszónokla gyászbeszé jelen tő Hagyatéká tal kéziratá­ Jelli Ad bé főra a Flav Josep gö művé fordítás Ü h Al jüdisc Volkes.n hebräisc Originalquel erläut n Zips T ausgege bevorwor 1 Életraj arcké Rei Beth füz kö 1

15465

CÍM Zi

SZEMÉLY Zi M

SZÓC Zi Ma ra s Balassagyarm m Roho Teoló bölcsés tanulmán Prossnit Nikolsbur vége 1837 Ób Goldber Bobély-csalá nevelősköd 1844 székesfehér hitkö megh főrabbi újjászerv hitközs dolg alapszabályo isk olvasót te valamen r a valósíto 1851 p egy dokt ava Bach-kor község viszá elkedvetleníte Amerik Angl a kivándoro in remélh reformja megvalósítá Magyarorszá amel leg hitköz t a újítások 1858 m Ro hitközség meghív fog műkö halál Tanulmánya nag r Litteraturb Orient je követke jüdis Zust u 150-jähr Türkenherrsc 1 Biogra Eisens 184 Rap Meld jüdis Zust Ita de Kriti Untersuc Original Ta Midras vorkomme Para Sente tanul magyari Spr Ju talmudis fremdsprach Wörtererklärun Charakteri Hillelis Sc d Leh Erbr weibli Geschle Evangel jüdi Kalenderwe Kr Luzzatto's Calend ebra Je Chronic tanulmán S ungaris Kri mel székesfehér pogr Ta Gos 18 tanul me lon hitkö k kia Se m cím A Ze Judentum Chananjá L folyóirat munkat v utób tanulmán Zool Ta Geschi israelitis Geme Bel Geschi Sabbatf Ostrich uns Te Ezen­k ün hitszónokl gyászbesz jele t Hagyaték ta kézirat Jell A b főr Fla Jose g műv fordítá A jüdis Volkes. hebräis Originalque erläu Zip ausgeg bevorwo Életra arck Re Bet fü k

1546

CÍ Z

SZEMÉL Z

SZÓ Z M r Balassagyar Roh Teol bölcsé tanulmá Prossni Nikolsbu vég 183 Ó Goldbe Bobély-csal nevelőskö 184 székesfehé hitk meg főrabb újjászer hitköz dol alapszabály is olvasó t valame valósít 185 eg dok av Bach-ko közsé visz elkedvetlenít Ameri Ang kivándor i remél reformj megvalósít Magyarorsz ame le hitkö újításo 185 R hitközsé meghí fo műk halá Tanulmány na Litteratur Orien j követk jüdi Zus 150-jäh Türkenherrs Biogr Eisen 18 Ra Mel jüdi Zus It d Krit Untersu Origina T Midra vorkomm Par Sent tanu magyar Sp J talmudi fremdsprac Wörtererkläru Charakter Hilleli S Le Erb weibl Geschl Evange jüd Kalenderw K Luzzatto' Calen ebr J Chroni tanulmá ungari Kr me székesfehé pog T Go 1 tanu m lo hitk ki S cí Z Judentu Chananj folyóira munka utó tanulmá Zoo T Gesch israeliti Gem Be Gesch Sabbat Ostric un T Ezen­ ü hitszónok gyászbes jel Hagyaté t kézira Jel fő Fl Jos mű fordít jüdi Volkes hebräi Originalqu erlä Zi ausge bevorw Életr arc R Be f