15483.htm

CÍMSZÓ: Zsengeri

SZEMÉLYNÉV: Zsengeri Samu

SZÓCIKK: "Zsengeri Samu, pedagógus, szül. Pápán 1840 okt. 18., megh. Budapesten 1924 márc. 21. Iskoláit szülővárosában és Pesten végezte. 1857-ben lett tanító és azóta minden nevezetesebb tanügyi mozgalomban részt vett. 1870 óta Budapesten működött és itt több lap munkatársa is volt. A Népnevelő- és Orsz. Izr. Tanítóegylet fejlesztésében, a Pedagógiai Társaság alapításában érdemes munkásságot fejtett ki. 1878-ban önszorgalmából letette a gimnáziumi érettségit és elvégezte az egyetem filozófiai fakultását, majd doktorátust szerzett és az orth. zsidó polgári iskola igazgatója lett. Sok tankönyvet írt. Szerkesztette az Ungarisch-jüdische Schulzeitung és Szombati Ujsag c. lapokat s vezette a Magyar Ujság tanügyi rovatát; azonkívül szerkesztette a három nyelven megjelent Látogatók Lapja című folyóiratot s lefordította hét kötetben Pestalozzi műveit."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5483. címszó a lexikon => 979. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15483.htm

CÍMSZÓ: Zsengeri

SZEMÉLYNÉV: Zsengeri Samu

SZÓCIKK: Zsengeri Samu, pedagógus, szül. Pápán 1840 okt. 18., megh. Budapesten 1924 márc. 21. Iskoláit szülővárosában és Pesten végezte. 1857-ben lett tanító és azóta minden nevezetesebb tanügyi mozgalomban részt vett. 1870 óta Budapesten működött és itt több lap munkatársa is volt. A Népnevelő- és Orsz. Izr. Tanítóegylet fejlesztésében, a Pedagógiai Társaság alapításában érdemes munkásságot fejtett ki. 1878-ban önszorgalmából letette a gimnáziumi érettségit és elvégezte az egyetem filozófiai fakultását, majd doktorátust szerzett és az orth. zsidó polgári iskola igazgatója lett. Sok tankönyvet írt. Szerkesztette az Ungarisch-jüdische Schulzeitung és Szombati Ujsag c. lapokat s vezette a Magyar Ujság tanügyi rovatát; azonkívül szerkesztette a három nyelven megjelent Látogatók Lapja című folyóiratot s lefordította hét kötetben Pestalozzi műveit.

15483.ht

CÍMSZÓ Zsenger

SZEMÉLYNÉV Zsenger Sam

SZÓCIKK Zsenger Samu pedagógus szül Pápá 184 okt 18. megh Budapeste 192 márc 21 Iskolái szülővárosába é Peste végezte 1857-be let tanít é azót minde nevezeteseb tanügy mozgalomba rész vett 187 ót Budapeste működöt é it töb la munkatárs i volt Népnevelő é Orsz Izr Tanítóegyle fejlesztésében Pedagógia Társasá alapításába érdeme munkásságo fejtet ki 1878-ba önszorgalmábó letett gimnázium érettségi é elvégezt a egyete filozófia fakultását maj doktorátus szerzet é a orth zsid polgár iskol igazgatój lett So tankönyve írt Szerkesztett a Ungarisch-jüdisch Schulzeitun é Szombat Ujsa c lapoka vezett Magya Ujsá tanügy rovatát azonkívü szerkesztett háro nyelve megjelen Látogató Lapj cím folyóirato lefordított hé kötetbe Pestalozz műveit

15483.h

CÍMSZ Zsenge

SZEMÉLYNÉ Zsenge Sa

SZÓCIK Zsenge Sam pedagógu szü Páp 18 ok 18 meg Budapest 19 már 2 Iskolá szülővárosáb Pest végezt 1857-b le taní azó mind nevezetese tanüg mozgalomb rés vet 18 ó Budapest működö i tö l munkatár vol Népnevel Ors Iz Tanítóegyl fejlesztésébe Pedagógi Társas alapításáb érdem munkásság fejte k 1878-b önszorgalmáb letet gimnáziu érettség elvégez egyet filozófi fakultásá ma doktorátu szerze ort zsi polgá isko igazgató let S tankönyv ír Szerkesztet Ungarisch-jüdisc Schulzeitu Szomba Ujs lapok vezet Magy Ujs tanüg rovatá azonkív szerkesztet hár nyelv megjele Látogat Lap cí folyóirat lefordítot h kötetb Pestaloz művei

15483.

CÍMS Zseng

SZEMÉLYN Zseng S

SZÓCI Zseng Sa pedagóg sz Pá 1 o 1 me Budapes 1 má Iskol szülővárosá Pes végez 1857- l tan az min nevezetes tanü mozgalom ré ve 1 Budapes működ t munkatá vo Népneve Or I Tanítóegy fejlesztéséb Pedagóg Társa alapításá érde munkássá fejt 1878- önszorgalmá lete gimnázi érettsé elvége egye filozóf fakultás m doktorát szerz or zs polg isk igazgat le tanköny í Szerkeszte Ungarisch-jüdis Schulzeit Szomb Uj lapo veze Mag Uj tanü rovat azonkí szerkeszte há nyel megjel Látoga La c folyóira lefordíto kötet Pestalo műve

15483

CÍM Zsen

SZEMÉLY Zsen

SZÓC Zsen S pedagó s P m Budape m Isko szülőváros Pe vége 1857 ta a mi nevezete tan mozgalo r v Budape műkö munkat v Népnev O Tanítóeg fejlesztésé Pedagó Társ alapítás érd munkáss fej 1878 önszorgalm let gimnáz éretts elvég egy filozó fakultá doktorá szer o z pol is igazga l tankön Szerkeszt Ungarisch-jüdi Schulzei Szom U lap vez Ma U tan rova azonk szerkeszt h nye megje Látog L folyóir lefordít köte Pestal műv

1548

CÍ Zse

SZEMÉL Zse

SZÓ Zse pedag Budap Isk szülőváro P vég 185 t m nevezet ta mozgal Budap műk munka Népne Tanítóe fejlesztés Pedag Tár alapítá ér munkás fe 187 önszorgal le gimná érett elvé eg filoz fakult doktor sze po i igazg tankö Szerkesz Ungarisch-jüd Schulze Szo la ve M ta rov azon szerkesz ny megj Láto folyói lefordí köt Pesta mű