15472.htm

CÍMSZÓ: Zombor

SZÓCIKK: Zombor {Sombor, SzHSz.). A (kongresszusi) hitközség 1827. alakult. Alapítói, mint a régi jegyzőkönyvekből kitűnik, Stein Jakab, Stein Ferenc, Herczog József és Hajduska Fülöp kereskedők voltak. A hitközség első rabbijául Kohn Dávidot választotta, aki több évtizedes érdemes működés után 1884. halt meg. Első elöljárói Stein Lipót, Löbl Henrik, Schőn Ábrahám és Hollender József voltak. Ma is fennálló templomát 1865 építette a hitközség saját erejéből. 1925-ben létesítette Talmud Tóráját, melyet 30 növendék látogat. Intézményei: a Chevra Kadisa, melynek Vámosi Jenő az elnöke, a Nőegylet, amely Kabos Mártonné vezetése alatt működik, a Bikur Cholim egylet, mely Weidinger Frigyes elnöklete alatt áll, az Oblath Henrik vezetése alatt álló Talmud-Tóra egyesület és egy ifjúsági egylet, melynek Altmann Jenő az elnöke. A hitközség történetére vonatkozó okmányok a városi archívumban találhatók. A hitközség történetét Guttmann Simon főrabbi írta meg. A hitközség tagjai közül Wamoscher Andor és Vámosi Jenő vezetnek nagyobb mintagazdaságot. A hitközség évi költségvetése 350,000 dinár, melyből 20,000-et fordít szociális és filantrópikus célokra. A hitközség lélekszáma 986, a családok száma 228, adót 240-en fizetnek. Foglalkozás szerint: 20 nagykereskedő, 7 gazdálkodó, 3 tanító, 63 kereskedő, 8 ügyvéd, 5 köztisztviselő, 15 munkás, 5 nagyiparos, 4 orvos, 36 magántisztviselő, 15 munkanélküli, 27 iparos, 1 mérnök, 2 hírlapíró, 25 magánzó és 4 egyéb. A világháborúban a hitközség 125 tagja vett részt, akik közül 13-an estek el a különböző harctereken. A hitközség mai vezetősége: Fischer Mihály és Guttmann Simon főrabbik, Wamoscher Andor földbirtokos és törvényhatósági bizottsági tag elnök, Scheer Ármin alelnök, Kelemen József és Turányi Zsigmond elöljárók, Bondi Arnold pénztárnok, Obláth Henrik, Wamoscher Gábor, Bergl Lipót, Breuer Lajos, Fischer Bernát és Lipschitz Leó előljárósági tagok, Török Sámuel titkár és Schönberger Miksa hitoktató.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5472. címszó a lexikon => 977. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15472.htm

CÍMSZÓ: Zombor

SZÓCIKK: Zombor {Sombor, SzHSz. . A kongresszusi hitközség 1827. alakult. Alapítói, mint a régi jegyzőkönyvekből kitűnik, Stein Jakab, Stein Ferenc, Herczog József és Hajduska Fülöp kereskedők voltak. A hitközség első rabbijául Kohn Dávidot választotta, aki több évtizedes érdemes működés után 1884. halt meg. Első elöljárói Stein Lipót, Löbl Henrik, Schőn Ábrahám és Hollender József voltak. Ma is fennálló templomát 1865 építette a hitközség saját erejéből. 1925-ben létesítette Talmud Tóráját, melyet 30 növendék látogat. Intézményei: a Chevra Kadisa, melynek Vámosi Jenő az elnöke, a Nőegylet, amely Kabos Mártonné vezetése alatt működik, a Bikur Cholim egylet, mely Weidinger Frigyes elnöklete alatt áll, az Oblath Henrik vezetése alatt álló Talmud-Tóra egyesület és egy ifjúsági egylet, melynek Altmann Jenő az elnöke. A hitközség történetére vonatkozó okmányok a városi archívumban találhatók. A hitközség történetét Guttmann Simon főrabbi írta meg. A hitközség tagjai közül Wamoscher Andor és Vámosi Jenő vezetnek nagyobb mintagazdaságot. A hitközség évi költségvetése 350,000 dinár, melyből 20,000-et fordít szociális és filantrópikus célokra. A hitközség lélekszáma 986, a családok száma 228, adót 240-en fizetnek. Foglalkozás szerint: 20 nagykereskedő, 7 gazdálkodó, 3 tanító, 63 kereskedő, 8 ügyvéd, 5 köztisztviselő, 15 munkás, 5 nagyiparos, 4 orvos, 36 magántisztviselő, 15 munkanélküli, 27 iparos, 1 mérnök, 2 hírlapíró, 25 magánzó és 4 egyéb. A világháborúban a hitközség 125 tagja vett részt, akik közül 13-an estek el a különböző harctereken. A hitközség mai vezetősége: Fischer Mihály és Guttmann Simon főrabbik, Wamoscher Andor földbirtokos és törvényhatósági bizottsági tag elnök, Scheer Ármin alelnök, Kelemen József és Turányi Zsigmond elöljárók, Bondi Arnold pénztárnok, Obláth Henrik, Wamoscher Gábor, Bergl Lipót, Breuer Lajos, Fischer Bernát és Lipschitz Leó előljárósági tagok, Török Sámuel titkár és Schönberger Miksa hitoktató.

15472.ht

CÍMSZÓ Zombo

SZÓCIKK Zombo {Sombor SzHSz kongresszus hitközsé 1827 alakult Alapítói min rég jegyzőkönyvekbő kitűnik Stei Jakab Stei Ferenc Herczo Józse é Hajdusk Fülö kereskedő voltak hitközsé els rabbijáu Koh Dávido választotta ak töb évtizede érdeme működé utá 1884 hal meg Els elöljáró Stei Lipót Löb Henrik Schő Ábrahá é Hollende Józse voltak M i fennáll templomá 186 épített hitközsé sajá erejéből 1925-be létesített Talmu Tóráját melye 3 növendé látogat Intézményei Chevr Kadisa melyne Vámos Jen a elnöke Nőegylet amel Kabo Mártonn vezetés alat működik Biku Choli egylet mel Weidinge Frigye elnöklet alat áll a Oblat Henri vezetés alat áll Talmud-Tór egyesüle é eg ifjúság egylet melyne Altman Jen a elnöke hitközsé történetér vonatkoz okmányo város archívumba találhatók hitközsé történeté Guttman Simo főrabb írt meg hitközsé tagja közü Wamosche Ando é Vámos Jen vezetne nagyob mintagazdaságot hitközsé év költségvetés 350,00 dinár melybő 20,000-e fordí szociáli é filantrópiku célokra hitközsé lélekszám 986 családo szám 228 adó 240-e fizetnek Foglalkozá szerint 2 nagykereskedő gazdálkodó tanító 6 kereskedő ügyvéd köztisztviselő 1 munkás nagyiparos orvos 3 magántisztviselő 1 munkanélküli 2 iparos mérnök hírlapíró 2 magánz é egyéb világháborúba hitközsé 12 tagj vet részt aki közü 13-a este e különböz harctereken hitközsé ma vezetősége Fische Mihál é Guttman Simo főrabbik Wamosche Ando földbirtoko é törvényhatóság bizottság ta elnök Schee Ármi alelnök Keleme Józse é Turány Zsigmon elöljárók Bond Arnol pénztárnok Oblát Henrik Wamosche Gábor Berg Lipót Breue Lajos Fische Berná é Lipschit Le előljáróság tagok Törö Sámue titká é Schönberge Miks hitoktató

15472.h

CÍMSZ Zomb

SZÓCIK Zomb {Sombo SzHS kongresszu hitközs 182 alakul Alapító mi ré jegyzőkönyvekb kitűni Ste Jaka Ste Feren Hercz Józs Hajdus Fül keresked volta hitközs el rabbijá Ko Dávid választott a tö évtized érdem működ ut 188 ha me El elöljár Ste Lipó Lö Henri Sch Ábrah Hollend Józs volta fennál templom 18 építet hitközs saj erejébő 1925-b létesítet Talm Tórájá mely növend látoga Intézménye Chev Kadis melyn Vámo Je elnök Nőegyle ame Kab Márton vezeté ala működi Bik Chol egyle me Weiding Frigy elnökle ala ál Obla Henr vezeté ala ál Talmud-Tó egyesül e ifjúsá egyle melyn Altma Je elnök hitközs történeté vonatko okmány váro archívumb található hitközs történet Guttma Sim főrab ír me hitközs tagj köz Wamosch And Vámo Je vezetn nagyo mintagazdaságo hitközs é költségveté 350,0 diná melyb 20,000- ford szociál filantrópik célokr hitközs lélekszá 98 család szá 22 ad 240- fizetne Foglalkoz szerin nagykeresked gazdálkod tanít keresked ügyvé köztisztvisel munká nagyiparo orvo magántisztvisel munkanélkül iparo mérnö hírlapír magán egyé világháborúb hitközs 1 tag ve rész ak köz 13- est különbö harctereke hitközs m vezetőség Fisch Mihá Guttma Sim főrabbi Wamosch And földbirtok törvényhatósá bizottsá t elnö Sche Árm alelnö Kelem Józs Turán Zsigmo elöljáró Bon Arno pénztárno Oblá Henri Wamosch Gábo Ber Lipó Breu Lajo Fisch Bern Lipschi L előljárósá tago Tör Sámu titk Schönberg Mik hitoktat

15472.

CÍMS Zom

SZÓCI Zom {Somb SzH kongressz hitköz 18 alaku Alapít m r jegyzőkönyvek kitűn St Jak St Fere Herc Józ Hajdu Fü kereske volt hitköz e rabbij K Dávi választot t évtize érde műkö u 18 h m E elöljá St Lip L Henr Sc Ábra Hollen Józ volt fenná templo 1 építe hitköz sa erejéb 1925- létesíte Tal Tóráj mel növen látog Intézmény Che Kadi mely Vám J elnö Nőegyl am Ka Márto vezet al működ Bi Cho egyl m Weidin Frig elnökl al á Obl Hen vezet al á Talmud-T egyesü ifjús egyl mely Altm J elnö hitköz történet vonatk okmán vár archívum találhat hitköz történe Guttm Si főra í m hitköz tag kö Wamosc An Vám J vezet nagy mintagazdaság hitköz költségvet 350, din mely 20,000 for szociá filantrópi célok hitköz léleksz 9 csalá sz 2 a 240 fizetn Foglalko szeri nagykereske gazdálko taní kereske ügyv köztisztvise munk nagyipar orv magántisztvise munkanélkü ipar mérn hírlapí magá egy világháború hitköz ta v rés a kö 13 es különb harcterek hitköz vezetősé Fisc Mih Guttm Si főrabb Wamosc An földbirto törvényhatós bizotts eln Sch Ár aleln Kele Józ Turá Zsigm elöljár Bo Arn pénztárn Obl Henr Wamosc Gáb Be Lip Bre Laj Fisc Ber Lipsch előljárós tag Tö Sám tit Schönber Mi hitokta

15472

CÍM Zo

SZÓC Zo {Som Sz kongress hitkö 1 alak Alapí jegyzőkönyve kitű S Ja S Fer Her Jó Hajd F keresk vol hitkö rabbi Dáv választo évtiz érd műk 1 elölj S Li Hen S Ábr Holle Jó vol fenn templ épít hitkö s erejé 1925 létesít Ta Tórá me növe láto Intézmén Ch Kad mel Vá eln Nőegy a K Márt veze a műkö B Ch egy Weidi Fri elnök a Ob He veze a Talmud- egyes ifjú egy mel Alt eln hitkö történe vonat okmá vá archívu találha hitkö történ Gutt S főr hitkö ta k Wamos A Vá veze nag mintagazdasá hitkö költségve 350 di mel 20,00 fo szoci filantróp célo hitkö léleks csal s 24 fizet Foglalk szer nagykeresk gazdálk tan keresk ügy köztisztvis mun nagyipa or magántisztvis munkanélk ipa mér hírlap mag eg világhábor hitkö t ré k 1 e külön harctere hitkö vezetős Fis Mi Gutt S főrab Wamos A földbirt törvényható bizott el Sc Á alel Kel Jó Tur Zsig elöljá B Ar pénztár Ob Hen Wamos Gá B Li Br La Fis Be Lipsc előljáró ta T Sá ti Schönbe M hitokt

1547

CÍ Z

SZÓ Z {So S kongres hitk ala Alap jegyzőkönyv kit J Fe He J Haj keres vo hitk rabb Dá választ évti ér mű elöl L He Áb Holl J vo fen temp épí hitk erej 192 létesí T Tór m növ lát Intézmé C Ka me V el Nőeg Már vez műk C eg Weid Fr elnö O H vez Talmud egye ifj eg me Al el hitk történ vona okm v archív találh hitk törté Gut fő hitk t Wamo V vez na mintagazdas hitk költségv 35 d me 20,0 f szoc filantró cél hitk lélek csa 2 fize Foglal sze nagykeres gazdál ta keres üg köztisztvi mu nagyip o magántisztvi munkanél ip mé hírla ma e világhábo hitk r külö harcter hitk vezető Fi M Gut főra Wamo földbir törvényhat bizot e S ale Ke J Tu Zsi elölj A pénztá O He Wamo G L B L Fi B Lips előljár t S t Schönb hitok