15478.htm

CÍMSZÓ: Zuckerkandel

SZEMÉLYNÉV: Zuckerkandel Róbert

SZÓCIKK: 2. Z. Róbert, egyetemi tanár, nemzetgazdász, Z. Emil (1. o.) és Paul bécsi orvosprofesszorok testvéröccse, szül. Győrben 1856 dec. 3., megh. Prágában 1926. A bécsi egyetemen tanult és fiatalon lett a nemzetgazdaságtannak és statisz­tikának nyilv. rend. tanára a prágai német egyetemen, ahol haláláig működött. A német egyetem rektorává is megválasztották, ő a megtiszteltetést azonban nem fogadta el, azzal a megokolással, hogy az a tanulásban gátolja. Vezetője volt a prágai Államtudományi Intézetnek is. Főmunkája, amellyel világhírt szerzett szakkörökben: Zur Theorie des Preises (1889), máig a legkitűnőbb enemű munka. Egyéb művei: Die Konsumsteuern im österreichisch- ungarischen Ausgleich (1907), valamint több nagyobb tanulmány szakfolyóiratokban, továbbá a «Handwörterbuch der Staatswissenschaften» nyolc kötetének mindhá­rom kiadásában.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5478. címszó a lexikon => 978. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15478.htm

CÍMSZÓ: Zuckerkandel

SZEMÉLYNÉV: Zuckerkandel Róbert

SZÓCIKK: 2. Z. Róbert, egyetemi tanár, nemzetgazdász, Z. Emil 1. o. és Paul bécsi orvosprofesszorok testvéröccse, szül. Győrben 1856 dec. 3., megh. Prágában 1926. A bécsi egyetemen tanult és fiatalon lett a nemzetgazdaságtannak és statisz­tikának nyilv. rend. tanára a prágai német egyetemen, ahol haláláig működött. A német egyetem rektorává is megválasztották, ő a megtiszteltetést azonban nem fogadta el, azzal a megokolással, hogy az a tanulásban gátolja. Vezetője volt a prágai Államtudományi Intézetnek is. Főmunkája, amellyel világhírt szerzett szakkörökben: Zur Theorie des Preises 1889 , máig a legkitűnőbb enemű munka. Egyéb művei: Die Konsumsteuern im österreichisch- ungarischen Ausgleich 1907 , valamint több nagyobb tanulmány szakfolyóiratokban, továbbá a Handwörterbuch der Staatswissenschaften nyolc kötetének mindhá­rom kiadásában.

15478.ht

CÍMSZÓ Zuckerkande

SZEMÉLYNÉV Zuckerkande Róber

SZÓCIKK 2 Z Róbert egyetem tanár nemzetgazdász Z Emi 1 o é Pau bécs orvosprofesszoro testvéröccse szül Győrbe 185 dec 3. megh Prágába 1926 bécs egyeteme tanul é fiatalo let nemzetgazdaságtanna é statisz­tikána nyilv rend tanár prága néme egyetemen aho halálái működött néme egyete rektoráv i megválasztották megtiszteltetés azonba ne fogadt el azza megokolással hog a tanulásba gátolja Vezetőj vol prága Államtudomány Intézetne is Főmunkája amellye világhír szerzet szakkörökben Zu Theori de Preise 188 mái legkitűnőb enem munka Egyé művei Di Konsumsteuer i österreichisch ungarische Ausgleic 190 valamin töb nagyob tanulmán szakfolyóiratokban tovább Handwörterbuc de Staatswissenschafte nyol köteténe mindhá­ro kiadásában

15478.h

CÍMSZ Zuckerkand

SZEMÉLYNÉ Zuckerkand Róbe

SZÓCIK Róber egyete taná nemzetgazdás Em Pa béc orvosprofesszor testvéröccs szü Győrb 18 de 3 meg Prágáb 192 béc egyetem tanu fiatal le nemzetgazdaságtann statisz­tikán nyil ren taná prág ném egyeteme ah halálá működöt ném egyet rektorá megválasztottá megtisztelteté azonb n fogad e azz megokolássa ho tanulásb gátolj Vezető vo prág Államtudomán Intézetn i Főmunkáj amelly világhí szerze szakkörökbe Z Theor d Preis 18 má legkitűnő ene munk Egy műve D Konsumsteue österreichisc ungarisch Ausglei 19 valami tö nagyo tanulmá szakfolyóiratokba továb Handwörterbu d Staatswissenschaft nyo kötetén mindhá­r kiadásába

15478.

CÍMS Zuckerkan

SZEMÉLYN Zuckerkan Rób

SZÓCI Róbe egyet tan nemzetgazdá E P bé orvosprofesszo testvéröcc sz Győr 1 d me Prágá 19 bé egyete tan fiata l nemzetgazdaságtan statisz­tiká nyi re tan prá né egyetem a halál működö né egye rektor megválasztott megtiszteltet azon foga az megokoláss h tanulás gátol Vezet v prá Államtudomá Intézet Főmunká amell világh szerz szakkörökb Theo Prei 1 m legkitűn en mun Eg műv Konsumsteu österreichis ungarisc Ausgle 1 valam t nagy tanulm szakfolyóiratokb tová Handwörterb Staatswissenschaf ny köteté mindhá­ kiadásáb

15478

CÍM Zuckerka

SZEMÉLY Zuckerka Ró

SZÓC Rób egye ta nemzetgazd b orvosprofessz testvéröc s Győ m Prág 1 b egyet ta fiat nemzetgazdaságta statisz­tik ny r ta pr n egyete halá működ n egy rekto megválasztot megtisztelte azo fog a megokolás tanulá gáto Veze pr Államtudom Intéze Főmunk amel világ szer szakkörök The Pre legkitű e mu E mű Konsumste österreichi ungaris Ausgl vala nag tanul szakfolyóiratok tov Handwörter Staatswissenscha n kötet mindh kiadásá

1547

CÍ Zuckerk

SZEMÉL Zuckerk R

SZÓ Ró egy t nemzetgaz orvosprofess testvérö Gy Prá egye t fia nemzetgazdaságt statisz­ti n t p egyet hal műkö eg rekt megválaszto megtisztelt az fo megokolá tanul gát Vez p Államtudo Intéz Főmun ame vilá sze szakkörö Th Pr legkit m m Konsumst österreich ungari Ausg val na tanu szakfolyóirato to Handwörte Staatswissensch köte mind kiadás