15473.htm

CÍMSZÓ: Zöld

SZEMÉLYNÉV: Zöld Márton

SZÓCIKK: Zöld Márton (sióagárdi), honvédtábornok, szül. Szekszárdon 1865 ápr. 25. Középiskoláit Pécsett és Székesfehérvárott végezte, a Ludovika Akadémiát és a törzstiszti iskolát Budapesten. A világháború kitörésekor Gyuláról 1914 aug. 2. vonult Dalmáciába egy népfelkelő zászlóaljjal. Mint a Lovcsen alatt fekvő Crotolle félsziget védője négynapos ütközetben fölényesen verte vissza a montenegrói sereg támadását. Később Volhiniában, majd Bukovinában végigküzdötte ezredével az 1916. évi januári csatákat. A Rarance melletti Obstgarten védelmében Z. csapatait személyes bátorságával buzdítva, a lövész­árokba benyomuló orosz túlerőt hősiesen vissza­szorította. Haditettéért a király magyar nemességgel és vaskoronarenddel tüntette ki. A Prezony melletti állóharcokban, a lysoniai csatákban (Kelet-Galicia), az ukrajnai előnyomulásban, később pedig az olasz fronton Z. a kiváló haditények egész sorát követte el, amelyek elismerése gyanánt a katonai érdemkeresztet, a második osztályú vas keresztet, a Lipót-rendet és a szász Albrecht-rend tiszti keresztjét nyerte kitüntetésül. Ezredét teljes rendben vonta vissza az olasz frontról. A kommün alatt Szegeden 1918. belépett a Nemzeti Hadseregbe. Magyarország kormányzója tábornokká nevezte ki. Z. a m. kir. honvédség egyetlen zsidóvallású tábornoka. E lexikon elnöki tanácsának tagja.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5473. címszó a lexikon => 977. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15473.htm

CÍMSZÓ: Zöld

SZEMÉLYNÉV: Zöld Márton

SZÓCIKK: Zöld Márton sióagárdi , honvédtábornok, szül. Szekszárdon 1865 ápr. 25. Középiskoláit Pécsett és Székesfehérvárott végezte, a Ludovika Akadémiát és a törzstiszti iskolát Budapesten. A világháború kitörésekor Gyuláról 1914 aug. 2. vonult Dalmáciába egy népfelkelő zászlóaljjal. Mint a Lovcsen alatt fekvő Crotolle félsziget védője négynapos ütközetben fölényesen verte vissza a montenegrói sereg támadását. Később Volhiniában, majd Bukovinában végigküzdötte ezredével az 1916. évi januári csatákat. A Rarance melletti Obstgarten védelmében Z. csapatait személyes bátorságával buzdítva, a lövész­árokba benyomuló orosz túlerőt hősiesen vissza­szorította. Haditettéért a király magyar nemességgel és vaskoronarenddel tüntette ki. A Prezony melletti állóharcokban, a lysoniai csatákban Kelet-Galicia , az ukrajnai előnyomulásban, később pedig az olasz fronton Z. a kiváló haditények egész sorát követte el, amelyek elismerése gyanánt a katonai érdemkeresztet, a második osztályú vas keresztet, a Lipót-rendet és a szász Albrecht-rend tiszti keresztjét nyerte kitüntetésül. Ezredét teljes rendben vonta vissza az olasz frontról. A kommün alatt Szegeden 1918. belépett a Nemzeti Hadseregbe. Magyarország kormányzója tábornokká nevezte ki. Z. a m. kir. honvédség egyetlen zsidóvallású tábornoka. E lexikon elnöki tanácsának tagja.

15473.ht

CÍMSZÓ Zöl

SZEMÉLYNÉV Zöl Márto

SZÓCIKK Zöl Márto sióagárd honvédtábornok szül Szekszárdo 186 ápr 25 Középiskolái Pécset é Székesfehérvárot végezte Ludovik Akadémiá é törzstiszt iskolá Budapesten világhábor kitöréseko Gyuláró 191 aug 2 vonul Dalmáciáb eg népfelkel zászlóaljjal Min Lovcse alat fekv Crotoll félszige védőj négynapo ütközetbe fölényese vert vissz montenegró sere támadását Későb Volhiniában maj Bukovinába végigküzdött ezredéve a 1916 év január csatákat Raranc mellett Obstgarte védelmébe Z csapatai személye bátorságáva buzdítva lövész­árokb benyomul oros túlerő hősiese vissza­szorította Haditettéér királ magya nemességge é vaskoronarendde tüntett ki Prezon mellett állóharcokban lysonia csatákba Kelet-Galici a ukrajna előnyomulásban későb pedi a olas fronto Z kivál haditénye egés sorá követt el amelye elismerés gyanán katona érdemkeresztet másodi osztály va keresztet Lipót-rende é szás Albrecht-ren tiszt keresztjé nyert kitüntetésül Ezredé telje rendbe vont vissz a olas frontról kommü alat Szegede 1918 belépet Nemzet Hadseregbe Magyarorszá kormányzój tábornokk nevezt ki Z m kir honvédsé egyetle zsidóvallás tábornoka lexiko elnök tanácsána tagja

15473.h

CÍMSZ Zö

SZEMÉLYNÉ Zö Márt

SZÓCIK Zö Márt sióagár honvédtáborno szü Szekszárd 18 áp 2 Középiskolá Pécse Székesfehérváro végezt Ludovi Akadémi törzstisz iskol Budapeste világhábo kitörések Gyulár 19 au vonu Dalmáciá e népfelke zászlóaljja Mi Lovcs ala fek Crotol félszig védő négynap ütközetb fölényes ver viss montenegr ser támadásá Késő Volhiniába ma Bukovináb végigküzdöt ezredév 191 é januá csatáka Raran mellet Obstgart védelméb csapata személy bátorságáv buzdítv lövész­árok benyomu oro túler hősies vissza­szorított Haditettéé kirá magy nemességg vaskoronarendd tüntet k Prezo mellet állóharcokba lysoni csatákb Kelet-Galic ukrajn előnyomulásba késő ped ola front kivá haditény egé sor követ e amely elismeré gyaná katon érdemkereszte másod osztál v kereszte Lipót-rend szá Albrecht-re tisz keresztj nyer kitüntetésü Ezred telj rendb von viss ola frontró komm ala Szeged 191 belépe Nemze Hadseregb Magyarorsz kormányzó tábornok nevez k ki honvéds egyetl zsidóvallá tábornok lexik elnö tanácsán tagj

15473.

CÍMS Z

SZEMÉLYN Z Már

SZÓCI Z Már sióagá honvédtáborn sz Szekszár 1 á Középiskol Pécs Székesfehérvár végez Ludov Akadém törzstis isko Budapest világháb kitörése Gyulá 1 a von Dalmáci népfelk zászlóaljj M Lovc al fe Croto félszi véd négyna ütközet fölénye ve vis monteneg se támadás Kés Volhiniáb m Bukoviná végigküzdö ezredé 19 janu csaták Rara melle Obstgar védelmé csapat személ bátorságá buzdít lövész­áro benyom or túle hősie vissza­szorítot Haditetté kir mag nemesség vaskoronarend tünte Prez melle állóharcokb lyson csaták Kelet-Gali ukraj előnyomulásb kés pe ol fron kiv haditén eg so köve amel elismer gyan kato érdemkereszt máso osztá kereszt Lipót-ren sz Albrecht-r tis kereszt nye kitüntetés Ezre tel rend vo vis ol frontr kom al Szege 19 belép Nemz Hadsereg Magyarors kormányz táborno neve k honvéd egyet zsidóvall táborno lexi eln tanácsá tag

15473

CÍM

SZEMÉLY Má

SZÓC Má sióag honvédtábor s Szekszá Középisko Péc Székesfehérvá vége Ludo Akadé törzsti isk Budapes világhá kitörés Gyul vo Dalmác népfel zászlóalj Lov a f Crot félsz vé négyn ütköze fölény v vi montene s támadá Ké Volhiniá Bukovin végigküzd ezred 1 jan csatá Rar mell Obstga védelm csapa szemé bátorság buzdí lövész­ár benyo o túl hősi vissza­szoríto Haditett ki ma nemessé vaskoronaren tünt Pre mell állóharcok lyso csatá Kelet-Gal ukra előnyomulás ké p o fro ki hadité e s köv ame elisme gya kat érdemkeresz más oszt keresz Lipót-re s Albrecht- ti keresz ny kitünteté Ezr te ren v vi o front ko a Szeg 1 belé Nem Hadsere Magyaror kormány táborn nev honvé egye zsidóval táborn lex el tanács ta

1547SZEMÉL M

SZÓ M sióa honvédtábo Szeksz Középisk Pé Székesfehérv vég Lud Akad törzst is Budape világh kitöré Gyu v Dalmá népfe zászlóal Lo Cro féls v négy ütköz fölén v monten támad K Volhini Bukovi végigküz ezre ja csat Ra mel Obstg védel csap szem bátorsá buzd lövész­á beny tú hős vissza­szorít Haditet k m nemess vaskoronare tün Pr mel állóharco lys csat Kelet-Ga ukr előnyomulá k fr k hadit kö am elism gy ka érdemkeres má osz keres Lipót-r Albrecht t keres n kitüntet Ez t re v fron k Sze bel Ne Hadser Magyaro kormán tábor ne honv egy zsidóva tábor le e tanác t