15479.htm

CÍMSZÓ: Zukor

SZEMÉLYNÉV: Zukor Adolf

SZÓCIKK: Zukor Adolf, filmgyáros, szül. Ricsén (Zemplén vm.) 1872. Apja falusi szatócs volt. Z. Máté­szalkán elvégezte a négy polgárit, azután Abaújszántóra tanulónak ment Blau Hermann vegyeskereskedésébe. 16 éves korában kivándorolt Amerikába és sok küzködés után szerény állást kapott egy chicagói szódagyárban. A chicagói világkiállítás évében szűcsműhelyt nyitott Chicagóban. Itt feleségül vette az erdőbényei születésű Kaufmann Lottit. 1904-ben megalapította az első moziját. Hat évvel később már filmvállalkozó és 35,000 dollárral megrendezteti az Erzsébet angol királynő filmet Sarah Bernharddal a főszerepben. A nagy erkölcsi és anyagi siker után egy másik filmjének főszerepére James K. Hackettet szerződtette, aki akkoriban Amerika legnépszerűbb színésze volt. Ebből a szerény kezdetből fejlődött ki az 1920. megalakult Famous Players Lasky Corporation, amely a Paramount-filmeket gyártja és hozza forgalomba. Ennek a vállalatnak elnöke Z., aki a legtekintélyesebb helyet foglalja el az egész nemzetközi filmvilágban, mert vállalatának számtalan külföldi fiókja és Amerikában mintegy 500 színháza van. Z. több zsidó jóléti intézményt létesített szülőfalujában és Amerikában is minden fllantrópikus mozgalmat bő támogatásban részesít.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5479. címszó a lexikon => 978. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15479.htm

CÍMSZÓ: Zukor

SZEMÉLYNÉV: Zukor Adolf

SZÓCIKK: Zukor Adolf, filmgyáros, szül. Ricsén Zemplén vm. 1872. Apja falusi szatócs volt. Z. Máté­szalkán elvégezte a négy polgárit, azután Abaújszántóra tanulónak ment Blau Hermann vegyeskereskedésébe. 16 éves korában kivándorolt Amerikába és sok küzködés után szerény állást kapott egy chicagói szódagyárban. A chicagói világkiállítás évében szűcsműhelyt nyitott Chicagóban. Itt feleségül vette az erdőbényei születésű Kaufmann Lottit. 1904-ben megalapította az első moziját. Hat évvel később már filmvállalkozó és 35,000 dollárral megrendezteti az Erzsébet angol királynő filmet Sarah Bernharddal a főszerepben. A nagy erkölcsi és anyagi siker után egy másik filmjének főszerepére James K. Hackettet szerződtette, aki akkoriban Amerika legnépszerűbb színésze volt. Ebből a szerény kezdetből fejlődött ki az 1920. megalakult Famous Players Lasky Corporation, amely a Paramount-filmeket gyártja és hozza forgalomba. Ennek a vállalatnak elnöke Z., aki a legtekintélyesebb helyet foglalja el az egész nemzetközi filmvilágban, mert vállalatának számtalan külföldi fiókja és Amerikában mintegy 500 színháza van. Z. több zsidó jóléti intézményt létesített szülőfalujában és Amerikában is minden fllantrópikus mozgalmat bő támogatásban részesít.

15479.ht

CÍMSZÓ Zuko

SZEMÉLYNÉV Zuko Adol

SZÓCIKK Zuko Adolf filmgyáros szül Ricsé Zemplé vm 1872 Apj falus szatóc volt Z Máté­szalká elvégezt nég polgárit azutá Abaújszántór tanulóna men Bla Herman vegyeskereskedésébe 1 éve korába kivándorol Amerikáb é so küzködé utá szerén állás kapot eg chicagó szódagyárban chicagó világkiállítá évébe szűcsműhely nyitot Chicagóban It feleségü vett a erdőbénye születés Kaufman Lottit 1904-be megalapított a els moziját Ha évve későb má filmvállalkoz é 35,00 dollárra megrendeztet a Erzsébe ango királyn filme Sara Bernhardda főszerepben nag erkölcs é anyag sike utá eg mási filmjéne főszerepér Jame K Hackette szerződtette ak akkoriba Amerik legnépszerűb színész volt Ebbő szerén kezdetbő fejlődöt k a 1920 megalakul Famou Player Lask Corporation amel Paramount-filmeke gyártj é hozz forgalomba Enne vállalatna elnök Z. ak legtekintélyeseb helye foglalj e a egés nemzetköz filmvilágban mer vállalatána számtala külföld fiókj é Amerikába minteg 50 színház van Z töb zsid jólét intézmény létesítet szülőfalujába é Amerikába i minde fllantrópiku mozgalma b támogatásba részesít

15479.h

CÍMSZ Zuk

SZEMÉLYNÉ Zuk Ado

SZÓCIK Zuk Adol filmgyáro szü Rics Zempl v 187 Ap falu szató vol Máté­szalk elvégez né polgári azut Abaújszántó tanulón me Bl Herma vegyeskereskedéséb év koráb kivándoro Ameriká s küzköd ut szeré állá kapo e chicag szódagyárba chicag világkiállít évéb szűcsműhel nyito Chicagóba I feleség vet erdőbény születé Kaufma Lotti 1904-b megalapítot el mozijá H évv késő m filmvállalko 35,0 dollárr megrendezte Erzséb ang király film Sar Bernhardd főszerepbe na erkölc anya sik ut e más filmjén főszerepé Jam Hackett szerződtett a akkorib Ameri legnépszerű színés vol Ebb szeré kezdetb fejlődö 192 megalaku Famo Playe Las Corporatio ame Paramount-filmek gyárt hoz forgalomb Enn vállalatn elnö Z a legtekintélyese hely foglal egé nemzetkö filmvilágba me vállalatán számtal külföl fiók Amerikáb minte 5 színhá va tö zsi jólé intézmén létesíte szülőfalujáb Amerikáb mind fllantrópik mozgalm támogatásb részesí

15479.

CÍMS Zu

SZEMÉLYN Zu Ad

SZÓCI Zu Ado filmgyár sz Ric Zemp 18 A fal szat vo Máté­szal elvége n polgár azu Abaújszánt tanuló m B Herm vegyeskereskedésé é korá kivándor Amerik küzkö u szer áll kap chica szódagyárb chica világkiállí évé szűcsműhe nyit Chicagób felesé ve erdőbén szület Kaufm Lott 1904- megalapíto e mozij év kés filmvállalk 35, dollár megrendezt Erzsé an királ fil Sa Bernhard főszerepb n erköl any si u má filmjé főszerep Ja Hacket szerződtet akkori Amer legnépszer színé vo Eb szer kezdet fejlőd 19 megalak Fam Play La Corporati am Paramount-filme gyár ho forgalom En vállalat eln legtekintélyes hel fogla eg nemzetk filmvilágb m vállalatá számta külfö fió Ameriká mint szính v t zs jól intézmé létesít szülőfalujá Ameriká min fllantrópi mozgal támogatás részes

15479

CÍM Z

SZEMÉLY Z A

SZÓC Z Ad filmgyá s Ri Zem 1 fa sza v Máté­sza elvég polgá az Abaújszán tanul Her vegyeskereskedés kor kivándo Ameri küzk sze ál ka chic szódagyár chic világkiáll év szűcsműh nyi Chicagó feles v erdőbé szüle Kauf Lot 1904 megalapít mozi é ké filmvállal 35 dollá megrendez Erzs a kirá fi S Bernhar főszerep erkö an s m filmj főszere J Hacke szerződte akkor Ame legnépsze szín v E sze kezde fejlő 1 megala Fa Pla L Corporat a Paramount-film gyá h forgalo E vállala el legtekintélye he fogl e nemzet filmvilág vállalat számt külf fi Amerik min szín z jó intézm létesí szülőfaluj Amerik mi fllantróp mozga támogatá része

1547SZEMÉL

SZÓ A filmgy R Ze f sz Máté­sz elvé polg a Abaújszá tanu He vegyeskereskedé ko kivánd Amer küz sz á k chi szódagyá chi világkiál é szűcsmű ny Chicag fele erdőb szül Kau Lo 190 megalapí moz k filmválla 3 doll megrende Erz kir f Bernha főszere erk a film főszer Hack szerződt akko Am legnépsz szí sz kezd fejl megal F Pl Corpora Paramount-fil gy forgal vállal e legtekintély h fog nemze filmvilá vállala szám kül f Ameri mi szí j intéz létes szülőfalu Ameri m fllantró mozg támogat rész